із сир­ни­ми кру­то­на­ми

Zhinka - - Сма­чно­го! -

2 ст. лож­ки вер­шко­во­го ма­сла ма­лень­ка го­лів­ка фен­хе­лю 200 г ци­бу­лі­сі­ян­ки 200 г зе­ле­ної спар­же­вої ква­со­лі (ло­па­ток) 1 мор­кви­на

3 склян­ки ово­че­во­го або ку­ря­чо­го буль­йо­ну 400 г свіжих то­ма­тів (або кон­сер­во­ва­них шма­то­чка­ми у вла­сно­му со­ку)

1 склян­ка су­хо­го бі­ло­го ви­на (ово­че­во­го або ку­ря­чо­го буль­йо­ну)

2 ч. лож­ки при­пра­ви «Про­ван­ські тра­ви» 200 г від­ва­ре­ної ква­со­лі сіль та чор­ний ме­ле­ний пе­рець олив­ко­ва олія 120 г твер­дої фе­ти чи си­ру хал­лу­мі 1 яє­чний бі­лок 2 ст. лож­ки во­ди

1 ст. лож­ка ді­жон­ської гір­чи­ці

0,5 склян­ки па­ні­ру­валь­них су­ха­рів

1

Ци­бу­лю-сі­ян­ку ро­зрі­за­ти на по­ло­вин­ки, спар­же­ву ква­со­лю на­рі­за­ти шма­то­чка­ми 2,5 см, мор­кву тон­ко на­ша­тку­ва­ти.

2

Роз­то­пи­ти вер­шко­ве ма­сло у ча­вун­ній (тов­сто­стін­ній) ка­стру­лі на се­ре­дньо­му во­гні. По­чи­сти­ти та дрі­бно на­рі­за­ти фен­хель й об­сма­жи­ти з ци­бу­лею впро­довж 3-4 хв., до про­зо­ро­сті. До­да­ти спар­же­ву ква­со­лю та мор­кву, го­ту­ва­ти 3 хв., ча­сто по­мі­шу­ю­чи.

3

Вли­ти буль­йон, ви­но та до­да­ти очи­ще­ні від шкір­ки й на­рі­за­ні шма­то­чка­ми сві­жі або кон­сер­во­ва­ні у вла­сно­му со­ку то­ма­ти і тра­ви. До­ве­сти до ки­пі­н­ня, змен­ши­ти во­гонь і ту­шку­ва­ти під кри­шкою 25-30 хв. Вси­па­ти ква­со­лю та про­ва­ри­ти ще про­тя­гом 5 хв. або по­ки ово­чі не ста­нуть м’яки­ми. При­сма­чи­ти сі­л­лю й пер­цем до сма­ку.

4 Тим ча­сом ро­зі­грі­ти верх­ній гриль у ду­хов­ці. На­рі­за­ти сир ку­би­ка­ми по 1 см. У ши­ро­кій ми­сці зби­ти яє­чний бі­лок з во­дою і гір­чи­цею. В окре­му ши­ро­ку ми­ску на­си­па­ти су­ха­рі. За­ну­рю­ю­чи шма­то­чки си­ру в яє­чну су­міш, ре­тель­но об­ка­ча­ти по­тім ко­жен у су­ха­рях.

5 Ви­кла­сти сир­ні шма­то­чки у па­ні­ров­ці на де­ко. Злег­ка збриз­ка­ти олив­ко­вою олі­єю. За­пі­ка­ти під верх­нім гри­лем на від­ста­ні 10-12 см упро­довж 2-3 хв. або до тих пір, по­ки па­ні­ров­ка ста­не хрум­кою і під­рум’яни­ться, але сир ще не роз­пла­ви­ться.

6 Ро­зли­ти суп по та­ріл­ках, при­кра­си­ти звер­ху або окре­мо по­да­ти сир­ні кру­то­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.