Daily Racing Form National Digital Edition : 2019-02-11

Mahoning Valley : 42 : 16

Mahoning Valley

MVR PAGE 16 MVR PAGE 16 Monday, February 11, 2019 DAILY RACING FORM 6 World Elite D.Fst 27 Wet(400) 13 Synth 0 3 Dst(410) 19 6 4 0 1 4 4 1 0 0 2 3 3 0 0 4 $95,217 $34,996 $0 $6,382 $77,694 72 65 Turf(308) 71 72 Life 43 11 5 6 $136,595 72 Ch. m. 7 (Jan) Sire: Majesticperfection (Harlan's Holiday) Dam: Chandelle No. Five (Yes It's True) Br: Dixiana Farm LLC (Ky) Tr: Erfle Gerald (3 0 1 0 .00) 2018 :(76 6 .08) 2019 1 2018 5 MVR 10 0 0 2 1 1 1 0 2 3 $1,980 $4,450 $21,025 35 50 65 Own: Gerald Erfle 2-1 $4,000 L126 Orange, Black Dots CCAMAQUE M (29 2 3 1 .07) 2018: (584 29 .05) 96 23 TimeformUS Pace: Early Late 35 7 - L126 L122 L124 Ccamaque M Ccamaque M Ccamaque M 29â19= 6MVRfst 8Ý18= 1Tdn 11Û18= 7Mnr Placed third through disqualification 24Þ18= 7Mnr 28Ü18= 3Mnr 2Ü18= 8Tdn 14ä17= 7Mnr 30å17= 7Mnr 18å17= 8Mnr 5ôf 5ôf 2f 22§ :46©1:00§1:07© 3ÎçClm4000N1Y 22§ :46© 1:00¦ 1:07 3Î ç Clm 5000N1Y :22 3Î ç Clm 7500(15-5) 4 /8 5 /6 1 /7 2 2 2 1§ 2¦ 1¨ 1© 2¦ô 2¦ô 6®ô 6¦©õ 4¨ 4©õ 6.70 7.10 4.40 71=22 BtflNtSky¦ôWrldEltªöChrlsRnbÉ Dug in 3p, run down 67=16 MrrdtmnstrôGngrFzzöRnMckyRn§ô Chased, gave way, 94=19 Checked 1/8pole fst fst ScrletEmerld§õDmLeon¦õìGinnBllö - 12 50 - 16 30 L124 L119 L122 L L123 L120 :22 3Î ç Clm 7500(12.5-5) 21© :45§ :57© 3Î ç Clm 6500(7.5-6.5) 23 :47§1:00¦1:06©3ÎçClm5000N1Y :22¦ 3Î Alw ---s 22 :46¦ :53¦3ÎçClm5000 22¦ :45© :58§1:05 3ÎçAlw5000s Ccamaque M Barbaran E Ccamaque M Ccamaque M Ccamaque M Ccamaque M gd 2f gd 5f fst 5ôf fst 2f myø 4ôf fst 5ôf 3 /9 6 /8 5 /7 6 /6 3 /9 4 /7 3 8 2 5 2 1 2ô 3ô 6© 6«ô 8¦¦ 8¦ªô 1¦ô 1¦ô 1Ç 2¦ö 5§õ 4¦õ 4¬ 6¦¦ö 3¤ô 4¦¬ô 4.80 2.40 1.90 4.70 2.10 4.10 97=20 Battled btwn,miss2d 74=20 Hopped start,rush wide 80=16 AnitMrie¦öWorldElite¤PeDiddlÇ Led,drifted,2nd best 96=21 ItspssbltyÇGnnBllöApplngYnkô Chased,lacked surge 77=21 HootndHollr¨SpclofCors¦ôQbö Press to1/4p,weakened 63=24 ErrtcBhvr©ôUndTl®õTzDBz¨ö Passed turn, weakened, ScrltEmrldôFbldStróWorldElitö RsYrLUp§õRckr¦ôSllyOhSllyô C ê 122b fb fb 2¦ 1¦ 3§ WORKS: â 15 MVR 4f fst :49§ B òã 28 MVR 5f my 1:04© B(d) ã 19 MVR 3f fst :41¦ B TRAINER: 4/8 1/5 5/6 2Off45-180 Dirt Sprint Claim (10 .10 $0.68) (77 .08 $0.69) (68 .07 $0.68) (73 .08 $0.73) J/T 2018-19 MVR(21 .10 $0.86) J/T 2018-19(54 .06 $0.54) 7 Give Me the Money D.Fst Wet(405) Synth Turf(226) Dst(332) 19 4 2 3 7 2 1 0 0 0 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 $28,976 $11,398 $2,582 $2,650 $6,860 53 50 17 45 41 Life 28 3 6 2 $45,606 53 Ch. m. 5 (Apr) Sire: To Honor and Serve (Bernardini) Dam: Church Camp (Forest Camp) Br: Gainesway Thoroughbreds LTD (Ky) Tr: Capellini John A (11 2 3 1 .18) 2018 :(259 21 .08) 2018 2017 MVR 12 12 1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 $16,034 $19,990 $116 52 53 6 Own: John A Capellini 20-1 $4,000 L126 Black, White Braces, Red Emblem RIVERA L R (6 2 0 2 .33) 2018: (666 123 .18) 77 38 TimeformUS Pace: Early Late 6 36 -0 L L L Rivera L R Barrios R Serrano K 26ã18= 6MVRfst 22¨ :48¦ 1:08¨3ÎçClm5000N1Y 4/10 16ã18= 4Mnr 23¦ :47¦1:00 1:13¨3ÎçClm4000N2Y 2 /7 26ae18= 6Mnr 22§ :46 1:12¨1:45§3ÎçClm4000N3Y 2 /7 Previously trained by Clouston Edward 2018(as of 9/3): ( 310 47 51 33 0.15 ) 3ae18= 6Mnr 22¨ :46¨ :59§1:06§3ÎçClm4000N4X 4 /5 19Ý18= 7Mnr 22© :46¨ :59§1:12¨3ÎçClm4000N4X 4 /6 11Û18= 9Mnr 22¨ :47¦1:01¦1:08¨ 3ÎçClm4000N4X 5/10 Previously trained by Rivelli Larry 2018(as of 6/3): ( 95 24 21 17 0.25 ) 3Þ18= 4Mnr 24¦ :48¨1:15¦1:44 3ÎçClm4000N4X Previously trained by Candelas Blanca 2018(as of 5/12): ( 12 1 0 4 0.08 ) 12Ü18= 6AP ú 22© :46¨ :59¦1:12¦3ÎçClm4000B Previously trained by Berndt Joel 2018(as of 4/21): ( 68 14 17 6 0.21 ) 21ß18= 6Haw 22© :46 :58 1:11§4ÎçClm5000B 5ôf slyø 6f slyø 1¬¥ 6 4 3¦ 3© 5¦ö 2¦ 4ªô 1ô 4ª 9®ö 10¦¬ô 2¨ 4ªö 5§¥ 6©§õ 124b 120b 120b 29.20 13.10 52.50 51=29 Through after half 72=23 ShsThirstyÇCnticoªõFrstDncô Squeezed steady early 45=15 RistothTopªöColorMSxy¨öYrWn©õ Empty, eased lane DrPrncssªPstTlk¦îThsBrdCnSÉ ÿ ÿ ÿ C 19 24 17 L L L Jurado E Maldonado R Rodriguez G fst fst fst 5ôf 6f 5ôf 4 1 8 4¦ô 4§ô 4¦¦ 4¦¦ô 1¦ 1Ç 3© 5¦¨ô 9¨ö 7ªö 9¦¦ 9¦¥ 120b 120b 120b 22.80 16.20 20.10 75=13 Cocoleecho¨MidnightTlªIschi¨ô Hustled along, tired, 69=11 MrJoll«õFmllTrs¨ôSnstnlstrdy¦ö Quick lead, gave way, 66=19 Tiz BeautyöArch Ideaô Played no factor Legacy¦Wild 30 L Quinones L M fst 1 5 /6 4© 1Ç 1¨ 2ô 2«õ 120b *1.80 51=37 WldKrdKrl«õGMtM¦ôRdNst©ô Bid clear, overpowered 4 L Perez E fst 6f 1/11 9 4¨ô 6©õ 7¬õ 9§¨õ 124b 26.10 61=13 Fionetta¨õKhatun¦Hurraca§ Sg,toss head 3/8,eased 35 L121 Velazquez D fst 6f 4 /7 7 5§ô 2¦ô 5¤ 7¦¥õ 10.30 73=19 LCndlitÉSwtAbigilÉFiontt§ô Slow in str,urge,empty nd WORKS: á 2 MVR 4f fst :51¦ B òã 11 Mnr 3f fst :35¦ B TRAINER: 2/7 1/4 31-60Days Dirt Sprint Claim (38 .05 $0.19) (254 .09 $1.12) (200 .09 $0.90) (229 .09 $0.97) J/T 2018-19 MVR(2 .50 $6.60) J/T 2018-19(4 .50 $4.25) 8 Eighth Commandment D.Fst 10 Wet(403) 4 Synth 0 14 Dst(379) 5 