15 про­стих ВІД­ПО­ВІД­ЕЙ

Zhinka - - Персона -

1 Що під­ні­має вам на­стрій?

Лю­ди та спіл­ку­ва­н­ня.

2 Що вас на­ди­хає?

Усе по­зи­тив­не.

3 З чо­го по­чи­на­є­ться ваш день? Ме­не обли­зує со­ба­ка Бе­тсі.

4 Що ці­ну­є­те по­над усе у сто­сун­ках?

Щи­рість.

5 Чо­го бо­ї­те­ся?

Зра­ди від лю­дей, яких ду­же лю­биш.

6 Чо­го вам бра­кує?

Зна­н­ня іно­зем­них мов.

7 Ва­ша улю­бле­на кни­га?

Їх ба­га­то, зокре­ма, «Ко­ха­н­ня під час хо­ле­ри» Га­брі­є­ля Гар­сія Мар­ке­са та «Все те не­зри­ме сві­тло» Ен­то­ні Дор­ра.

8 Ко­го ба­жа­ли б зі­гра­ти у кі­но? Кві­тку Ці­сик.

9 У чо­му се­крет ва­шо­го сти­лю? Про­чи­та­ла у Ко­ко Ша­нель: «Мо­дне те, що но­шу я!»

10 Про­фе­сій­ні прин­ци­пи, які є для вас прі­о­ри­те­том? Від­по­від­аль­ність.

11 Що най­біль­ше ці­ну­є­те в лю­дях? Че­сність.

12 Що ці­ну­є­те в со­бі?

Умі­н­ня да­ру­ва­ти ра­дість.

13 Що б ви ба­жа­ли змі­ни­ти в со­бі?

Уже ні­чо­го.

14 Чи ві­ри­те в ди­ва?

Ві­рю.

15 За­по­ві­тна мрія

Прой­ти мар­шру­том Фер­на­на Ма­гел­ла­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.