РІ­ЗНІ ДУМ­КИ

Якою є мі­сія су­ча­сно­го укра­їн­сько­го кі­но? ЦЕ ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ МИ ПОСТАВИЛИ УЧАСНИЦЯМ НА­ШО­ГО СПЕЦПРОЕКТУ «ПО­ЗА КАДРОМ» — ЮНИМ, ТАЛАНОВИТИМ І ВІДДАНИМ СВО­ЇЙ СПРА­ВІ ЖІНКАМ, КО­ТРІ ТВОРЯТЬ СУ­ЧА­СНЕ УКРА­ЇН­СЬКЕ КІ­НО.

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра -

Якою є роль су­ча­сно­го укра­їн­сько­го кі­но?

Те, що гля­дач ба­чить на екра­нах, — це ре­зуль­тат ро­бо­ти ве­ли­кої ко­ман­ди, якій іно­ді до­во­ди­ться на­віть не ди­ха­ти, аби кадр вдав­ся, май­же як у син­хрон­но­му пла­ван­ні. Кі­но — це не про­сто ро­бо­та. Це мі­сія, й ін­шо­го став­ле­н­ня не мо­же бу­ти. На­ша ді­яль­ність впли­ває на куль­ту­ру, мо­ду, істо­рію. Кі­но сто­су­є­ться ко­жно­го, за­чі­пає усі про­шар­ки су­спіль­ства — на­вчає, впли­ває на дум­ку, де­мон­струє і роз­кри­ває со­ці­аль­ні про­бле­ми.

Я ство­рюю пер­со­на­жі. Го­лов­не у цьо­му не зро­би­ти «кра­сі­во», а зро­би­ти так, аби зов­ні­шній ви­гляд пов­ні­стю від­по­від­ав ха­ра­кте­ру ге­роя, умо­вам жи­т­тя, ді­яль­но­сті і на­віть,

АСЯ СУ­ТЯ­ГІ­НА

Ху­до­жник по гри­му та ко­стю­му, спів­ав­тор обра­зів пер­со­на­жів ху­до­жніх філь­мів

(зокре­ма «Вул­кан», «Іній», «DZIDZIO Кон­тра­бас» та ін.). мо­жли­во, до­но­сив пев­ні скри­ті ме­се­джі. Для цьо­го не­до­ста­тньо вдяг­ти і за­гри­му­ва­ти акто­ра — тре­ба бу­ти пси­хо­ло­гом, фі­ло­со­фом, істо­ри­ком, лін­гві­стом, куль­ту­ро­ло­гом і ми­сте­цтво­знав­цем, хі­мі­ком, фі­зи­ком, ма­те­ма­ти­ком і ма­лень­ким ко­ни­ком, на якому во­зять мі­шки, і, до то­го ж, ще й спортс­ме­ном-екс­тре­ма­лом, аби пра­цю­ва­ти у над­зви­чай­них умо­вах. Що­до сти­лі­сти­ки, то ху­до­жник, як я вва­жаю, має зна­йти свій вла­сний, не­по­втор­ний стиль, який би впі­зна­ва­ли по­ці­но­ву­ва­чі цьо­го ви­ду ми­сте­цтва. То­му я на­ма­га­ю­ся пра­цю­ва­ти на два де­пар­та­мен­ти (грим і ко­стюм). На мою дум­ку, пер­со­наж має бу­ти ці­лі­сним, тож і ство­рю­ва­ти йо­го образ має один ху­до­жник з від­да­ною ко­ман­дою фа­хів­ців — гри­ме­рів, бу­та­фо­рів, ко­стю­ме­рів та ін­ших.

Кі­но — це вза­га­лі не про­фе­сія. Як ка­жуть: «Кі­но­шни­ком не ста­ють, ним на­ро­джу­ю­ться». Я зма­ле­чку ви­га­ду­ва­ла но­ві сві­ти…

Тож не я оби­ра­ла про­фе­сію — а во­на обра­ла ме­не».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.