ЧОРНОБРИВЦІ

Zhinka - - Дача -

У са­дів­ни­цтві ви­ко­ри­сто­ву­ють най­ча­сті­ше два ви­ди чор­но­брив­ців (Та­getes): від­хи­ле­ні, або ж фран­цузь­кі (Та­getes Patula), з силь­но роз­ло­гим ку­щем зав­ви­шки 15–50 см, з ма­хро­ви­ми або про­сти­ми су­цві­т­тя­ми одно­тон­но­го чи стро­ка­то­го за­барв­ле­н­ня, а та­кож пря­мо­сто­я­чі, або ж афри­кан­ські (Та­getes Erecta) — з більш по­ту­жни­ми й менш роз­ло­ги­ми сте­бла­ми ви­со­тою 30–120 см та гу­сто­ма­хро­ви­ми су­цві­т­тя­ми одно­тон­но­го за­барв­ле­н­ня ді­а­ме­тром 10-15 см.

МІ­СЦЕ ПОСАДКИ

Чорнобривці гар­но до­пов­ню­ють будь-які кві­тни­ки, клум­би, до­ре­чні та­кож у бор­дю­рах, мі­кс­бор­де­рах, де­ко­ра­тив­них го­ро­дах. Лю­блять сві­тло, але ви­три­му­ють і на­пів­тінь, а то­му під­хо­дять для оформ­лен-

ня ді­ля­нок з пів­но­чі від бу­ді­вель. Осо­бли­ві ви­ді­ле­н­ня із їх ко­рі­н­ня зни­щу­ють та від­ля­ку­ють не­ма­тод, то­му кві­ти — ба­жа­ні гості на го­ро­дах. Та­ку ж дію має і вся ро­сли­на ціл­ком: її по­дрі­бню­ють і вно­сять у ґрунт. Усі чорнобривці те­пло­лю­бні, по­су­хо­стій­кі та не­ви­ба­гли­ві що­до ґрун­ту, до то­го ж, лег­ко ви­три­му­ють пе­ре­сад­ку на­віть у фа­зі пов­но­го цвітіння.

ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ

З на­сі­н­ня або роз­са­дою. В остан­ньо­му ви­пад­ку чорнобривці ви­сі­ва­ють у дру­гій по­ло­ви­ні кві­тня у те­пли­ці, а для більш ран­ньо­го цвітіння — у бе­ре­зні і на­віть лю­то­му. Сі­ян­ці пі­кі­ру­ють у гор­щи­ки, ящик чи про­сто у зем­лю з ін­тер­ва­лом 6-7 см. Роз­са­ду ба­жа­но 2-3 ра­зи піджи­ви­ти азо­тни­ми чи ком­пле­ксни­ми мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми че­рез ко­жні 7–10 днів. На клум­би роз­са­ду ви­са­джу­ють на по­ча­тку черв­ня, з ін­тер­ва­лом 15–40 см (за­ле­жно від сор­ту). Гряд­ки про­по­лю­ють, роз­пу­шу­ю­чи ґрунт нав­ко­ло ро­слин, а на бі­дно­му ґрун­ті про­во­дять ще 1-2 ком­пле­ксні піджив­ле­н­ня.

ПЕ­РІ­ОД ЦВІТІННЯ

На­стає за 2-2,5 мі­ся­ці пі­сля по­сі­ву, пря­мо­сто­я­чих сор­тів — че­рез 2,5-3 і три­ває до пер­ших за­мо­роз­ків. За­мо­роз­ки, на­віть не­зна­чні, для чор­но­брив­ців згу­бні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.