די „מאָנטעפֿיאָרע * ינטמיל“*עט זי- *ידער דר, ע אי ירושלי+

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

ש5 ןμ† †±≥יאָר† זינט†די†„ מאָנטיפֿיאָרע 4ינט≠ מיל“†האָט† אָפּגעשטעלט† איר† דר6 ען¨ † אַנטקעגן† † דע ם†הר ציון† אין† ירושליםÆ † דער† מעצענאַט† † משה† מאָנטעפֿ יאָרע†האָט† זי† א5 פֿגעב † 5ט† אין† יאָר† ΠμΣ± ¨† כּדי† צו† שאַפֿן† אַ† ק4 אַל† פֿון† פּרנסה† פֿאַר† די† ייִדן† 4עלכע† זענען† אַר5 סגעק† † ומען† פֿון† דער† אַלטשטאָט† פֿו ן†הינטער† די† מ5 ערן† פֿון† עיר העתּיקהÆ

∞≥† יאָר†האָט† זי† פֿונקציאָנירט† און† די† ייִדן† אין†דער† נייַ שטאָט†האָבן† גענאָסן†פֿון† א6 גענעם† † מעל¨ † אַנשטאָט† צו† ק5 פֿן† עס† פֿון† די† אַראַבער † Ɔ פֿון†זינט† דאַן¨ †4 ען†די† פֿליגל†פֿון† דער†4 ינטמיל† † האָבן† זיך† צעבראָכן¨ † שט6 ט† זי† 4י† אַ† דענקמאָל† † צו†דעם† באַרימטן†מעצענאַט† משה†מאָנט עפֿי†אָרע† † און†איז† א6 נע†פֿון† די†פּאָפּולערסטע† דענ†קמ עלער†† פֿון†דער† שטאָט†ירושלים Æ

לעצטנס†האָט† די†מוניציפּאַליטעט† פֿון†ירוש≠ לים† באַשלאָסן† זי† צו† רעסטאַ4 רירן† צוזאַמען† † מיט† א6 נעם† פֿון† די† ≤±† אַנדערע† היסטאָר†ישע† מאָנומענטן † ¨† 4אָס† 4עלן† 4ערן† א5 פֿגעשטעלט† † דורך†דער† ירושלימער†מוניציפּאַליטעט Ɔ זי†האָט† באַשטימט † Σ≤†† מיליאָן†שקלים† פֿאַר†דעם† דאָזיקן† † פּראָיעקטÆ †די† ווינטמיל†4 עט†א 5סזען† אַז5 †4 י†זי† האָט†א 5סגעזען† מיטμ† †±≥יאָר† צוריקÆ

די† „ירושלים פֿונדאַציע“† 4ערט† געשטיצט† דורך†די† קריסטלעכע†פֿרייַנד† פֿון†האָלאַנד ¨† דעם† מיניסטעריום† פֿאַר† טוריסטיק† פֿון† ישׂראל† און† נאָך†עטלעכע† 45 לטעטיקע†אינסטיטוציעס Æ

די† 4ינטמיל† 4עט† זיך† 4ידער† דר6 ען† μ טעג† אין† דער† 4אָך† און† עס† 4עט† זייַן† די† א6 נ≠ ציקע† 4ינטמיל† אין† לאַנדÆ † „עס† 4עט† זייַן† אַן† אי†נטעגראַלער† ט6 ל† פֿון† דער† נייַער† ירושלים“¨† האָט†דערקלערט† מאַרק†סאַפּיר ¨† דער†פּרעזידענט† פֿון†דער† פֿונדאַציעÆ

אַ†בריטישע† געזעלשאַפֿט†גר 6ט† ש5 ן†צו† די† אַלע†מעכאַנישע† ט6 לן†אין† דער†זעלבער† ק4 אַ≠ ליטעט†און† מאָדע¨ †4 י†עס† זענען†גע 4ען† די†אַלע† אָריגינעלע†ט 6לן† פֿון†דער† אַמאָליקער†„האָ† למאַן קאָמפּאַניע“†אין† ענגלאַנדÆ †די† דאָז†יקע† ט6 לן†4 עלן† טראַנספּאָרטירט† 4ערן† ק6 ן †האָלאַנד† 4אָס† 4עט† עס† צוזאַמענשטעלן† און† צונ5 פֿב5 ען†פֿון† דאָס†נייַ† אין†ירושלים Ɔ די†מיל† 4עט† זייַן†¥†שטאָק† הויך¨ †ענלעך† 4י† זי†איז† גע4 ען†מיט 솆±≥ יאָר†צוריק Æ

