Окса­ми­то­вий се­зон у го­рах

Zhinka - - Но­ве­ла Про Сце­ну -

ВОРОХТА

Се­ли­ще з усіх бо­ків ото­че­не Кар­пат­ським на­ціо­наль­ним при­ро­дним пар­ком. У ве­ре­сні тут до­зрі­ває чор­ни­ця, по­чи­на­є­ться дру­гий збір ожи­ни, з’яв­ля­ю­ться під­бе­ре­зни­ки та пі­до­си­чни­ки. Ве­ли­чні го­ри, чи­сті рі­ки й ві­ко­ві лі­си — не­ймо­вір­на кра­са.

ПУ­ТИ­ЛА

Бу­ко­ви­на вра­жає яскра­вим гу­цуль­ським ко­ло­ри­том, при­ві­тні­стю й го­стин­ні­стю та, зві­сно, кра­є­ви­да­ми. Го­ри, по­ло­ни­ни та стрім­кі по­то­ки — іде­аль­не місце для еко­ту­ри­зму. Чи­сте гір­ське по­ві­тря до­дасть сил та енер­гії пі­сля спе­ко­тно­го лі­та. І не­о­дмін­но ску­штуй­те

по­ло­нин­ський сир!

СИ­НЕ­ВИР

Во­да у «Мор­сько­му оці»,

гли­би­на яко­го 22 ме­три, над­зви­чай­но чи­ста, і на її дзер­каль­ній гла­ді ду­же чі­тко від­би­ва­ю­ться яскра­ві бар­ви осін­ньо­го лі­су. Якщо ба­жа­є­те від­по­чи­ти по­бли­зу озе­ра «ди­ку­ном», за­па­сі­ться гар­ним ту­ри­сти­чним спо­ря­дже­н­ням і на­дій­ним на­ме­том.

МОР­ШИН

Мор­шин — ві­до­мий ще з ХІХ ст. кар­пат­ський ку­рорт, роз­та­шо­ва­ний у го­рах, се­ред лі­сів і ма­льов­ни­чої при­ро­ди. Він про­сто ство­ре­ний для від­по­чин­ку від мі­ської ме­ту­шні й га­ла­су та оздо­ров­ле­н­ня ду­ші й ті­ла. Осо­бли­во ці­лю­щі мі­сце­ві дже­ре­ла

мі­не­раль­ної во­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.