Daily Racing Form National Digital Edition : 2019-02-11

PARX RACING : 20 : 18

PARX RACING

PRX PAGE 18 PRX PAGE 18 Monday, February 11, 2019 DAILY RACING FORM 7 Grateful Cause D.Fst Wet(326) Synth 12 4 0 0 8 3 1 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 $39,025 $20,630 $0 $0 $36,225 72 72 Turf(241) Dst(341) 72 Life 16 4 3 1 $59,655 72 Gr/ro. g(11.26.17) 4 (May) Sire: Old Fashioned (Unbridled's Song) Dam: Goldleafed Mirror (Gold Alert) Br: Douglas Arnold & Steve Snowden (Ky) Tr: Riviezzo Ralph R (14 0 1 1 .00) 2018 :(98 9 .09) 2019 2018 Prx 2 12 5 0 4 1 0 3 1 0 0 0 $2,790 $50,540 $20,740 63 72 72 Own: James Aguilar Juarez 20-1 $12,500 L121 Black, Red Panel, White Horse Emblem HADDOCK D (41 3 3 4 .07) 2018: (718 94 .13) 112 33 TimeformUS Pace: Early Late ý ý C 63 57 39 L121 L121 L119 2á19= 6Prx 21¨ :45¦ :57¦1:03¨4ÎClm16000 9/9 3 1Ç 3É 5ªô 5®ô fb 14.40 84=12 HyJbbrJwªõCrdoÇCrdioCowboy§ö Duel wide, drift, tire 7â19= 7Prx 22§ :46§1:12¨1:19§ 4ÎClm16000 7/9 1 1ô 1ô 5§ 4¬õ fb 6.50e 69=30 SprJstcÉDrhllWdsÇBkllntn¬ Led outside, weakened 31ã18= 2Prx 22¦ :45© :58©1:12§3ÎClmc-12500B 3/11 3 2Ç 2ô 7¤ö 10¦¬õ b *1.60 57=26 ClrPrsprt¨ôUdrthGrdrôChsMHl§ö Stalked inside, tired Claimed from Kernan, Jr., Morris E. and M-Z Racing Partnership for $12,500, Zulueta Marcos Trainer 2018(as of 12/31): ( 245 54 42 39 0.22 ) 15ã18= 6Prx 22§ :46§ :59©1:13©3ÎClm12500B 3/7 3 1¦ 1¦ô 1ô 2¦ 122b 2.60 66=31 BroMn¦GrtfulCus¦ôDrmmrDon¨õ 3 p, drift, grudgingly 24ä18= 9Prx 22§ :46© 1:00¦ 1:14 3Î Clm 7500N4L 3/10 1 1¦ô 1§ 1¦ 1§ 118b 4.10 66=35 GrtflCs§BroMnôLghtnngBzz¦õ Turned back challenge 21å18= 9Kee 21© :45¨ :58§1:11§3ÎClmc-7500 1/11 6 5© 6¨ô 10¬ô 9¦¦ô 120b 9.30 74=15 SmpRlr§õEmmttsDrÇShRdMTtsó Through after half Claimed from Snowden, Steve and Reed, Kay for $7,500, Reed Eric R Trainer 2018(as of 10/21): ( 146 23 25 23 0.16 ) 21ae18= 2BtP 21© :45 :57©1:11¦3ÎClm7500N3L 7/8 2 1¦ 1§ô 1¨ô 1©ö 19Ý18= 6BtP 23 :46¨ :59 1:12¦ 3Î Clm 7500N2L 4/6 1 1ô 1§ 1¦ô 1ô 21Û18= 3BtP 22§ :45© :58© 3ÎClm 12500(12.5-10.5)N2L 5/8 3 3¦ 3¦ô 3¨ô 2§ö Haddock D Nunez A Y Rodriguez A R fst fst fst 5ôf 6ôf 6f 72 72 42 L L L Rodriguez A R Rodriguez A R Landeros C myø 6f fst 6f fst 6f ý 64 60 58 L L L Paucar E Paucar E Paucar E fst 6f fst 6f myø 5f 117b 4.60 117b *1.20 118b 7.10 84=18 GratefulCause©öFoots§Twinsnity¦õ Rapid pace, sharp 79=20 All pace, held sway 85=20 NLmnNLm§öGrtflCsÉFrlssKtt©õ Chased, saved place GrtfulCsôTmArchsOnªõCtznCsr«ö ï WORKS: òä 18 Prx 5f fst 1:00§ B TRAINER: 1/11 Dirt Sprint Claim (114 .08 $1.62) (88 .08 $1.50) (83 .08 $1.69) J/T 2018-19 PRX(8 .13 $2.40) J/T 2018-19(11 .09 $1.75) 8 Curtis D.Fst Wet(401) Synth Dst(357) 19 4 0 1 11 5 0 0 0 4 2 2 0 0 1 3 1 0 0 2 $170,450 $23,960 $0 $250 $115,930 92 79 Turf(283) 63 92 Life 24 5 4 4 $194,660 92 B. g(03.24.17) 5 (May) Sire: First Defence (Unbridled's Song) Dam: Lover (Louis Quatorze) Br: World Thoroughbreds Racing Inc (Ky) Tr: DeMasi Kathleen A (17 0 3 2 .00) 2018 :(481 82 .17) 2019 2018 Prx 1 8 14 0 2 3 0 1 2 0 1 3 $250 $58,110 $109,790 46 85 85 Own: Bunz Stables 4-1 $12,500 L121 White, Grey Running Horse Emblem And SANCHEZ M J (57 14 7 9 .25) 2018: (767 137 .18) 105 64 TimeformUS Pace: Early Late ý 46 81 85 L L L Sanchez M J Sanchez M J Salgado A 1â19= 9Prx 22¨ :46¨ :59¦1:11¨4ÎAlw12500s 6/8 7 5§ 5¦ö 7®ô 7¦¤ô 121b 11ä18= 8Prx 21© :45¦ :58 1:11¨ 3Î Alw 47500N1X 2/11 1 1§ 1§ 1§ 1¦ö 121b 16ae18= 5Prx 22¦ :45© :58§1:11©3ÎClmc-12500N4L 7/7 5 1Ç 1© 1¤ 1® 121b Claimed from Ciavardone, Richard and Armstrong, Jack J. for $12,500, Mosco Robert Trainer 2018(as of 9/16): ( 109 20 14 22 0.18 ) 25Ý18= 9Prx ê 24 :47© 1:11¨ 1:30¦ 3Î Alw 25000s 5/10 7 5©õ 6© 8ªö 8©ö 121b 4.10 100 - WldAbtDbÇThnkYRckttsóTflnT¦õ Rated, rank early 24Û18= 8Prx 23¦ :46© 1:11© 1:44¦ 3Î Alw 25000s 7/7 3¦ 3¦ 1ô 1ô 3ö 121b 7.00 74=28 ScherzoöAwesome 3 wide, gamely 17Û18= 6Prx 22 :45© :58§1:05¦3ÎAlw57040N1X 4/5 3 3¨ 4¨ô 4«ô 5®ö 121b 5.60 76=23 Two wide, stop 4Ü18= 9Bel 22§ :45© :58§1:11¨3ÎClmc-12500 3/7 2 1¦ 1¦ô 2ô 4© 120b *2.10 77= 16 HldnAcsÇThttspk¨ôFrtllDlNrdô In hand ins, wknd late Claimed from Bob Petersons Stables, LLC, Bellavia, Frank and Gullo, Gary P. for $12,500, Gullo Gary P Trainer 2018(as of 5/4): ( 67 10 7 15 0.15 ) 19à18= 9Prx 22 :46¦ :59¨1:13¨4ÎAlw25000s 5/11 3 2Ç 2§ 6¦§ 6§¦ 121b *1.30 47=33 25â18= 1Aqu 22¨ :46¦ :58§1:11¦4ÎClm50000B 5/5 3 2ô 1Ç 2Ç 2¦õ 120b 2.65 89=18 Tribecca¦õCurtis©ôBlue fst fst fst 6f 6f 6f 3.50 *2.50 *.70 59=24 BrthrChbôApplnFtr¬DnnsDmndÇ Taken up wide stop 78=25 Crts¦öInkDnkD§õWrknOnDró 4 path, under pressure 77=20 Drew away under wraps Crts®FstRnnr¬ôAsphltPvngÉ C C C 63 74 64 68 L L L L Vargas J A Jr Vargas J A Jr Vargas J A Jr Cohen D fm 7ôf myø 1¬¥ gdø 5ôf fst 6f ThoughtÇCurtis« SmoknNtro«öShrthRdÉLzrusProjct§õ ý 35 81 L L Worrie A S Worrie A S fst fst 6f 6f FormnthFormn§õMrBrx¦LzrsProjct§ô Beltªõ Duel rail, tired 2w,press winner,denied nd WORKS: á 5 Prx 3f fst :37§ B ã 23 Prx 3f fst :36¨ B TRAINER: 4/10 2/3 2Off45-180 31-60Days Dirt Sprint Claim (95 .17 $1.67) (200 .17 $1.35) (374 .18 $1.54) (349 .19 $1.59) (293 .17 $1.49) J/T 2018-19 PRX(35 .23 $2.33) J/T 