די†„מאָנטעפֿיאָרע 4 ינטמיל“†4 עט† 4ערן† נאָך† מער† אַטראַקטי4 † און† פּאָ≠ פּולער¨ †סייַ† בייַ†די† מ†יליאָנען† טוריסטן¨ † 4עלכע† קומען†ק 6ן† ירושלים† † יאָר יער≠ לעך† פֿון† דער† גאָרער† 4עלט ¨† סייַ† פֿון† לאַנד†גופֿא Æ

עס† איז† כּדאַי† צו† דערמאָנען¨ † אַז† דער†הי סטאָרישער†¨ † קאָלירפֿולער† עקי≠ פּאַזש¨ †אין† 4עלכן† משה†מאָנט עפֿי†אָרע† † איז†בשעתּו† אַרומגעפֿאָרן†איבערן† לאַנד† און†באַזוכט† ירושלים¨ †שט 6ט† נאָך†אַלץ† א5 סגעשטעל ט†הינטערן† גלאָז† נעבן† דער†4 ינטמיל¨ †און† 4עט† בלייַבן†דאָרטן† 4ייַטער† שט6 ןª †נאָך† מער†דעקאָר אַטי†4 ¨† מיט†אַלע† מאָנטעפֿיאָרישע† † אַטע†סטאַטן† און† מעדאַלן¨ † 4אָס† ער† האָט† באַק† † ומען† בייַ† זייַן† לעבן† פֿאַר† זייַנע† פֿאַ†רדינסטן† און† פֿאַר† זייַנע† בייַטראָגן† צו† דעם† צי†וני† סטישן† געדאַנק†און† א5 פֿב5 †פֿון† ארץ ישׂראלÆ

ניטאָ גענוג גאַזמאַסקעס

פֿאַר ירושלי

עס† איז† אַ† באַקאַנטער† פֿאַקט¨ † אַז† די† אַ†לגע≠ מ6 נע† זיכערה6 ט לאַגע† אין† לאַנד† 4ערט† אַלץ† אָ†נגעשטרענגטער† און† אָנגעשטרענגטערÆ † אַכ≠ מאַדינעדזשאַד† † און† זייַנע† כאָמ6 ניס† אין† איראַן† הערן† ניט† א5 ף† צו† העצן† קעגן† מדינת ישׂראל† און†דערקלערן† אומפֿאַרשעמטע†רהייט ¨† פֿאַר†דער† גאָרער†4 עלט¨ †אַז† ז6 †האָבן† ש5 ן†דע† רגר6 כט†אַ† סטאַדיע†צו† פּראָדוצירן†גענוג† נוקלעאַרע† † 4אָפֿנס† א5 ף†צו† פֿאַרניכטן†די†„ ציוניסט†ישע† מדינה“†און† זי†אָפּ 4ישן† פֿון†דער† ערדÆ

די† רעגירונג† פֿון† ישׂראל† און† איר† אַרמ6 † זיצן†ניט† מיט†פֿאַרל 6גטע† הענטÆ †עס† זענען†טאַ≠ קע† דאָ† גע4 יסע† מיספֿאַרשטענדענישן† און† אָנ≠ געשטרענגטע† † באַציִונגען† צ4 ישן† ישׂראל† און† אַמעריקע¨ † צ4 ישן† דעם† פּרעמיער מיני†סטער† נתניהו† און† פּרעזידענט† אָבאַמאַÆ † מיר† זענען† † אָבער†דאָך† דער†בעסטער† און†א 6נציקער† שטאַר≠ קער† סאַטעליט¨ † און† מיר†האָפֿן ¨† אַז† מיר† וועלן† מצליח† זייַן† אָפּצושט5 סן† און† אפֿשר† פֿאַ†רמייַדן† די†דאָזיקע† געפֿאַרª †די† ט5 טלעכע†דראָונגען† און† פּלענער†פֿון† אונדזערע†בלוטיקע† שׂונאיםÆ

מען† גר6 ט† זיך† צו† באַצייַטנס¨ † מיט† 4אָס† מען† קאָןÆ † נאָר† ל6 דער¨ † פֿילן† מיר† נאָך† אַלץ¨ † אין† פֿאַ†רש 6דענע† שטעט† און† ייִשובֿים¨ † אַ† מאַנגל† אין† שוצקעלערן† אין† מוניציפּאַלע† בנינים† און† אין† פּר†י4 אַטע† 45 נונגען¨ † אין† שולעס† און† אינ≠ סטיטוציעסÆ

