דער פּראָיעקט שעקספּיר∫ ריטשאַרד דער ≥טער או ריטשאַרד דער ≤טער ריטשאַרד דער צווייטער

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

איר† קענט† נישט† זען† ב6 דע† ספּעקטאַקלען† אויף† א6 ן† בילעט†—† דאָס† נישטª † נאָר† ס2 איז† גע≠ 7וּנטשן† ז6 † צו† זען† ב6 דע† אין† דער† צייַט¨ † 7ען† ז6 † 7ערן† פֿאָרגעשטעלט∫† בל8 ז† מיט† אַן† אינ≠ טער7 אַל†פֿון† אַ†פּאָר† טעג†צ 7ישן† א6 ן†פֿאָ רשטע≠† לונג†און† דער†צ 76 טערÆ

7אָס† האָט†באַ 7עגט† די†„קאַמרי“ פֿאַ† ר7 אַל≠ טונג†זיך† אונטערצונעמען†דורכצופֿירן† אַ†טאָפּל≠ טע† שעקספּיר פֿאָרשטעלונגø † ס2 איז† דען† נישט† גענוג† „ש 7ער“† ג6 ן† צו† זען† א6 ן† שעקספּיר ספּע†קטאַקל ¨† און† נאָך† אַ† היסטאָרישע† דראַמע† דע†רצו ø† און†דאָ† איז†די† בינע†פֿון†„ קאַמרי“ טעאַ≠ טער† גר6 ט† פֿאַָרצושטעלן† נישט† א6 נע¨ † נאָר† כּמעט†גלייַ† כצייַטיק†צ 76 †היסטאָרישע† דראַמעס† † פֿון†דעם† סטראַטפֿאָרד באַרדø

די†דאָזיקע† אונטערנעמונג†קומט† פֿון†7 ייַט¨ † 7ען† די†ה 8פּט העלדן† פֿון†דער† געשיכטע†זייַ≠ נען†נאָך† גע7 ען†סטודענטן† אין†דער† טעאַטער † אַקאַדעמיע†„בית צבֿי“† און† דער† לעגענדאַ†רער† „בית צבֿי“ דירעקטאָר† גערי† בילו¨ † איז† נאָך† גע7 ען† בייַם† לעבן† ©ער† איז† געשטאָרבן† אין† ≥±∞≥† צו† Σ†∂ יאָרª † מ2 זאָגט¨ † אַז† פֿון† אַ† האַרץ אַטאַק® Æ

אַרטור†קאָגאַן ¨† הייַנט†דער† באַאַרבעטער†און† רעזשיסאָר† פֿאַרן† „קאַמרי“† פֿון† ב6 דע† ספּעק≠ טאַקלען¨ † סייַ† פֿון† „ריטשאַרד† דער† צ7 6†טער“† און† סייַ† פֿון† „ריטשאַרד† דער† דריטער“¨† האָט† דעמאָלט†אין† די†ראַמען† פֿון†זייַנע† לימודים†רע≠ זש†יסירט† מיט† די† תּלמידים† שעקספּירס† היסטאָ≠ † ר†ישע† דראַמע†„ריטשאַרד† דער† צ7 6†טער“† און† האָט† איבערגעגעבן† די† טיטל ראָלע† א6 נעם† פֿון† די† פֿעיִקסטע† שילער¨ † איתּי† ©איטאַי ®† ט†יראַן† איז† גע7 ען†זייַן† נאָמעןÆ

די† צייַט¨ † 7י† שטענדיק¨ † האָט† א8 סגעפֿירט† אַ† 7יכטיקע† פֿונקציע† אינעם† פּראָצעס† פֿון† די† אַנט7 יקלונגען¨ † 7ייַל† דער† צוזאָג† 7אָס† טיראַן† האָט†מיט† זיך†פֿאָרגעשטעלט† אין†זייַנע† סטודענ≠ טישע†יאָרן ¨† איז†בר 6ט† פֿאַר7 ירקלעכט†ג ע†7 אָרן∫† הייַנט† איז† ער† אַ† באַ7 וּנדערטער† סטאַב†ילער† אַקטיאָר† אין†„קאַמרי“ טעאַטער ¨† 7וּ† ער† שפּילט† האַמלעט† ש8 ן† דאָס† זיבעטע† יאָרª † ער† איז† א8 ך† דער†קאָנפֿעראַנסיע† אין†דער† טעאַטראַלער† † 7ער≠ סיע†פֿון†„ קאַבאַרעט“¨† און†איצט† שפּילט†ער† ב6 ≠ דע†ריטשאַרדס ª† צ7 6† פֿאַרש6 דנאַ†רט† יקע†פּע† רסאָ≠ נאַזשן¨ †אָפּגעזונדערט† אין†צייַט† און†אין† אי†נהאַלט ¨† אַזוי†7 ייַט†7 י†ס 2איז† דער†צפֿון† פֿון†דרום Æ

