Gmail

El Observador Fin de Semana - Cromo - - CHECK IN XXXXXXX SÁBASDÁOB24A DOOM2I8NG EDMEBR -

La op­ción de “Des­ha­cer en­vío” apa­re­ce en pan­ta­lla du­ran­te 10 se­gun­dos. En An­droid se ob­ser­va co­mo una ba­rra ne­gra en la par­te in­fe­rior de la pan­ta­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.