«До­ро­го­вка­зи, ра­діо та дощ», На­дій­ка Гер­біш.

Zhinka - - До­зві­л­ля -

(Ви­дав­ни­цтво «Сві­ча­до»).

Це збір­ка есе­їв мо­ло­дої пи­сьмен­ни­ці, дру­жи­ни й ма­ми про жи­т­тя як ман­дрів­ку — до се­бе са­мої. Це кни­га-роз­дум про зви­чні ре­чі й бу­ден­ні спра­ви, і во­дно­час — про по­шук Бо­га та ба­жа­н­ня зна­йти ба­ланс у що­ден­но­му по­спі­ху.

«Ін­ко­ли про­сто му­си­мо со­бі на­га­ду­ва­ти, що наш ті­ле­сний ре­сурс та­кий без­кі­не­чно обме­же­ний. Зу­пи­ня­ти­ся, роз­кри­ва­ти втом­ле­ні жме­ні, від­пу­ска­ти зай­ве й до­зво­ля­ти Бо­гу на­пов­ню­ва­ти спо­ро­жні­ле сер­це. Що­би в на­шій не­мо­чі не­о­дмін­но про­яв­ля­ла­ся Йо­го си­ла».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.