צו אָס מ) קע זי( דערטראַכט

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

מרי שמולע יטש האָפֿמאַ ספּעציעל רן „ רווערטס“

אַ† 0אָרט† 0עגן† נשמותÆ † אַ† מענטש† 0ערט† געב3 רן†—†אַ† נשמה†דאַרף† מען†0 עקן¨ †אַ† נשמה† דאַרף† מען† פּילנע0 ען¨ † דערציִען¨ † א3 פֿכאָ †0 ען† און† כּסדר† האַלטן† אַן† א3 ג† א3 ף† אירÆ † דע†רצו† קען† זיך† די† נשמה† א3 סגליטשן¨ † אָנ0 ערן† איר† גלייַכגע0 יכט¨ †0 ערן†פֿאַרפֿירט ¨† און†נאָך† אַזע†לכע† אומה1 מלעכק1 טן¨ † ש3 ן† אָפּגערעדט† 0ען† אין† תּוך†איז† אַ†לאָך Æ

0י† נאָך† קען† מען† די† נשמה† שילדערןø † זי† איז†נישט† מער†0 י†גע 0יסן ¨† אַ†שׂכל /הישר ¨† אַ†מין† רוחניות† און† אַ† גוטע† כּ0 נהÆ † 0ען† ס' רעדט† זיך† 0עגן† אַ† מענטשן† 0אָס† פֿאַרמאָגט† אַ† גאָלדענע† † נשמה¨ †אַ† ייִדישע†נשמה ¨† קען†מען† אָסור†אַרייַנ≠ קריכן† אין† יענעמס† נשמה† און† זי† בודק† זייַןÆ † אַ† נשמה†איז† נישט†ק 1ן† אַרטיקלÆ

אָט† די† אַלע† באַקאַנטע† דעפֿיניציעס† פֿון† כּלע†רל 1† נשמות¨ † בלייַבן† פֿאַר† אונדז† עד/ היום† פֿאַ†ר0 יקלט†אין† מיסטעריעÆ †האָבן† מיר†אונדזער† נשמה†אַל 1ן† באַשאַפֿן¨ †אָדער† זי†האָט† זיך†ב אַ†0 יזן† אין† אונדזער† כאַראַקטער† אומגעריכט † ø† האָט† זי† זיך† אַנט0 יקלט† צוזאַמען† מיט† אונדז† אָדער† מ' האָט†זי† געדאַרפֿט†זוכן† 0י† מיט†ליכט ø

גע0 ען† פֿאַלן† 0ען† בונדיסטן† האָבן† אייַנ≠ געשטעלט† ז1 ער† לעבן† אין† אַ† קל1 ן† ייִדיש† שטעטל† בל3 ז† צו† ראַטע0 ען† די† ספֿר/ תּורות† 0אָס† די† נאַצי/ מערדער† האָבן† צוגעגר1 ט† א3 ף† צו†פֿאַרברענען† זי†צומאָרגנס Æ

פֿאַראַן† פֿאַלן† 0ען† קאַפּאָס† האָבן† געראַטע≠ † 0עט† אַ† רבינס† אַ† זון† אין† א3 ש0 יץ† ©מייַן† מאַן† מענדל† האָט† עס† בייַגע0 3נט ®Æ † פֿאַראַן† אַזע†לכע† העלדנטאַטן¨ † 0אָס† הונדערטער¨ † צו† מאָל† ט3 זנ≠ טער† פֿאַלן† פֿון† מוט¨ † 0ען† ייִדן† האָבן† אייַ†נגע≠ שטעלט†דאָס† א1 גענע†לעבן† א3 ף†צו† ראַטע †0 ען† יענעמס¨ † נישט† געקוקט† א3 ף† ז1 ער† אָנגעה † ערי≠† ק1 ט¨ † פֿרום† צי† פֿרייַ¨ † אַ† ייִד† פֿון† תּרי- ג/ מיצ0 ת¨ † צי† אַ† ייִד† אַ† פּראָסטער† בשׂר/ ודםÆ † מ' קען† ק1 ן† מאָל† נישט† 0יסן† א3 ף† 0אָס† מיר† זייַנען† † פֿעיִק† אין†אַן† עת/ צרהÆ

דער† אמת† איז¨ † אַז† מיר† ה 1בן† טאַקע† נישט† אָן† צו† 0יסן† 0ער† מיר† זייַנעןÆ † דאָס† געפֿינט† מען† ערשט† א3 ס† 0ען† מיר† שט1 ען† פּנים/ אל/ פּנים† מיטן† מלאך/ המ0 תÆ † ערשט† דעמאָלט† 0עקט† זיך† אין†אונדז† א3 ף†עפּעס† 0אָס† מיר†האָבן† זיך†דער 3ף† ק1 ן†מאָל† נישט†געריכט ¨† אַז†מיר† פֿאַרמאָגן†אַז 3נס Æ

