ФУКСІЯ: яскра­ва осо­би­стість

ЩОБ ЦЯ ДО­СИТЬ НЕ­ПРИМ­ХЛИ­ВА РО­СЛИ­НА ГАР­НО РОСЛА І ПИШНО КВІТЛА, ДО­СТА­ТНЬО ВРА­ХУ­ВА­ТИ КІЛЬ­КА НЕЗНАЧНИХ НЮАНСІВ У ДОГЛЯДІ.

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

Ме­шкан­ка тро­пі­ків Цен­траль­ної та Пів­ден­ної Аме­ри­ки, а та­кож Но­вої Зе­лан­дії, ба­га­то­рі­чна фуксія (Fuchsia) з ро­ди­ни Она­гро­ві (Onagraceae) до­сить до­бре аклі­ма­ти­зу­ва­ла­ся у на­ших ши­ро­тах і вже дав­но осе­ли­ла­ся й у сад­ках, і в кім­на­тах. Зав­дя­ки яскра­во­му, ча­сто бар­ви­сто­му за­барв­лен­ню та ви­тон­че­ній фор­мі сво­їх кві­ток, вку­пі з ве­ли­ким розмаїттям сор­тів та від­но­сною про­сто­тою у догляді, ця ро­сли­на за­слу­же­но ста­ла улю­бле­ни­цею кві­тни­ка­рів і са­дів­ни­ків. Ря­сне й три­ва­ле цвітіння тіль­ки до­дає їй при­ва­бли­во­сті. Вдо­ма на підвіконні фуксія швид­ко ро­сте (до 30­38 см що­ро­ку про­тя­гом пе­рі­о­ду ве­ге­та­ції) і мо­же ся­га­ти від 30 до 150 см зав­ви­шки. Кві­тне во­на з трав­ня по жов­тень.

ПЕРЕСАДКА

Що­ро­ку на­ве­сні у гор­щик біль­шо­го роз­мі­ру з гар­ним ша­ром дре­на­жу, а мо­ло­ді ро­сли­ни — кіль­ка ра­зів упро­довж пе­рі­о­ду ве­ге­та­ції. Ро­сли­ні зго­ди­ться ку­по­ва­ний ґрунт або ж су­міш кру­пно­го пі­ску чи пер­лі­ту, ли­стя­ної, дер­но­вої та пе­ре­гній­ної зем­лі й тор­фу у рів­них ча­сти­нах.

ПОЛИВ

Фуксія по­тре­бує під­ви­ще­ної во­ло­го­сті. То­му влі­тку її по­ли­ва­ють вран­ці та вве­че­рі у мі­ру ви­си­ха­н­ня зем­лі (во­на не має пе­ре­си­ха­ти) та об­при­ску­ють ли­стя (не кві­тки!) не рід­ше двох ра­зів на ти­ждень, а за спе­ки дня­ми — і що­дня. Взим­ку полив зна­чно ско­ро­чу­ють.

ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РА

Взим­ку фуксія пре­кра­сно по­чу­ва­ти­ме­ться при ком­фор­тних 6­8°С на хо­ло­дно­му підвіконні, уте­пле­но­му бал­ко­ні. Улітку кра­ще, щоб тем­пе­ра­ту­ра у при­мі­щен­ні з ро­сли­ною не пе­ре­ви­щу­ва­ла +24°С.

МІ­СЦЕ

Лю­бить яскра­ве роз­сі­я­не сві­тло схі­дної та за­хі­дної сто­рін. Улітку на пів­ден­но­му підвіконні кві­тку вар­то при­ті­ня­ти від по­лу­ден­но­го сон­ця. Мо­жна розмістити рослину й у пів­ті­ні пів­ні­чних ві­кон, але то­ді во­на не так ря­сно цві­сти­ме.

ПІДЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ

У пе­рі­од ве­ге­та­ції ко­жні 10 днів до­бри­ва­ми для кві­ту­чих ро­слин. Вар­то чер­гу­ва­ти ор­га­ні­чні та мі­не­раль­ні під­корм­ки.

ПЕ­РЕД НА­СТУ­ПНИМ ПОЛИВОМ ДАЙ­ТЕ ВЕРХ­НЬО­МУ ШАРУ ЗЕМ­ЛІ ПРО­СО­ХНУ­ТИ НА 2-3 СМ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.