НА­ШІ ДІ­ТИ

ЧИ ВАР­ТО ВТРУЧАТИСЯ У СУПЕРЕЧКИ МІЖ ДІТЬМИ І ВТИХОМИРЮВАТИ БІЙКИ — ВІД­ПО­ВІДІ У НА­ШО­МУ МА­ТЕ­РІ­А­ЛІ.

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра - Ган­на Терн

Ма­лень­кі кон­флі­кти — ве­ли­кі уро­ки спіл­ку­ва­н­ня

Зда­тність на­во­ди­ти об­ґрун­то­ва­ні ар­гу­мен­ти — одне з най­ва­жли­ві­ших умінь у спіл­ку­ван­ні, вва­жа­ють пси­хо­ло­ги. На жаль, ба­тькам не­ча­сто вда­є­ться на­вчи­ти цьо­му ді­тей. На­ма­га­ю­чись зро­би­ти жи­т­тя ма­ле­чі яко­мо­га ком­фор­тні­шим і спо­кій­ні­шим, ми при­пи­ня­є­мо ди­тя­чі сварки, га­си­мо кон­флі­кти й за­мість них ви­рі­шу­є­мо суперечки. І тим са­мим... 1 ... ОБМЕ­ЖУ­Є­МО РОЗ­ВИ­ТОК ТВОР­ЧИХ ЗДІ­БНО­СТЕЙ ДИ­ТИ­НИ. Умі­н­ня ви­кла­да­ти ар­гу­мен­ти, зна­хо­ди­ти ком­про­міс, ве­сти пе­ре­го­во­ри, бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність — ва­жли­ві жит­тє­ві на­ви­чки. У ро­зум­них ме­жах ді­тям на­віть ко­ри­сно ба­чи­ти суперечки між ба­тька­ми — те, як ви ви­рі­шу­є­те спір­ні пи­та­н­ня, не­по­ро­зу­мі­н­ня і до­ся­га­є­те зго­ди. Аме­ри­кан­ські пси­хо­ло­ги на­у­ко­во до­ве­ли, що кон­флі­кти ба­тьків (де­мон­стра­ція їх ви­рі­ше­н­ня) спри­яє подаль­шо­му роз­ви­тку твор­чих зді­бно­стей і на­ви­чок ефе­ктив­но­го спі­ку­ва­н­ня у ди­ти­ни.

2

... ЗА­ВА­ЖА­Є­МО РОЗ­ВИ­ТКУ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО­СТІ. Пси­хо­ло­ги ра­дять втручатися у бій­ку ді­тей ли­ше у ра­зі гру­бо­го за­сто­су­ва­н­ня си­ли. Адже в до­ро­сло­му жит­ті все іна­кше, і чим швид­ше ді­ти зро­зу­мі­ють, як ді­я­ти у ра­зі кон­флі­кту, щоб вла­дна­ти про­ти­річ­чя, тим успі­шні­ши­ми зго­дом змо­жуть ста­ти. Во­ни не че­ка­ти­муть на та­та, ма­му, ба­бу­сю чи будь-яку ін­шу сто­рон­ню лю­ди­ну, ко­тра при­йде і ви­рі­шить за них усі їхні про­бле­ми.

3 ... НЕ ГО­ТУ­Є­МО ДІ­ТЕЙ ДО ДО­РО­СЛО­ГО ЖИ­Т­ТЯ. Не­об­хі­дний

до­свід по­ве­дін­ки у су­пе­ре­чли­вих си­ту­а­ці­ях, з яких, по су­ті, і скла­да­є­ться жи­т­тя, ді­ти здо­бу­ва­ють, про­йшов­ши че­рез чи­слен­ні сварки й не­по­ро­зу­мі­н­ня з ро­ве­сни­ка­ми. Пси­хо­ло­ги під­кре­слю­ють: якщо лю­ди­на зрід­ка отри­му­ва­ла до­свід кон­флі­ктних си­ту­а­цій, во­на схиль­на від них хо­ва­ти­ся й уни­ка­ти, а спо­сте­ре­же­н­ня й участь у про­ти­річ­чях, нав­па­ки, на­вча­ють до­во­ди­ти й за­хи­ща­ти свою то­чку зору і до­по­ма­га­ють ста­ти більш «тов­сто­шкі­рим», тоб­то вмі­ти кон­тро­лю­ва­ти емо­ції у ста­ні стре­су чи у кри­зо­вих си­ту­а­ці­ях. І най­кра­щий час для пра­кти­ки — ди­тин­ство. А най­кра­щі «пар­тне­ри по свар­ках» — бра­ти і се­стри.

4

... СТА­Є­МО НА ЗА­ВА­ДІ РОЗ­ВИ­ТКУ СО­ЦІ­АЛЬ­НОЇ ПО­ВЕ­ДІН­КИ. Існує й та­ка фор­ма «сварки», як ігро­ва бо­роть­ба — до неї в ран­ньо­му ди­тин­стві більш схиль­ні хло­пчи­ки че­рез вплив чо­ло­ві­чих ста­те­вих гор­мо­нів. Во­на до­по­ма­гає опа­ну­ва­ти со­ці­аль­ні мо­де­лі по­ве­дін­ки, сфор­му­ва­ти аде­ква­тний стиль спіл­ку­ва­н­ня. І прой­ти цей етап лю­ди­ні ва­жли­во ще у ди­тин­стві, кра­ще — до три­рі­чно­го ві­ку.

5

... ПЕ­РЕ­ШКО­ДЖА­Є­МО ВДА­ЛІЙ КАР’ЄРІ. По­ду­май­те над тим, що спіль­но­го ма­ють успі­шний адво­кат, де­пу­тат і ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ве­ли­кої ком­па­нії? Це — вмі­н­ня пе­ре­ко­ну­ва­ти й на­во­ди­ти не­за­пе­ре­чні ар­гу­мен­ти. Не­по­га­на пер­спе­кти­ва, прав­да ж?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.