Ана­ста­сія ДА­У­ГУ­ЛЕ, ве­ду­ча («Ра­нок з Ін­те­ром»):

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра - Пі­дго­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

— Кі­но для ме­не — це ма­гія. Ре­жи­се­ри від­чу­ва­ють епо­ху на­стіль­ки тон­ко, як по­е­ти й ху­до­жни­ки. При цьо­му кі­но — до­ро­ге ми­сте­цтво, а за мі­ні­маль­ний бю­джет хо­ро­ший про­дукт не зро­биш. Ті­шить, що укра­їн­ське кі­но по­сту­по­во на­би­рає си­лу, у ньо­го по­чи­на­ють вкла­да­ти гро­ші ін­ве­сто­ри й дер­жа­ва. І це дає ре­зуль­тат.

Я осо­би­сто зна­йо­ма з деякими ві­тчи­зня­ни­ми ре­жи­се­ра­ми. Знаю від по­ча­тку до кін­ця істо­рію ство­ре­н­ня філь­му «ТойХто­Про­йшо­вКрі­зьВо­гонь». Ми­хай­ло Іл­лєн­ко зні­мав йо­го впро­довж кіль­кох ро­ків, мі­ся­ця­ми очі­ку­ю­чи гро­шей від дер­жа­ви. Тіль­ки ре­жи­сер­ська во­ля до­ве­ла фільм до кін­ця. Стрі­чку бу­ло пред­став­ле­но Укра­ї­ною на «Оскар» у но­мі­на­ції «Кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою».

На­ма­га­ю­ся бу­ва­ти на всіх зна­ко­вих прем’єрах. Ме­ні не ду­же по­до­ба­ю­ться (при­найм­ні по­ки що) ко­ме­дії та філь­ми ін­шо­го жан­ру з від­вер­то іде­о­ло­гі­чним за­барв­ле­н­ням. І ті, й ін­ші зро­бле­ні над­то гру­бо. На­даю пе­ре­ва­гу більш тон­ко­му змі­сту, щи­рим люд­ським істо­рі­ям. З не­дав­ніх до­бро­тних укра­їн­ських про­е­ктів хо­чу від­зна­чи­ти «Пра­ви­ло бою» (ре­жи­сер Оле­ксій Ша­па­рєв), зня­то­го про успі­хи ві­тчи­зня­них бо­ксе­рів. Стрі­чка об’єд­на­ла ці­ка­вий сю­жет, су­ча­сну опе­ра­тор­ську ро­бо­ту, чу­до­вий са­унд­трек у ви­ко­нан­ні укра­їн­сько­го гур­ту О.Torvald, бо­йо­ву хо­ре­о­гра­фію ви­що­го ґа­тун­ку від на­шо­го спе­ці­а­лі­ста, яко­го за­про­шу­ють на­віть гол­лі­вуд­ські зір­ки.

Кра­щим укра­їн­ським акто­ром усіх ча­сів вва­жаю Бо­г­да­на Силь­ве­стро­ви­ча Сту­пку. Та­ких май­стрів ви­що­го пі­ло­та­жу біль­ше не­має. По­ки що не­має… Ві­рю, що но­ва актор­ська шко­ла дасть нам но­вих укра­їн­ських зі­рок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.