(VANDA ORCHID)

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

по­тре­бує гар­но­го, але без пря­мо­го со­ня­чно­го про­мі­н­ня, осві­тле­н­ня. Ви­три­мує ви­со­ку во­ло­гість, ра­да що­ден­но­му об­при­ску­ван­ню. Ек­зо­ти­чно­го, на­віть на тлі ін­ших ор­хі­дей, ви­гля­ду кві­тці на­да­ють дов­гі, сплу­та­ні, зви­са­ю­чі ко­ре­ні, че­рез які її се­лять так, щоб зру­чно і лег­ко кон­тро­лю­ва­ти мі­кро­клі­мат, адже ко­рі­н­ня по­трі­бно вбе­рі­га­ти від за­гни­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.