פֿאַראַן†גוטע† צייַטן†און† ביטערעÆ †אין† ג†וטע† און† זאַטע† צייַטן† זוכט† מען† נישט† בייַ† זיך¨ † צי† בייַ† יענעם¨ † אַזאַ† זאַך† 0י† אַ† נשמהÆ † דער† עיקר¨ † איז†מען† פֿאַרנומען†מיטן† הו/ האַ¨ †מיטן† גע †0 ירבל† פֿון†איצטיק 1ט Ɔ אין†שלעכטע† צייַטן†ה 1בט† מען† ש3 ן† אָן† צו† 0ערן† מער† עמפֿינדלעך¨ † מ' קערט† זיך†אום† צוריק†צו† משיחס†צייַטן Ɔ אָט†איז† אַ†ייִד† 0אָס† איז† איבערצייַגט¨ † אַז† ל3 ט† זייַנע† מעשׂים/ טובֿים† קומט† אים† דער† בעסטער† שניט† פֿ†ונעם† שור/ הברÆ †אַ† צ0 1טער† פֿאַסט†יעדן† מאָ†נטיק† און† דאָנערשטיק†אָפּצולעקן† אַ†ב 1נדל† פֿון†ל 0יתן Ɔ 0י† עס† זאָל† נישט† זייַן¨ † די† פֿרומע† 0עלט† ייִדן† קע≠ נען† ש0 ערן† בייַ† דער† ספֿר/ תּורה¨ † אַז† ל3 ט† אַלע† סימנים†מוז† מען†זיך† גר1 טן†צו† די†אַחרית /הימים Ɔ די†מיושבֿדיקע† ייִדן†ל 1ענען† דעם†„פֿאָ† ר0 ערטס“† א3 סצוגעפֿינען†0 וּ†מיר† האַלטן†אין† דער†0 עלטÆ

טראַכט†איך† זיך†0 ער†פֿון† אונדזערע†אָבֿות / אַבֿותינו†האָט† פֿאַרמאָגט†אַ† גר3 סע†ייִדישע† נשמהø אָן† ספֿק† האָט† עס† געמוזט† זייַן† משה† רבנוÆ † נאָך אַלעמען†האָט† ער†אונדז† פֿאַרא1 ניקט†0 י†אַ† פֿאָלק¨ נישט†אין† ירושלים†צי† באר/ שבֿע¨ †נאָר† אין†מידבר צ0 ישן†דערנער† און†זאַמדן ¨† אַז3 †לאַנג† און†אַז 3 בר1 ט¨ † ביז† ער† האָט† אונדז† דע†רלאַנגט† די† צען געבאָט†און† אָנגעזאָגט†דעם† 0אַ† נדער/ פֿאָלק∫

„איך† האָב† מייַנס† אָפּגעטאָן¨ † איצט† גיט† זיך אַל1 ן†אַן† עצה°“

פֿון†דעמאָלט† אָן†זייַנען† ייִדן†געגאַ† נגען†א 3ף קידוש/ השם¨ † צי† דאָס† איז† גע0 ען† א3 פֿן† מצדה/ באַרג¨ † צי† אין† צייַט† פֿון† דער† אינק0 יז†יציע† אין שפּאַניע¨ † צי† די† ייִדן† 0אָס† האָבן† זיך† מסירת/ נפֿש†גע 0ען† בייַם†א 3פֿשטאַנד† אין†0 אַרשע †0 ער געטאָ¨ † צי† דאָס† איז† גע0 ען† דער† פֿאַל† אַ†רטור זיגלב3 ם¨ † 0עלכער† האָט† מיט† זייַן† פּר†אָטעסט קעגן† דער† ייִדישער† ש חיטה† אין† פּ3 לן¨ † באַ≠ גאַנגען† זעלבסטמאָרד† אין† צייַט† פֿונע ם†חורבן אין†לאָנדאָן ¨† צי†אַזאַ† נישט/ ייִד†0 י†0 אַלע†נבערג ¨ 0אָס† האָט† געראַטע0 עט† ט3 זנטער† ייִדן† פֿון ט3 טÆ † זעט† א3 ס¨ † אַז† ייִדישע† און† נישט/ ייִדי≠ שע†נשמות† צו†גלייַך† גנבֿענען†זיך† אַרייַן¨ †אָדער קלייַבן† א3 ס† ז1 ערע† טרעגער† און† באַשיצערÆ בייַ†אונדז† איז†פֿאַראַן† אַ†גל 3בן ¨† אַז†די† ל- ו† ©∂ ≥® צדיקים†האַלטן† א3 ף†די† 0עלט† מיט†ז 1ער† דרך/ הישרÆ † איך† האַלט¨ † אַז† א3 ב† עמעצער† פֿאַ†רמאָגט אַ† נשמה/ יתירה† איז† זייַן† 0עלט† באַצירט† † מיט מענטשלעכק1 ט¨ † און† דערפֿאַר† איז† ער† דער טרעגער†פֿון† אַ†ליכטיקער† נשמהÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.