די† ישׂראל באַפֿעלקערונג† איז† שטאַרק† באַ≠ זאָרגט† און† אָנגעשטרענגט† צוליב† דעם† דאָזיקן פֿאַקטÆ †

מיר† 4ילן† האָפֿן ¨† אַז† מיר† 4עלן† מצליח† זייַן אָפּצושט5 סן† און† פֿאַרמייַדן† דעם†הייַנטצ ייַטיקן† היטלער† און† זייַנע† מיטהעלפֿער¨ † ז6 † זאָלן† 4ען עס† איז† קאָנען† א5 ספֿירן† ז6 ערע† ט5 טל†עכע † ¨ פֿייַנטלעכע† אַקטןª † ישׂר אל†האָט† גענוג† מ†ילי≠ טערישע† כּוחות† און† א6 גענע† 4אָפֿנס ¨† זיך† באַ≠ צייַטנס†צוגר 6טן† עס†זאָל† צו†דעם† ניט†קומען°

אַ†לאַנגע† צייַט†איז† גע4 ען†באַ 4וּסט ¨† אַז†עס פֿעלט† א5 ס† אַ† גר5 סע† צאָל† גאַזמאַ†סקעס† פֿאַר דער† באַפֿעלקערונג† פֿון† פֿאַרש6 ד†ענע† סאָרטן און†מאָסן Æ מיט† עטלעכע† יאָר† צוריק† 4ען† עס† איז† גע≠ 4ען† רויִקער†א 5ף† דעם†איראַנישן† פֿראָנט מיט† ז6 ערע† נוקלעאַרע† 4אָפֿנס ¨† האָט† די ישׂראל אַרמ6 † צוריקגעגעבן† די† מאַס≠ קעס† פֿון† דער† צייַט† פֿון† די† פֿריִערדיקע מלחמות† צו† דער† אַרמ6 † פֿאַר† אָפּפֿרישן ז6 Ɔ איצט†באַמיט† מען†זיך† 4אָס† שנעלער עס† צוריק† צו† באַקומען† פֿאַר† דער† אַ†לגע≠ מ6 נער†באַפֿעלקערונג Æ

4יפֿל† מאַסקעס† פֿעלן† נאָך† א5 ס† אין דעם†מאָמענט ø

ל5 ט† 4י† מען† שאַצט† אין† די† מילי≠ טערישע† קרייַזן¨ † קען† די† מאַסקעס אינ≠ דוסטריע† † צ†ושטעלן ¨† צום† בייַשפּיל¨ † בל5 ז פֿאַר† ירושלים¨ † אַרום† ∞≥† ט5 זנט† נייַע מאַסקעס† פֿאַר† איר† איצט†יקער† באַפֿעל≠ † קערונג¨ † און† עס† איז† ניט† גענוגÆ † דאָס זעלבע†א 5ך† געשעט†אין† אַנדערע†שטעט און†ייִשובֿים† איבערן†לאַנד Æ

דער† באַקאַנטער† מיניסטער† און† מי≠ ליטער מאַן† אַבֿי† דיכטער† איז† לעצטנס באַשטימט† גע †4 אָרן† צו† פֿאַרטרעטן† דעם גע4 עזענעם† ה5 פּט† פֿון† דע†ם „ הינ≠ טערלאַנד“¨† גענעראַל†מתּן† 4י לנאַי†¨ †צו† זייַן†אַמט Æ דאָס†צוגר 6טן† זיך†צו† דער†מעגלעכער ¨† פֿאָר5 ס≠ געזעענער† מלחמה† מיט† איראַן† 4עט† איצט† זייַן אין†זייַנע† הענטÆ

מיר† אַלע† האָפֿן¨ † אַז† מיט† נייַע† כּוחות† 4עט ער† זייַן† פֿעיִק† צוצוגר6 טן† דאָס†„ הינטערלאַנד“צו† באַשיצן† אונדז† פֿון† מעגלעכע† אַטאַקעס† פֿון די†איראַנישע† 4ילדע† העצערס†און† ז6 ערע†נוק≠ לעאַרע†ראַקעטן† און¨ †חלילה ¨† באָמבעסÆÆÆ †הל 4אַי°

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.