„ריטשאַרד† דער† צ7 6טער “¨ † די† ערשטע† פֿון† שעקספּירס† אַכט† היסטאָרישע† פּיעסעס¨ † איז† אפֿשר† די† צום† 76 ניקסטנס† באַקאַנטעÆ † 7ען† ריטשאַרד† דערגר6 כט† דעם† טראָן¨ † איז† ער† אַ† יו†נגער† באַליבטער† קעניג¨ † מיט† לאַנגע† בלאָנ≠ דע†לאָקן ¨† 7אָס† איז†איבערצייַגט ¨† אַז†דער† טראָן† קומט†אים† אַ†דאַנק† דעם†חסד† פֿון†גאָט Ɔ נאָר†אין† גאַנג† פֿון† די† פּאַסירונגען† באַג6 ט† ער† אומבאַ≠ רע†כטי† קטע† מעשׂים∫† ער† פֿאַרשיקט† אין† גלות† זייַן† ק†וזין† הע†נרי† בולינברוק† ©שפּעטער† הענרי† דער† פֿע†רטער ®† און† פֿאַרא6 גנט† זיך† זייַן† גאַנץ† פֿאַ†רמעגן Ɔ די†נישט גערעכטע† שטראָף†איז† גורם† צום† א8 פֿשטאַנד†† פֿון† די† נאָבל לייַט¨ † 7י† א8 ך† פֿון† דעם† פּשוטן† פֿאָלק† און† ברענגט† דעם† סוף† פֿונעם† הע†רשער ¨† 7אָס† האָט† נישט† גע7 וּסט† 7י† אַז8 †צו† קעניגןÆ

אין†צ 76 טן†ט 6ל† פֿון†דער† פּיעסע†צענטראַ≠ ליזירט† שעקספּיר† די† שאַרפֿזיניקע† טעקסטן† פֿון† ריטשאַרדס† אידעען גאַנג† איבער† דעם† גורל† פֿון† קעניגן¨ † איבער† דער† פּוסטק6 ט† פֿון† דער† קר8 ן† 7אָס† דער† קעניג† טראָגט† 7י† אַ† שטראָף¨ † און† איבער† זייַן† א6 גענעם† גורלÆ † דע≠ מאָלט† דערגר6 כט† טיראַן† דעם† העכסטן† א8 ס≠ דרוק† אין† זייַן† 7ירטואָזער† און† אינטעלעק≠ † טועלער† † מעגלע†כק 6ט† א8 סצושטאַלטיקן† דעם† פֿילפּנימ† † דיקן† פּערסאָנאַזשª † און† באַזו†נדערס† מיט† זייַנע† לעצטע† † כּוחות† און† אָן† צו† פֿאַר≠ לירן†זייַן† 7וּנדער† לעכע† † פֿעיִק6 ט†צו† באַ†הערשן† דעם†טעקסט ¨† דער †7 עקט†ער† בייַם†צו† ש8 ער†אַ† טיפֿן† רחמנות געפֿיל† † צום† אומגליק†לעכן† קעניג† מיטן†פּייַנלעכן† באַ7 וּסט†זייַן† איבער†זייַן† דורכ≠ פֿאַל†און† איבער†זייַן† פֿאַרראַט† † פֿו†נעם† געטלעכן† חסד¨ †7 אָס†האָט† אים†גע† בראַכט†צום† קעני†גלעכן† טראָןÆ

אין† דער† לעצטער† סצענע† 7אָס† דער† רע≠ זשיסאָר† האָט† געשאַפֿן¨ † דעקט† א8 ף† ב†ולינ≠ ברוק† דאָס† פּנים† פֿון† דערמאָרדעטן† ריטשאַרד¨ † נעמט† זייַן† קערפּער† און† זעצט† זיך† אַ7 עק† מיט† אים¨ † האַלטנדיק† אים† אויף† זייַנע† קני¨ † 7י† אין† דער† באַ †7 וּסטער† פּיעטעט סקולפּטור† —† א8 פֿן† קעני† † גלעכן† טראָןÆ † דאָס† איז† אַ† האַרץ רייַס†נדי≠ קע† סצענע† פֿון† זעלטענער† מענטשלע†כק 6ט† אין† דער† אומברחמנודיקער† פּאָליטישער† סי†סטעם Ɔ די† דאָזיקע† סצענע† גיט† אָנצוהערן† 7עגן† דעם† פּע†רסאָנאַזש† הענרי† בולינברוק¨ † א8 פֿג†עפֿירט† † מיט† אינטעליגענטער† עמפֿינדלע† † כק6 ט† דורכן† א8 סגעצ†6 כנטן†אַקטיאָר† גיל†פֿראַנק Æ

אַרטור† קאָגאַנס† רעזשי† געניסט† פֿון† אַ† באַדייַטפֿולער† א8 פֿפֿירונג† פֿונעם† גאַנצן†„קאַמ≠ רי“ אַ†נסאַמבל ¨† אָנה6 בנדיק†מיט† אלי†גאָר† נשט6 ן¨ † ווי† אַ† כיטרער† פּאָליטיקער¨ † 7עלכער† מ6 נט† צו† טאָן† ד7 קא† שלעכטס† און† אַבֿיהוד† תּדהר¨ † זייַן† מערדערישער† זון¨ † 7ע† לכער† דע†רמאָ† רדעט† ענ≠ טוזיאַסטיש† דעם† קעניג† † ריטשאַרד† בל8 ז† צו† געפֿינען† חן† אין† ב†ולינברוקס† א8 גןª † און† דער† עסטעטישער† אָ†נ7 עזנה6 ט† פֿון† העלענאַ† יאַראַ≠ לאָ7 אַ† ©ג עשפּילט†† פֿריִער† אין†„ייִדי שפּיל“† טעאַ≠ טער® ¨† דאָ† אין† דער† קל6 נער† ראָלע† † פֿון† דער† קעניגין† איזאַבעל † Ɔ די† 7עטעראַנען† יאָסי† גראַ≠ בער¨ † אַלאַן† דאַהאָן¨ † אורי† ראַביץ† † און† אַ†נדערע† פֿירן†א 8ס† טאַלאַנטפֿול† † ז6 ערע††ראָלן† און†טראָגן בייַ†צום† קינסטל † ערישן††דע† רפֿאָלג†פֿון† דער†פֿאָר≠ שטעלונגÆ

איתּי טיר ן — ריטש רד דער צ% $טער און ריטש רד דער דריטער

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.