2018-19(36 .22 $2.27) 9 Drummer Don D.Fst Wet(360) Synth 14 5 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 $77,395 $10,050 $0 $0 $5,170 64 71 Turf(269) Dst(296) 68 Life 19 3 1 7 $87,445 71 Dk. b or br r. 4 (Feb) Sire: Empire Way (Empire Maker) $2,500 Dam: Donerella (Doneraile Court) Br: Heinz Steinmann (Cal) Tr: Englehart Chris (20 5 1 3 .25) 2018 :(723 162 .22) 2018 2017 Prx 14 5 13 2 1 2 1 0 1 4 3 5 $62,910 $24,535 $67,090 71 51 71 Own: My Purple Haze Stable 10-1 $12,500 L121 Purple, White Diamond Frame And "P" WORRIE A S (7 1 0 1 .14) 2018: (523 85 .16) 49 101 TimeformUS Pace: Early Late 56 68 L117 L119 Esquivel E Mangalee N 29ã18= 5Prx 22© :46©1:12©1:44§ 3ÎAlw25000s 5 /10 10¦¦10¦¦ 10¦¨ 10¦¥ 10¦ªö 15ã18= 6Prx 22§ :46§ :59©1:13©3ÎClmc-12500B 4/7 7 7¦« 7¦¨ 6«ö 3§ô Claimed from Bing Cherry Racing, Inc. for $12,500, Catalano Michael L Jr Trainer 2018(as of 12/15): ( 89 22 13 6 0.25 ) 13ä18= 5Prx 23¦ :47©1:13§1:44 3ÎClmc-12500N4L 5/6 6ª 4¦ 4¨õ 4¨ô 4©ô Claimed from Bran Jam Stables and Clark, David W. for $12,500, Linder Louis Jr Trainer 2018(as of 11/13): ( 268 53 43 45 0.20 ) 28å18= 3Prx 23¨ :48 1:13§1:45 3ÎClm12500N4L 5/7 7¤ö 7ªö 4¨ô 4§ô 3ô 29ae18= 3Prx 24§ :48¨ 1:13¨ 1:39© OC40k/SAL40k 1/5 5¤ 5¤ 4¬ô 4¤ 4®ô 6ae18= 2Pen 23¨ :47¦1:11¨1:45§ 3ÎAlw31360N1X 1/7 6¦¨ 6¦ª 6¦© 5® 3©ô 9Ý18= 2Pen 23 :47¦1:11©1:41¦3ÎAlw32480N1X 7/8 5¨ö 4¨ 6® 8¦« 8§¥ô 7Û18= 3Mth 25¨ :51§ 1:15§ 1:46¨ LBrnchL98k 1/5 5§ô 5¨ 5ªô 5«ô 5¦§õ 18Þ18= 8Prx 24§ :48¦ 1:14© 1:43¨ OC40k/SAL40k 9/9 9¤ 9¦¦ 7ªõ 3¨ô 3ªô wf 1¬¥ myø 6f fb 13.60 fb 8.10 58=33 Halite¨Get Wayô Showed little 64=31 BrioMn¦GrtefulCuse¦ôDrummrDon¨õ Inside, full of run the WÇOptic S 69 L119 Gonzalez E slyø 1¬¥ fb 2.80 71=27 WldAbotDb¦õGottGtAwy¦Stnvll§õ Rail to lane, evenly 71 60 70 54 64 61 L118 L118 L L L L Mangalee N Mangalee N Mangalee N Mangalee N Mangalee N Mangalee N myø 1¬¥ fst 1 sly 1 fst 1¬¥ fst 1 fst 1 fb 4.30 70=38 LostIronôBrntwoodóDrmmrDonö Far back, bid inside fb 14.90 63=32 Far back, lacked bid 117b 14.00 77=22 PlClÉChovnes©õDrummerDonÇ Wide into str, rallied 118b 16.70 77=17 WtforIt¤AgnstthOdds¦õRthlsbrgrô 2wd btwn, stopped 117b 31.50 55= 31 NvCmmndr¨õAmrcnLncln©öShMthBcks¦ 2w, no factor 118b 4.10e 48=44 Drifted, no late kick S C S ÿ HddnFnds§ShnsJwl¦CchAdms«ô HddnFnds¦Gorsch©ôDrmmrDonö WORKS: á 5 Prx 4f fst :50 B TRAINER: â 23 Prx 3f fst :37§ B â 14 Prx 3f fst :39© B ã 8 Prx 3f fst :39© B 19/53 3/12 3/5 10/13 Route/Sprint 31-60Days Dirt Sprint Claim (39 .13 $0.73) (186 .19 $1.31) (700 .23 $1.58) (523 .23 $1.73) (396 .25 $1.75) J/T 2018-19 