КО­РЕ­НЕ­ПЛО­ДИ

Осінь — чу­до­ва по­ра для роз­ши­ре­н­ня сво­їх ку­лі­нар­них упо­до­бань вве­де­н­ням у ме­ню ко­ре­не­пло­дів.

Zhinka - - Да­ча -

БРУКВА, РІПА, КОРЕНЕВИЙ ПАСТЕРНАК —

три пі­зні куль­ту­ри, які хоч і не ду­же при­ва­бли­ві зов­ні, за­те ви­рі­зня­ю­ться осо­бли­вим сма­ком, над­то при за­пі­кан­ні, ва­рін­ні чи в су­пах і ра­гу. Рі­пу та­кож мо­жна до­да­ва­ти у са­ла­ти із зе­ле­ни­ми са­ла­тни­ми ро­сли­на­ми.

Усі ці три ко­ре­не­пло­ди сма­ку­ва­ти­муть най­кра­ще, якщо до­сти­га­ти­муть за прохо­ло­дної по­го­ди. То­му якщо для ран­ньо­го вро­жаю сі­ють їх на­ве­сні (пло­ди не при­зна­че­ні для три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня), то для осін­ньо-зи­мо­во­го спо­жи­ва­н­ня — у черв­ні та ли­пні, або ж за 2–3 мі­ся­ці до пер­ших очі­ку­ва­них за­мо­роз­ків у ва­шій мі­сце­во­сті. Три­май­те ґрунт зав­жди злег­ка зво­ло­же­ним, щоб при­ско­ри­ти про­ро­ста­н­ня та обов’яз­ко­во про­рі­діть по­сад­ки, як ре­ко­мен­до­ва­но на упа­ков­ці з на­сі­н­ням.

Зби­ра­ти вро­жай мо­жна, ко­ли ні­чні тем­пе­ра­ту­ри опу­стять до 4–7°С. За більш низь­ких тем­пе­ра­тур сма­ко­ві та по­жив­ні яко­сті ко­ре­не­пло­дів мо­жуть по­гір­ши­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.