ТЕ­ТЯ­НА ДУДНІК

Опе­ра­тор-по­ста­нов­ник ігро­вих і до­ку­мен­таль­них філь­мів («На­о­дин­ці», «Photo», «Ха­бар» та ін.), про­грам, со­ці­аль­них і ре­клам­них ро­ли­ків.

Zhinka - - Рі­зні Дум­ки -

Яв­ва­жаю, що су­ча­сна куль­ту­ра без при­су­тно­сті кі­не­ма­то­гра­фа є не­пов­но­цін­ною. Адже ві­зу­аль­не ми­сте­цтво ни­ні в усьо­му сві­ті ві­ді­грає ва­го­му роль. У на­ших кі­но­те­а­трах з’яв­ля­ю­ться укра­їн­ські кі­но­стрі­чки рі­зних жан­рів і на вся­ко­го гля­да­ча — і це, бе­зу­мов­но, упев­не­ний крок упе­ред укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа. Те­пер по­ряд з іно­зем­ним про­ду­ктом сто­їть укра­їн­ський.

В Укра­ї­ні зав­жди бу­ла силь­на кі­но­шко­ла… І ме­не осо­би­сто ті­шить те, що пі­сля дов­гих ро­ків про­стою во­на стрім­ко від­ро­джу­є­ться. Укра­їн­ських акто­рів по­чи­на­ють впі­зна­ва­ти на ву­ли­цях, а ві­тчи­зня­ні фа­хів­ці ста­ють за­тре­бу­ва­ні все­ре­ди­ні кра­ї­ни і слу­жать при­кла­дом для на­слі­ду­ва­н­ня.

Хо­ті­ло­ся б, щоб укра­їн­ці обго­во­рю­ва­ли укра­їн­ські філь­ми, а теми, які в них по­ру­ше­ні, — ста­ва­ли пре­дме- том фа­хо­вих дис­ку­сій. До ре­чі, яскра­вим при­кла­дом та­ко­го «до­ти­чно­го» кі­но є стрі­чка «Кі­бор­ги», що ста­ла справ­жнім кі­но­я­ви­щем на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Справ­жнє ми­сте­цтво має чі­пля­ти! Іна­кше не­має сен­су…

З ди­тин­ства за­ча­ро­ву­вав про­цес ство­ре­н­ня фо­то­гра­фії на плів­ку, і зрештою це ди­тя­че за­хо­пле­н­ня ви­ве­ло ме­не на стеж­ку кі­но. Лю­блю кі­но за емо­цій­ні по­тря­сі­н­ня, а та­кож за усві­дом­ле­н­ня то­го, що твор­ча ви­гад­ка мо­же бу­ти на­стіль­ки впли­во­вою на лю­дей».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.