PRX(11 .18 $2.80) J/T 2018-19(50 .16 $1.61) 10 Doddsprivatelabel D.Fst 54 14 10 11 Wet(328) 14 2 3 2 Synth 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 6 7 $348,778 $119,150 $0 $0 $264,953 90 90 Turf(230) Dst(293) 90 Life 68 16 13 13 $467,928 90 Dk b/br g(11.14.13) 8 (Mar) Sire: Suave (A.P. Indy) Dam: Dodd (Rare Brick) Br: Victoria Ashford & Suave Syndicate (Tex) Tr: Milian Carlos J (22 1 2 3 .05) 2018 :(260 27 .10) 2019 2018 Prx 1 15 40 0 3 9 1 2 6 0 1 7 $5,600 $52,125 $304,900 72 78 90 Own: Carlos J Milian 8-1 $12,500 L121 Black, Red Horse Face, Red Stripes On RIVERA E (63 8 11 5 .13) 2018: (586 67 .11) 85 93 TimeformUS Pace: Early Late 72 53 52 68 67 L121 L121 L121 L121 L124 MtchUpÇDddsprvtlbl§ôHnrblSrvcô Rivera E Rivera E Garcia J Garcia J Rivera E 12â19= 7Prx 23§ :46§ 1:12© 1:27 4Î Clm 10000 6 /8 7 7®ô 7¤ô 4¨ô 2Ç 17ã18= 7Prx 22¨ :47 :59¨1:12¨3ÎClm10000 2 /12 9 11«õ 12¬ö 9«ö 7¬õ 11ä18= 7Prx 22¦ :45¨ 1:11¦ 1:17© 3Î Clm 16000 6 /7 5 7« 6«ô 7®ô 7¦¨ö 23å18= 8Prx 22¨ :46¦ :58©1:12 3ÎClm16000 7 /7 5 7®õ 7«ö 4«ô 5«ö 8å18= 6Prx 23© :48© 1:14© 1:46¦ 3Î Clm c-12500 9 /9 5¦ö 5¦ö 5¨õ 5«ô 5¬õ Claimed from Lucky Charm Racing LLC for $12,500, Linder Louis Jr Trainer 2018(as of 10/8): ( 236 45 39 40 0.19 ) 15ae18= 4Prx 24 :48¨1:14¨1:46 3ÎClmc-10000 5 /5 3§ô 3¦ô 2¦ 1Ç 1¦ Claimed from Bone Robert D. for $10,000, Gonzalez Claudio A Trainer 2018(as of 9/15): ( 384 98 67 53 0.26 ) 1ae18= 8Del 23§ :47¨1:12§1:42© 3ÎClm14000(16-14)B 2 /6 1ô 1¦ 1ô 1ô 3É 16Ý18= 7Del 25 :48©1:13¦1:38§3ÎClm10000(10-8)B 1 /8 4§ô 4¦ô 3ô 1¦ô 1ªõ 6Ý18= 7Del 24¦ :47§1:11¨1:37© 3ÎClm10000(12.5-10)B 4 /5 4§ô 2¦ô 2¦ 2Ç 2ó fst wf fst fst fst 7f 6f 6ôf 6f 1¬¥ fb 16.60 fb 10.70 fb 19.80 fb 12.30 fb *2.50 71=31 Angled out, surged 66= 31 DontMkItEsyôHsCttn§öGlblPstnngó Inside, no factor 70=25 Boys§õ No factor 69=25 HyJbbrJw§öGurtBoys¦ôElvtd§ô Came in str, very wide 58=46 Fifty FouröSight Line¦õ 4 wide, tired ý S S ÿ Thomas KnightôTairneach¦õGurt King KoaªCar S 75 L124 Rivera E fst 1¬¥ fb *.60 66= 35 Dddsprtlbl¦ThMrnngGs¨MstrYnk® Outside, edge away 75 73 78 L117 L120 L118 Torres J Torres J Torres J slyø 1¬¥ fst 1 fst 1 fb *1.20 b *.50 fb 1.00 78=26 StdiumÉLibertyLnóDoddsprivtlbl§ô Held on gamely 88= 19 DddsprtlblªõWldctplsrsÇSrS§õ Bid 3p,steady handling 91=26 WrtHsSlóDddsprtlb®öMdrMd¦¦ô Up fnl 1/8,just failed ÿ WORKS: ã 8 Prx 4f fst :52§ B TRAINER: 29/41 Dirt Sprint Claim (275 .10 $1.38) (186 .09 $1.13) (226 .11 $1.47) J/T 2018-19 PRX(36 .03 $0.22) J/T 2018-19(43 .05 $0.33) Continued on Following Page

© PressReader. All rights reserved.