БРЮС­СЕЛЬ­СЬКА КА­ПУ­СТА

Zhinka - - Да­ча -

Дрі­бні ка­чан­чи­ки із со­лод­ку­ва­то-го­рі­хо­вим при­сма­ком — одні з най­сма­чні­ших у ро­ди­ні ка­пу­стя­них. На від­мі­ну від біль­шо­сті листяних зе­ле­них ово­чів брюс­сель­ська ка­пу­ста є від­мін­ним дже­ре­лом ро­слин­но­го біл­ка, так са­мо як і клі­тко­ви­ни та ві­та­мі­нів С та А. Багата во­на й ан­ти­о­кси­дан­та­ми, а та­кож, вва­жа­є­ться, до­по­ма­гає у бо­роть­бі з деякими он­ко- та сер­це­ви­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми. Ро­сли­ни ви­са­джу­ють у від­кри­тий ґрунт роз­са­дою на по­ча­тку лі­та на гар­но осві­тле­ні ді­лян­ки з до­бре дре­но­ва­ним ґрун­том. Стій­кі до за­хво­рю­вань, во­ни, однак, мо­жуть за­зна­ва­ти атак гу­се­ні й бі­лої ка­пу­стян­ки. Щоб за­хи­сти­ти брюс­сель­ську ка­пу­сту об­при­скуй­те її біо­ло­гі­чни­ми пре­па­ра­та­ми ко­жні 7–10 днів. Зби­ра­ти кра­ще пі­сля пер­ших лег­ких за­мо­роз­ків (які зро­блять її ще сма­чні­шою), від­окрем­лю­ю­чи ли­стя­ні ка­чан­чи­ки або зрі­за­ю­чи їх ра­зом із сте­блом. ЗБЕ­РІ­ГА­ТИ, НЕ МИ­Ю­ЧИ, МО­ЖНА У ХО­ЛО­ДИЛЬ­НИ­КУ У ПО­ЛІ­ЕТИ­ЛЕ­НО­ВО­МУ ПА­КЕ­ТІ ВПРО­ДОВЖ 7–10 ДНІВ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.