ЩО ПОЧИТАТИ?

Zhinka - - Дозвілля -

«Ди­тя­чий Ко­бзар», Та­рас Шев­чен­ко. (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва).

«Ди­тя­чий Ко­бзар» — це тро­хи біль­ше, ніж про­сто збір­ка найвідоміших вір­шів Та­ра­са Шев­чен­ка. Це ху­до­жнє ви­да­н­ня з чу­до­ви­ми ілю­стра­ці­я­ми, які не про­сто при­вер­та­ють ува­гу ді­тей, а й са­мі роз­по­від­а­ють істо­рії. І яки­мось не­ймо­вір­ним чи­ном і «са­док ви­шне­вий ко­ло ха­ти», і по­ля, і зе­ле­ні лани ста­ють на­про­чуд справ­жні­ми. Тут від­чу­тна ува­жна ні­жність та ве­ли­ка лю­бов до рі­дної зем­лі, до чу­до­вих вір­шів Ко­бза­ря — над­зви­чай­но­го по­е­та та над­зви­чай­ної лю­ди­ни, а не фор­маль­ної постаті з порт­ре­та у під­ру­чни­ку.

«Укра­їн­ські жін­ки у гор­ни­лі мо­дер­ні­за­ції», під ред. Окса­ни Кісь. (Ви­дав­ни­цтво «Клуб Сі­мей­но­го До­зві­л­ля»).

У цій не­зви­чній збір­ці об’єд­на­но до­слі­дже­н­ня дев’ятьох до­слі­дниць про те, як істо­ри­чні зру­ше­н­ня та про­це­си мо­дер­ні­за­ції увір­ва­ли­ся у роз­мі­ре­не жи­т­тя укра­їн­ських жі­нок, змі­ню­ю­чи їхні со­ці­аль­ні ро­лі, пов­сяк­ден­не бу­т­тя, си­сте­му цін­но­стей, сві­то­гляд, сфе­ри ді­яль­но­сті.

Де бу­ли і що ро­би­ли жін­ки у ви­рі­шаль­ні мо­мен­ти істо­рії Укра­ї­ни? Як ве­ли се­бе під час при­му­со­вої ко­ле­кти­ві­за­ції? Як пе­ре­жи­ли на­цист­ських оку­пан­тів? Що для них озна­ча­ло «бу­ти жін­кою» у ті ча­си?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.