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 $29,066 $19,460 $0 $75,360 $8,905 77 60 Turf(297) 73 66 Life 28 4 2 1 $123,886 77 B. m. 6 (Feb) Sire: Broken Vow (Unbridled) $25,000 Dam: Canaryinacage (Mineshaft) Br: Mina Equivest LLC (NY) Tr: Bernardini Jay P (31 4 4 5 .13) 2018 :(478 88 .18) 2019 2018 MVR 1 12 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 $101 $38,976 $286 30 77 41 Own: Miter Box Stable 3-1 $4,000 L126 Orange, White Diamonds BARBARAN E (69 5 11 14 .07) 2018: (863 167 .19) 58 79 TimeformUS Pace: Early Late 30 41 46 L L L121 Barbaran E Quinones L M Silvera R 9â19= 4MVRfst 24¨ :48©1:16©1:46§ 3ÎçClm4000N2Y 1/10 4« 4« 5ª 3© 5¦¥ö *1.80 15ã18= 2MVRfst 23¨ :48 1:00©1:14§3ÎçClm10000 2 /8 8 8®ö 8¬õ 8®ô 8¦¦õ 14.10 15ae18=10Suf ê 1:44© 3Î ç Clm c-6500N2Y 10/10 4¦ô 3§ô 3¦ 3§ô 2§õ *2.00 Claimed from Moriarty Michael P. for $6,500, Aro Michael C Trainer 2018(as of 9/15): ( 93 6 12 6 0.06 ) Disqualified from purse money 4Ý18= 2Suf ï 25¦ :50 1:15§1:42§3ÎçClmc-7500B 7/9 8ªõ 5§ô 1§ô 1¨ 1¦ *1.80 84= 11 ìEhthCmmndnt¦Snnbln§õTrl¨ö 3wd 1st, rail move 2nd Claimed from Donk, David, Behrendt, John T. and Marquis, Charles K. for $7,500, Donk David Trainer 2018(as of 8/4): ( 175 16 25 23 0.09 ) Disqualified from purse money 24Þ18= 4Bel Ñ 48©1:12© 1:36§ 1:48§ 3Î çÐ Alw 65000N1X 8/8 8® 8® 8ªô 7ªô 6©ö 6.70 82=05 PurlyLckyÉSprngFolly§õCmbrô Ins,sharp move 4p3/8 28Ü18=10Bel ê 24 :48§1:12©1:43 3ÎçÐAlw65000N1X 2 /11 11¦¥11¤ô 11« 8«õ 8¤ 13.80 70= 21 GodbyBrckly§ôSprngFlly¦ôCmbrö 7w upper, no impact 3Ü18= 8Bel Ñ 48§1:12© 1:36¦ 1:47¨ 3Î çÐ Alw 65000N1X 3 /9 9¤ 7«ô 8©ô 5© 2§ 8.70 89=09 VrtRd§EhthCndntÉUbrdlddtr¦ô 5w upper, closed well 8ß18= 6Aqu Ñ 23¨ :49 1:14¦1:44¨ 4ÎçÐAlw66000N1X 7 /7 7« 6ª 7¨ô 5§ö 4© 7.20 79=17 HrdlyMte¦VortexRod§öZenbnniÉ 5w upper, mild kick 18à18= 8Aqu 24§ :49¦1:14 1:26¨ 4ÎçÐAlw57000N1X 2 /6 5 6© 6© 4«ô 5¦¥ 3.60 67=24 SgrllöThCkIsL§ôGrotonStSct«ö Chased 2p, weakened 1 6f gd Í1 124f 122f 34=50 De An§ö Ins bid, weakened, 60=32 RyoanöVilaro¦Nice Ride¦õ Broke slowly, trailed, 74=21 DblsDrl§õìEhthCdtÇEchlSlst¦ 2w-3w trip, game 2nd Comica©Purnata¨öGolfin' 44 L121 Davis D slyø 1 66 65 73 67 53 L120 L120 L120 L118 L120 Ortiz I Jr Cancel E Cancel E Ortiz I Jr Davis D fm 1° gd 1 fm 1° gd 1 fst 7f WORKS: ã 12 MVR 3f fst :38© B TRAINER: òã 4 MVR 4f fst :49¦ B 13/14 1/6 Route/Sprint 31-60Days Dirt Sprint Claim (53 .17 $0.90) (125 .16 $1.40) (377 .18 $1.41) (326 .17 $1.30) (393 .19 $1.52) J/T 2018-19 MVR(174 .19 $1.79) J/T 2018-19(424 .20 $1.58) 9 Jules of the Nile