געדענקט דע „פֿאָר ערטס אי אייַער צ אה

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

a like been has Forverts The Jewish in family the of member years. 115 for yours like homes

issue awaited eagerly Each to wife from passed been has mother son, to father husband, friend. to friend and daughter, to your linked has Forverts The

everywhere. Jews to family to generations the of sake the For Forverts The remember come,

generous a Make will. your in will it that that ensure to bequest family your to come to continue

for families Jewish other and beyond. and years, 115 another שוין איבער 115 י ר, וו ס דער „ ר( ערטס' איז געוו רן ט( ל ון דער משפּחה אין ייִדישע ה( מען ווי אייַערע. יעדער נומער, וו ס מע קען קוים דערוו רטן, ווערט איבערגעגעבן ון )ייַב צו מ ן, ט טע צו זון, מ מע צו ט כטער, און רייַנד צו רייַנד. דער „ ר( ערטס' רבינדט אייַער משפּחה צו ייִדן אומעטום. לטו ת די דורות ון מ רגן, געדענקט דעם „ ר (ערטס ' אין אייַער צ( אה. ל זט איבער בירושה בר( טה רציקן בייַשטייַער, וו ס )עט רזיכערן, ז דער „ רווערטס‟ וועט נקומען צו אייַער משפּחה און נדערע ייִדישע משפּחות אויף נ ך 115 י ר, און ווייַטער.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.