Animation Magazine : 2020-03-01

VFX : 45 : 41

VFX

VFX march 20 41 www.animationm­agazine.net