רעגירונג פֿירט אייַ נייַע עקאָנאָמישע גזירות

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

עס 'ערט פֿאָר &סגעזען ¨ אַז מדינת ישׂראל 'עט אין ל& ף פֿון יאָר ≥±∞≥ האָבן אַן אַסטראָ≠ נאָמישן דעפֿיציט אין דער ה( ך פֿון ∞≥ מיליאַרד שקליםÆ דאָס האָט באַ' &גן דעם פֿינאַנץ מיניסטע≠ ריום א& סצואַרבעטן אַ פּלאַן צו מינימיזירן דעם דעפֿי ציט דורך פֿאַרגרעסערן די הכנסות מיט העכערע שטייַערןÆ

די הכנסות 'עלן געשאַפֿן 'ערן מיט אַ העכע≠ רונג פֿון דעם מער' ערט שטייַער און דורך אַ גרעסערן צינדזן אָפּצאָל א& ף ציגאַרעטן און אַל≠ קאָהאָלישע געטראַנקעןÆ א& ך א& ף די אייַנטריט

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.