ЩО ОБРА­ТИ?

Zhinka - - Психологія -

Най­ві­до­мі­ший із рі­зно­ви­дів ме­ди­та­ції — спо­гля­да­н­ня ди­ха­н­ня. Суть впра­ви — пе­ре­ве­сти ма­кси­мум сво­єї ува­ги на ри­тмі­чний про­цес змі­ни вди­хів і ви­ди­хів, не втру­ча­ю­чись у ньо­го. Ко­ли ж уява, спо­га­ди та фан­та­зії пе­ре­би­ра­ти­муть ува­гу на се­бе (а це ста­не­ться не­о­дмін­но!), вар­то ли­ше по­мі­ти­ти це — і по­дум­ки да­ти во­лю «іграм ро­зу­му», ні­би ваші дум­ки — хмар­ки, що про­пли­ва­ють не­бом. Це за­ня­т­тя до­по­мо­же кон­цен­тру­ва­ти­ся на обра­них спра­вах, не роз­по­ро­шу­ю­чи ува­гу. Хто ні­ко­ли не спа­лю­вав ка­стру­лі, за­ну­рив­ши­ся в со­цме­ре­жі, і не гу­бив те­ле­фо­на, не­ува­жно за­сті­ба­ю­чи кишені, той не знає, як ча­сто нам шко­дять від­су­тність зі­бра­но­сті, сплу­та­ність ду­мок і дії «на ав­то­ма­ті»… Але та­ких май­же не­має.

Але, крім цьо­го най­про­сті­шо­го ва­рі­ан­ту, існу­ють та­кож со­тні ін­ших. І ви са­мі ма­є­те обра­ти той спо­сіб са­мо­за­гли­бле­н­ня, що най­кра­ще зго­ди­ться вам. Під час ме­ди­та­цій мо­жна ві­зу­а­лі­зу­ва­ти про­гу­лян­ку в лі­сі, спо­гля­да­н­ня оке­а­ну або сві­тла во­гню. Спо­сте­рі­га­ти, що від­бу­ва­є­ться у рі­зних ча­сти­нах ті­ла й ор­га­нах (по­дум­ки ска­ну­ю­чи їх від стоп до ма­ків­ки). Роз­сла­бля­ти ті ді­лян­ки, де від­чу­ва­є­ться на­пру­га. Ба­жа­ти до­бра со­бі та ін­шим…

Ме­ди­ту­ва­ти мо­жна си­дя­чи зі схре­ще­ни­ми но­га­ми або ж на стіль­ці, іно­ді ле­жа­чи (якщо ви до­бре ви­спа­лись, бо іна­кше є ри­зик за­дрі­ма­ти) — ба на­віть у ру­сі. Се­ан­си са­мо­за­гли­бле­н­ня мо­жна по­єд­ну­ва­ти зі зви­чни­ми бу­ден­ни­ми спра­ва­ми, як-то чи­ще­н­ня зу­бів, якщо ви під час ору­ду­ва­н­ня щі­ткою звер­та­є­те ува­гу на свої відчуття, а не одно­ча­сно те­ле­фо­ну­є­те ма­мі, ви­хо­ву­є­те ди­ти­ну та по­дум­ки га­да­є­те, яку су­кню вдяг­ти.

Тож, на­зи­ва­ти пле­ті­н­ня ме­ди­та­ці­єю бу­ло ціл­ком до­ре­чним! Якщо ро­би­ти це ува­жно й зо­се­ре­дже­но, при­слу­ха­ю­чи­ся до спо­кій­но­го пли­ну ду­мок, а не го­мо­ну те­ле­ві­зо­ра, ціл­ком по­ри­нув­ши у про­цес са­мо­за­гли­бле­н­ня та від­чу­ва­ю­чи йо­го ма­кси­маль­ну від­да­чу… Це справ­ді ста­не ме­ди­та­тив­ною практикою!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.