ГРУ­ШІ

Zhinka - - Да­ча -

Не­ма ні­чо­го при­єм­ні­шо­го, ніж кла­сти до ко­ши­ка за­па­шні гру­ші з вла­сно­го са­ду! Гру­ші швид­ко та без осо­бли­вих про­блем ро­стуть на до­бре дре­но­ва­них ґрун­тах у мі­сци­нах, які осві­тлю­ю­ться сон­цем що­най­мен­ше 6 го­дин на день.

Пло­до­ві де­ре­ва, як пра­ви­ло, кар­ли­ко­ві та стан­дар­тні. Кар­ли­ко­ві ро­стуть зав­ви­шки 2,5–3 ме­три та зав­шир­шки до 2-х ме­трів у кро­ні, стан­дар­тні ж мо­жуть до­ся­га­ти до 6-и ме­трів у ви­со­ту та роз­ро­ста­ти­ся кро­ною до 4-х ме­трів.

ПОПУЛЯРНІ СОР­ТИ:

ран­ньо­зи­мо­ві Кю­ре, Сні­жин­ка, Нарт, Ли­сто­па­до­ва, Оле­на (пло­ди до­сти­га­ють в кін­ці ве­ре­сня і збе­рі­га­ю­ться 1–4 мі­ся­ці, за­ле­жно від сор­ту); зи­мо­ві Олів’є де Серр, Кир­гизь­ка зи­мо­ва, Яблу­нів­ська (зби­ра­ють у жов­тні, як пра­ви­ло, да­ють до­сти­гну­ти у схо­ви­щі; збе­рі­га­ю­ться до по­ча­тку ве­сни); пі­зньо­зи­мо­ві Ма­рія, Ти­хо­нов­ка, Сма­ра­гдо­ва, Ро­дзин­ка Кри­му (збір про­во­дять у кін­ці жов­тня, а ле­жать во­ни до кін­ця ве­сни). ЩОБ ПРИ­СКО­РИ­ТИ ПРО­ЦЕС ДО­ЗРІ­ВА­Н­НЯ, ПЕ­РЕД СПО­ЖИ­ВА­Н­НЯМ ГРУ­ШАМ ДА­ЮТЬ «ДІ­ЙТИ» ЗА КІМ­НА­ТНОЇ ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РИ У ПА­ПЕ­РО­ВО­МУ ПА­КЕ­ТІ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.