НАЙ­ЧА­СТІ­ШЕ ЗА­ПИ­ТУ­ЮТЬ:

Zhinka - - Ма­є­те Пра­во -

Від­по­від­но до ч. 2 ст. 80 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни та ч. 2 ст. 11 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про від­пус­тки» що­рі­чна від­пус­тка по­вин­на бу­ти пе­ре­не­се­на на ін­ший пе­рі­од або по­дов­же­на, зокре­ма, у ра­зі тим­ча­со­вої не­пра­це­зда­тно­сті пра­ців­ни­ка.

Крім то­го, ст. 78 КЗпП пе­ред­ба­чає, що дні тим­ча­со­вої не­пра­це­зда­тно­сті пра­ців­ни­ка, за­свід­че­ної в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку, не вклю­ча­ють до що­рі­чних від­пу­сток.

Якщо при­чи­ни, що зу­мо­ви­ли пе­ре­не­се­н­ня від­пус­тки на ін­ший пе­рі­од, на­ста­ли під час її ви­ко­ри­ста­н­ня, то не­ви­ко­ри­ста­на ча­сти­на що­рі­чної від­пус­тки на­да­є­ться пі­сля за­кін­че­н­ня дії при­чин, які її пе­ре­р­ва­ли, або за зго­дою сто­рін пе­ре­но­си­ться на ін­ший пе­рі­од (ч. 4 ст. 80 КЗпП та ч. 4 ст. 11 За­ко­ну «Про від­пус­тки»).

Однак чин­ним за­ко­но­дав­ством пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість продовження або пе­ре­не­се­н­ня що­рі­чної від­пус­тки у зв’яз­ку з тим­ча­со­вою втра­тою пра­це­зда­тно­сті ли­ше са­мо­го пра­ців­ни­ка. Да­не пра­во не роз­по­всю­джу­є­ться на лі­кар­ня­ні по до­гля­ду за ди­ти­ною.

Які га­ран­тії пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством для пра­ців­ни­ка, який за­хво­рів під час що­рі­чної від­пус­тки? Чи мо­жли­ве її пе­ре­не­се­н­ня або по­дов­же­н­ня? Та­кож ці­ка­вить, чи мо­жли­ве по­дов­же­н­ня від­пус­тки, якщо у цей пе­рі­од я пе­ре­бу­ва­ти­му на лі­кар­ня­но­му по до­гля­ду за ди­ти­ною?

Ва­лен­ти­на Віл­кул, Чер­ка­ська обл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.