D.Fst Wet(284) Synth Turf(281) Dst(339) 5 1 7 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 $6,974 $180 $9,675 $1,025 $2,480 37 18 43 54 43 Life 17 2 0 2 $17,854 54 B. m. 6 (Apr) Sire: Yesbyjimminy (Yes It's True) Dam: Julias Gentle Girl (Werblin) Br: Glorious Uncertainty Stable (Fla) Tr: Barnes Bart (5 1 0 0 .20) 2018 :(98 10 .10) 2019 2018 MVR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $495 $200 $495 19 30 19 Own: Melisa J Blazek 15-1 $4,000 L121ª Purple, Black Blocks BEDFORD K E (44 3 2 4 .07) 2018: (227 12 .05) 54 52 TimeformUS Pace: Early Late 19 L 65=22 BtflNtSk¦ôWrldEltªöChrlsRnbÉ Mild rally, some gain Bedford K Eª 29â19= 6MVRfst 22§ :46©1:00§1:07© 3ÎçClm4000N1Y Previously trained by Skawinski Carol A 2018(as of 6/5): ( 9 0 1 0 0.00 ) 5Þ18= 8PID ú 22§ :46¦ :58¦1:04§3ÎçClm6250N3L Previously trained by Antus Lawrence 2017(as of 10/16): ( 68 5 7 6 0.07 ) 16å17= 6Tdn 23 :47§1:00¨1:07§3ÎçClm7500N3L 1 /8 Previously trained by Skawinski Carol A 2017(as of 9/24): ( 21 2 4 6 0.10 ) 24ae17= 4PID ú 22§ :45© :58¦1:05 3ÎçClm7500N2L 6 /9 6ae17= 6PID ú 22§ :45©1:11§1:18 3ÎçClm7500N2L 7 /8 29Ý17= 1PID ú 22© :46 :58§1:05 3ÎçClm7500N2L 10/11 13Ý17= 2PID ú 22© :46©1:12§1:18© 3ÎçClm7500N2L 6 /9 26Û17= 5PID ú 22¨ :46 :58¦1:10©3ÎçClm7500N2L 6 /9 10Û17= 7PID ú 22§ :45© :58¦1:11 3ÎçClm7500N2L 3 /8 5ôf 3 /8 7 7¦¨ 7¦© 4¬ô 4¬ô 121f 25.60 30 L121 Wales T fst 5ôf 2 /7 3 6«ö 6«ô 7©õ 7®ô 34.00 78=12 MinisShoes¦ôBrniesLdy¦öDrminofDll§õ Outrun inside 18 L120 Martinez E L fst 5ôf 5 8¬õ 8¦¥ 7®ö 6¦¦õ 9.50 68=18 Invoice Me¦öPast Talk§Ada Lovelaceô Outrun 43 26 23 39 41 43 L119 L120 L118 L118 L118 L118 Martinez E L Martinez E L Delgado G R Delgado G R Delgado G R Delgado G R fst fst fst fst fst fst 5ôf 6ôf 5ôf 6ôf 6f 6f 4 2 3 4 6 5 6ª 6«õ 5© 1Ç 5©õ 5« 5ªô 5¤ô 3¦ 3¦ 10¦¥ 11® 3§ 3§ô 2Ç 7ª 2¨ 2¦ô 3§ 3©ô 5«ô 5ªô 5§õ 3ô 15.90 12.10 17.70 6.60 2.20 10.90 85=13 JulesoftheNilÇJyWowöTizDynÉ 3w turn, far wide, up 76= 13 DreminofDll¨ôLpWon¨ôIdBttrMov¦ Even effort 3 wide 76=12 Wild IdeaöRare RoseÉSmartinaö Dueled 3w, tired, 76=16 BarniesLdyÇFloridBy¦õEnjoyThisö Bid3w, weakened, 81=14 DisyCrekôBrnisLdy©JulsofthNilÉ Chased winner 2-3w 84=11 CrolynsJoyôSoSilverÇJulsofthNiló 5w, finished well, S WORKS: â 16 MVR 4f fst :51¨ B TRAINER: ã 10 MVR 5f fst 1:03¦ B òä 17 MVR 4f sly :49¨ B 14/26 2/6 1/6 2OffOver180 Dirt Sprint Claim (4 .25 $17.55) (103 .11 $1.72) (83 .08 $1.53) (78 .06 $1.55) J/T 2018-19 MVR(6 .00 $0.00) J/T 2018-19(6 .00 $0.00)

© PressReader. All rights reserved.