ВІЧНІ ЦІННОСТІ

ЗА­КІН­ЧУ­ВАВ­СЯ АГРАР­НО ГО­СПО­ДАР­СЬКИЙ РІК ТА ПОЧИНАВСЯ СЕ­ЗОН ВЕСІЛЬ: З ПРИ­ХО­ДОМ ОСЕ­НІ КЛО­ПО­ТІВ ВИ­СТА­ЧА­ЛО І НА ПО­ЛІ, І ВДОМА. ОБОВ’ЯЗ­КО­ВА «ПРО­ГРА­МА МІ­НІ­МУМ» — ЗІ­БРА­ТИ ВРО­ЖАЙ І ПО­СІ­Я­ТИ ОЗИ­МІ.

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра -

Вро­жай осін­ніх свят

То за­сні­жить у жов­тні, то сон­це про­грі­ває ще у гру­дні — від 1 ве­ре­сня до 30 ли­сто­па­да осінь тіль­ки ка­лен­дар­на. То­чні ча­со­ві рам­ки «зо­ло­тої» по­ри не на­зи­ва­ють на­віть на­у­ков­ці. А як же сто­лі­т­тя­ми жи­ли на­ші пред­ки і який день чи свя­то вва­жа­ли то­чкою від­лі­ку осе­ні?

КО­ЛИ ЛІ­ТО ОСІНЬ ЗУ­СТРІ­ЧАЄ

І день пре­по­до­бної Мо­кри­ни, і свя­то­го про­ро­ка Іл­лі, і Ма­ко­вея, і яблу­чний Спас — хо­ча ка­лен­дар­но це лі­тні свя­та, але, зва­жа­ю­чи на клі­ма­ти­чні осо­бли­во­сті та ре­гіо­наль­ні тра­ди­ції, з ко­жною із дат на­ші пред­ки пов’язу­ва­ли по­ча­ток осе­ні. Адже са­ме у цей пе­рі­од за­кін­чу­ва­ли­ся пев­ні по­льо­ві ро­бо­ти, у са­дах до­сти­га­ли фру­кти, а сон­це що­ве­чо­ра ра­ні­ше сі­да­ло за обрій. На під­твер­дже­н­ня цьо­го по­бу­ту­ва­ло чи­ма­ло скла­де­них і по­ко­лі­н­ня­ми пе­ре­ві­ре­них на­ро­дом при­слів’їв і при­ка­зок на кшталт: «При­йшов Іл­ля — на­ро­бив гни­л­ля», «При­йшов Спас — го­туй ру­ка­ви­ці про за­пас», «Пер­ша Пре­чи­ста жи­то за­сі­ває, Дру­га — до­щем по­ли­ває, а Тре­тя сні­гом по­кри­ває» то­що.

До ре­чі, са­ме із дру­гим, яблу­чним, Спа­сом пов’язу­ва­ли зу­стріч двох пір року — лі­та й осе­ні — і че­ка­ли пер­ших хо­ло­дів.

Ва­жли­во, що де­які осін­ні обря­ди не при­уро­чу­ва­ли до пев­но­го дня чи свя­та. Лей­тмо­ти­вом бу­ла люд­ська пра­ця, ви­ко­на­н­ня або за­вер­ше­н­ня пев­но­го го­спо­дар­сько­го ци­клу: збір вро­жаю, по­вер­не­н­ня із лі­тніх па­со­вищ ху­до­би та тур­бо­та про рік при­йде­шній — за­сі­ва­н­ня ози­мої.

У «на­ро­джен­ні» но­вої сім’ї та в змі­цнен­ні ро­дин­них сто­сун­ків осінь теж ві­ді­гра­ва­ла не­аби­яку роль. За­сва­та­ні пі­сля Пер­шої Пре­чи­стої (28 сер­пня) від По­кро­ви ста­ва­ли на спіль­ний ве­сіль­ний ру­шник, а мо­лодь, за­кін­чив­ши «ву­ли­цю» — лі­тні гу­ля­н­ня, роз­по­чи­на­ла осін­ньо-зи­мо­ві за­ба­ви — ве­чор­ни­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.