ЦІКАВІ ФА­КТИ

Zhinka - - Зоосвіт -

Май­стер­ність до­ско­на­ло­го співу мо­ло­ді со­ло­вей­ки пе­ре­би­ра­ють у стар­ших, «під­слу­хо­ву­ю­чи»: якщо одра­зу кіль­ка пта­шок по­чи­на­ють кра­ще спів­а­ти, зна­чить не­по­да­лік з’явив­ся до­свід­че­ний ре­пе­ти­тор.

Пі­сня со­лов’я скла­да­є­ться з трьох обов’яз­ко­вих ком­по­нен­тів: сви­сту, кла­ца­н­ня та гур­ко­тли­вих зву­ків.

Із ви­рію со­лов’ї най­ча­сті­ше по­вер­та­ю­ться у мі­сця по­пе­ре­дньо­го гні­зду­ва­н­ня, у на­дії зу­стрі­ти­ся зі сво­ї­ми по­дру­га­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.