СМА­ЧНО­ГО!

фар­ши­ро­ва­ний кі­ноа та шпи­на­том

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра -

Се­зон­не ме­ню: го­ту­є­мо з ово­чів і фру­ктів

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

400 мл ово­че­во­го буль­йо­ну 0,3 склян­ки ячної кру­пи 0,3 склян­ки кру­пи кі­ноа 1 се­ре­дня ци­бу­ли­на 2 зуб­чи­ки ча­сни­ку 2 ст. лож­ки олив­ко­вої олії 200 г шам­пінь­йо­нів 400 г свіжих то­ма­тів (або кон­сер­во­ва­них шма­то­чка­ми у вла­сно­му со­ку) 400 г ли­стя шпи­на­ту 350 г си­ру чед­дер 3 ве­ли­кі со­лод­кі пер­чи­ни сіль та чор­ний ме­ле­ний пе­рець

1 Ци­бу­лю дрі­бно на­ша­тку­ва­ти, шам­пінь­йо­ни — на­рі­за­ти тон­ки­ми пла­стин­ка­ми, сві­жі то­ма­ти — очи­сти­ти від шкір­ки й ро­зрі­за­ти на ча­сто­чки, ли­стя шпи­на­ту — кру­пно на­рі­за­ти, зуб­ці ча­сни­ку — ро­зім’яти, сир — на­тер­ти.

2 У ка­стру­лі за­кип’яти­ти буль­йон, вси­па­ти кру­пи, до­ве­сти до ки­пі­н­ня та змен­ши­ти во­гонь. Ва­ри­ти під кри­шкою бі­ля 12 хв., до го­тов­но­сті. Зли­ти буль­йон, за­ли­шив­ши 0,3 склян­ки, кру­пи від­ста­ви­ти.

3 Об­сма­жи­ти ци­бу­лю та ча­сник у ро­зі­грі­тій олії на се­ре­дньо­му во­гні впро­довж 2 хв. Ви­кла­сти гри­би й об­сма­жи­ти про­тя­гом 4-5 хв., до го­тов­но­сті. Вмі­ша­ти то­ма­ти й шпи­нат, при­пра­вив­ши сі­л­лю і пер­цем до сма­ку. До­да­ти від­ва­ре­ні кру­пи, 100 г на­тер­то­го си­ру і гар­но пе­ре­мі­ша­ти. Зня­ти з во­гню.

4 Ро­зрі­за­ти пер­чи­ни вздовж нав­піл. Очи­сти­ти від на­сі­н­ня та пе­ре­го­ро­док. При­пра­ви­ти сі­л­лю та пер­цем зсе­ре­ди­ни і роз­кла­сти на­чин­ку. Ви­кла­сти на­чин­кою до­го­ри у ква­дра­тну фор­му для ви­пі­ка­н­ня з ви­со­ки­ми бор­та­ми і вли­ти буль­йон, що ли­шив­ся.

5 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 200°С. За­пі­ка­ти під кри­шкою впро­довж 30 хв., по­тім кри­шку зня­ти, по­си­па­ти на­чин­ку ре­штою си­ру та за­пі­ка­ти ще 10 хв., по­ки пе­рець і сир під­рум’яня­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.