אַ אַרכעאָלאָגישע אַנטדעקונג אי מודיעי

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

אַרכעאָלאָגן )אָס זענען טעטיק אין דער זאָנע פֿון מודיעין¨ זענען איבערראַשט גע) אָרן בייַם אַנט≠ דעקן אַן א* לפּרעסערייַ¨ )וּ מען האָט פּראָדוצירט ב% מל פֿאַרן געבר% ך פֿון די תּושבֿים אין יענער געגנט¨ און זי איז אַלט ∞∞¥ ¨± יאָרÆ

די א* לפּרעסערייַ געפֿינט זיך אין אַ גוטן מצבֿ און די א% סגראָבונגען זענען גע) אָרן רעאַליזירט דורך אַ גרופּע געלערנטע אין שפּיץ מיט דער פּראָפֿעסאָרין חנית טורגאָÆ

די פּרעסערייַ פֿאַרנעמט אַ שטח פֿון Π¥ ק) אַד≠ ראַט מעטער און איז די גרעסטע )אָס מען האָט באַ) יזן ביז איצט צו אַנטדעקן¨ צוזאַמען מיט די כּלים )אָס מען האָט באַנוצט א% סצופּרעסן די א* ל≠ בירטןª און דעם ב% מל האָט מען געלאָזט אַרייַנ≠ פֿליסן אין אַ גרוב פֿון )עלכן מען האָט דערנאָך באַזייַטיקט די אומר* ניק* טן און אים פֿאַרק% פֿט צו קאָנסומענטן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.