לעב אי אַ קיבו( — אַ סגולה צו אַריכות! ימי

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

ישׂראל חופֿש ¨ דער עלטסטער קיבוצניק¨ לעצטנס געשטאָרבן אין עלטער פֿון Σ±∞ יאָרÆ האָט איבערגעלאָזט אין טר% ער ¥ קינדער¨ א* ניקלעך און ≥≤ אורא* ניקלעךÆ

די יעניקע )אָס פֿלעגן אים פֿרעגן )י אַז% ער האָט זוכה גע )ען צו אַזאַ בכּבֿודיקער עלטער ¨ האָט ער געענטפֿערט∫ „דאָס איז צו פֿאַרדאַנקען דאָס רויִקע לעבן אין אַ קיבוץ¨ )ייַט פֿון טאָג טעגלע כע פּראָבלעמען און אָן דאגת פּרנסהÆ“יעדן פֿרימאָרגן פֿלעגט ער זאָגן∫ „) אָס קאָן ער טאָן לטובֿת דעם קיבוץ¨ דער מדינה און לטובֿת זייַנע חבֿריםø “דאָס פֿלעגט בייַ אים אַר% סרופֿן אַ געפֿיל פֿון צופֿרידנק *ט ¨ אַז נישט גע קוקט א %ף זייַן עלטער¨ איז ער נאָך אַלץ אַ נוצלע כער ביר≠ גערÆ

ישׂראל חופֿש איז באַערדיקט גע) אָרן אויפֿן בית עלמין פֿונעם קיבוץ אפֿיקיםÆ איז ער ±¥

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.