НАГІДКИ

Zhinka - - Дача -

Ка­лен­ду­ла лі­кар­ська (Calendula officinalis) — зви­чна го­стя на да­чних клум­бах й у сіль­ських па­лі­са­дни­ках. За ро­ки ево­лю­ції ство­ре­но де­ся­тки, а то й со­тні сор­тів на­гі­док, що рі­зня­ться роз­мі­ра­ми ро­слин — від низь­ких бор­дюр­них ви­со­тою близь­ко 25-30 см, до ви­щих ку­щи­ків ви­со­тою до 60 см; фор­мою су­цвіть, які бу­ва­ють про­сти­ми і ма­хро­ви­ми, лу­ску­ва­ти­ми, по­ді­бни­ми до ро­ма­шки або й ане­мон.

МІ­СЦЕ ПОСАДКИ

На­гід­ка­ми при­кра­ша­ють па­лі­са­дни­ки, урі­зно­ма­ні­тню­ють мі­кс­бор­де­ри, клум­би, де­ко­ра­тив­ні го­ро­ди, мав­ри­тан­ські га­зо­ни. Низь­ко­ро­слі сор­ти ви­ро­щу­ють на бал­ко­нах та у кон­тей­не­рах, ро­блять з них ра­ба­тки і бор­дю­ри. На го­ро­дах нагідки, як і чорнобривці, від­ля­ку­ють не­ма­тод, і, нав­па­ки, при­ва­блю­ють по­пе­лиць, ви­ко­ну­ю­чи роль при­ман­ки: вкри­тий по­пе­ли­ця­ми кущ пря­мує до ком­по­сту!

ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ

На­про­чуд не­ви­ба­гли­ва, ка­лен­ду­ла по­тре­бує мі­ні­мум до­гля­ду. Її ви­сі­ва­ють у зем­лю з кві­тня по чер­вень вклю­чно, та під зи­му у ли­сто­па­ді на до­бре осві­тле­ні ді­лян­ки. Не­прим­хли­ва до ґрун­ту, ро­сли­на однак по­лю­бляє ней­траль­ні су­глин­ки. Гу­сті посадки про­рі­джу­ють на від­стань 5-10 см. По­тре­бує по­мір­но­го по­ли­ву ли­ше у по­су­ху. На бі­дних по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми ґрун­тах не за­ва­дить піджив­ле­н­ня ком­пле­ксни­ми до­бри­ва­ми раз на 2-3 ти­жні.

ПЕ­РІ­ОД ЦВІТІННЯ

За­цві­та­ють нагідки за 45-50 днів пі­сля по­сі­ву і кві­тнуть аж до гли­бо­кої осе­ні. З від­цві­лих кві­ток зби­ра­ють на­сі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.