אַ סו צו די פּרי ילעגיעס פֿאַר ישיבֿה! בחורי

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

קורץ נאָך עטאַבלירן די מדינה האָט אַ דע≠ לעגאַציע רבנים פֿונעם חרדישן לאַגער¨ בראָש מיטן חזון איש¨ באַזוכט דעם דעמאָלטיקן פּרעמיער דוד בן גוריון און פֿאַרלאַנגט ער זאָל באַפֿרייַען פֿון מי≠ ליטער דינסט די ישיבֿה בחוריםÆ

נאָך לאַנגע דיסקוסיעס האָט בן גוריון זיך גע≠ לאָזט איבערצייַגן¨ )ייַל ער האָט געגל* בט¨ אַז די צאָל פּרי) ילעגירטע )עט א* ביק בלייַבן )י גע) ען — עטלעכע הונדערטÆ אָבער ער האָט געמאַכט אַ טעותÆ הייַנט גר* כן ז* צו צענדליקער ט% זנטער און ז* ער צאָל שטייַגט פֿון יאָר צו יאָרÆ

בן גוריון האָט נאָכגעגעבן דעם דרוק פֿון די רבנים )עלכע האָבן געטענהט¨ אַז „נאָך דער שואה איז )יכטיק ¨ אַז ישׂראל זאָל )ערן אַ תּורה צענטער ¨ )י אין די צייַטן פֿון די תּנאָיםÆ“אין משך פֿון יאָרן האָט מען דיסקוטירט )עגן דעם דאָזיקן ענין און גאָרנישט דערגר* כט¨ נאָר בייַם שרייַבן די שורות האָט מען זיך דער) וּסט¨ אַז די רעגירונג איז אַנטשלאָסן צו מאַכן אַ סוף צו די דאָזיקע פּרי) ילעגיעס און בל% ז μ∞∞¨ ±¨ )עלכע )עלן פֿון איצט אָן און )ייַטער געניסן פֿונעם טיטל „מתמי≠ דים“¨ )עלן )ייַטער קאָנען זיצן און לערנען¨ אין דער צייַט )ען די איבעריקע ט% זנטער )עלן מוזן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.