יוס ראַבי . „אַ רייַזע אַה “(1945 (

צום נדענק ון מייַנע ברידער מענדל און ברוך

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

איך†פֿאָר† אין†מייַן† געבורטשטאָט¨ † אין† מייַן† ה ם¨ † אין† מייַן† שטובÆ † איך† קער†זיך† אום†צו† מייַן†יוגנט Ɔ פֿאַר# אָס† נאָר†צו† מייַן†יוגנט ø† צו†מייַן† קינדה טÆ † מיר† דוכט¨ † אַז† דער† אייַלנדיקער† צוג† #עט† מיך† ברענגען† צו† מייַן† #יגעלע Ɔ איך† #על† זיך† אַל ן† אין† #יגעלע† דערזעןÆ †צי† #על† איך†זיך† דערקענעןø

דורך† די† פֿענצטער† פֿון† מייַן† #אַ≠ גאָן†קען† איך†זען† פֿון†ב דע† זייַטן†# עג† א ן† און† דעם† זעלבן† פֿרילינגÆ † איך† זע† עס† ניט¨ † #ייַל† מייַנע† א! גן† זייַנען† צוגעמאַכטÆ † איך† זע† איצט† ניט† מער† #י† מייַן† געבורטשטאָט¨ † איך† זע† מייַן† #יגל ¨† איך† זע† זיך† אַל ןÆ † אָט† ליג† איך† פֿאַר# יקלט† אין† #ינדעלעך ¨† איך† קוק† פֿאַר# וּנדערט†און† נאַריש†אַרום† זיךÆ †

#אָס† טראַכט† איך† דעמאָלטø † איך† קאָן† ניט† פֿאַרשט ן¨ † #עגן† #אָס טראַכט† איך¨ † ליגנדיק† אין† #יגעלע Æ נאָר† #עגן† #אָס† טראַכט† איך† איצט מיט†פֿאַרמאַכטע† א! גן¨ †קוקנדיק† א! ף מייַן† קינדה טø † איך† טראַכט∫† גוט איז†האָבן† אַ†# יגעלע¨ †# י†אַן† א גענע #עלט Ɔ גוט† איז† האָבן† די† הענט† און פֿיס¨ †געפּענטעט† פֿון†אַן† א גענער†מאַ≠ מעןÆ † גוט† איז† זייַן† נאַריש¨ † גוט† איז זיך† #וּנדערן Ɔ איצט† איז† אַ† #יגעלע מיר† קל ן† און† #ינציק ¨† ק ן† מאַמע איז† ניטאָ¨ † איך† #יל† ניט† לייַדן¨ † #ען מע† זאָגט¨ † איך† בין† אַ† נאַרÆ † און† #אָס העלפֿט†מיר ¨† א! ב†ניט† ק ן†נאַר ø† איצט #וּנדער† איך†זיך† מער†ניט Ɔ ¸ÆÆÆ ˛

איך†עפֿן† מייַנע†א !גן† און†דערזע ¨ #י† פֿון†ב דע† אַנטקעגנדיקע†פֿענצטער

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.