Animation Magazine : 2020-03-01

VFX : 42 : 38

VFX

VFX march 20 38 www.animationm­agazine.net