יחיאל שרייַבמאַ . „ ענט“(1946 (

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

דאָס† פֿורל† האָט† זיך† געשלעפּט† טראָט†בייַ† טראָט ¨† ש# ער¨ †באַרג– אַראָפּ ¨† באַרג אַר! ף¨ †סקריפּעדיק† און†קרעכצנ≠ דיקÆ †אומגליקלעכע† #עגן† בעסאַראַבער Æ

אַ† מאָכיקער ¨† גרין† גע #אָרענער† צלם† טוט† אַ† ש #ינדל† א! פֿן† שליאַך Ɔ אַ† בר†ונעם† מיט† אַ† גר !סן† הילצערנעם† עמער† אין† דער† לופֿטן Ɔ ח! כע† #אַלד #ענט Ɔ ערגעץ†# ייַט†בלישטשעט† קעגן† דער† זון† אַ† שמאָל† זילבערן† פּאַסיקל† דנע†סטער†—† אַ† בלאַנקענדיקער† חלף†—† און† צעשנייַדט† א !ף† צ# ען† פֿעלדער ¨† סעדער¨ † דערפֿער¨ † שטעטלעךÆ † איז† נאָך† #ייַט ¨† ז ער†# ייַט†צו† אונדזער†שטעטל ø

האָדל†און† שיפֿרה ¨† פֿאַרפֿינצטערטע† און†פֿאַרצאָרנטע †© ÆÆƆ און†ש !ן† אין†דער† ה ם¨ † מיט† #אָס† #עלן† מיר ¨† אלמנות¨ † געהאָלפֿן† #ערן ÆÆø® ¨† זייַנען† געזעסן† א! פֿן† פֿורל† אין† דער† ה ך ¨† איבער† די† פּעק¨ † געטר סלט† זיך† און† געה !דעט† זיך¨ †# י†ז † #אָלטן† געפֿאָרן†א !ף† האַרטע† ל דיקע† פֿעסער† און† ניט† א !ף† ק ן† פֿולע†# כע† פּעקÆ †די† אַלטע†קל נינקע† ברכה† איז† באַהאַלטן† ערגעץ† טיף† אין† #אָגן ¨† אַרומגעל גט†מיט† ק! שלעך†און† מיט†בינטעלעך† א! ף†ניט† צו†דערבי #ען† זיך†צו† אירÆ †

אסתּרלען¨ † פֿאָרנט† לעבן† די† פֿערד ¨† האָט†שיליפּ ¨† דער†מאָלדאַ #אַן† דער†אָנט≠ רייַבער¨ †לכּּבֿוד† דעם¨ †# אָס†זי† איז†אַזאַ† גאַסט¨ † מכבד† גע# ען† מיט† די† ל צעסÆ † מרדכין¨ † מרדכי† בעסאַראַבער¨ † האָט† עס† די† גאַנצע† צייַט† אונטערגעה! בן† פֿונעם†פּלאַץ Ɔ אין†ה !לן† זשילעט¨ †מיט† דער† לאַנגער† פֿאַרפּלאָנטערטער† באָרד† זייַנער† אין† מ! ל¨ † האָט† ער† אַלע† מאָל† א! פֿגעבלאָזן† די† נאָזלעכער¨ † און† #י† אַן† אַלטער† גוטער† מבֿין† טועם† גע# ען† די†פֿעלדישע† פֿרישק ט†א !ף† די†ליפּן ¨† געק# יקט†זיך† מיט†איר ¨† גלייַך†ער† #אָלט† טועם†גע #ען† עפּעס†רעכטן† #ייַן Ɔ ¸ÆÆÆ ˛

#ען† דאָס† פֿורל† האָט† זיך† אַראָפּ≠ געלאָזט† צ# ישן† די† ערשטע† הייַזלעך¨ † איז† ש! ן† גע# ען† טונקל† אין† דר! סןÆ † אַז! אָ ¨† מיד–צעש !בערט ¨† א! ף† פּעק¨ † פֿלעגן† אַ† מאָל† אַקטיאָרן† אַרייַנפֿאַלן† אין† שטעטלÆ † אַ† פֿורל† מחותּנים† מיט† אַ† בלייַכן† דורכגעפֿאַלענעם† חתן† אין† דער† מיטן¨ †פֿלעג† אַז! †דורכרוקן† זיך†צ #ישן† די† הייַזלעךÆ † אונדזערע† מחותּנים† האָט† ק נער†ניט† אַנטקעגן†געריטן ¨† די†אַקטיאָרן† —† ק נער† ניט† אַנ†טקעגן† געטאַנצטÆ † קינדער†זייַנען† ניט†נאָכגעלאָפֿן Ɔ איז†ש !ן† טאַקע†אַז !† שפּעט†אין† שטעטלø

מרדכי† האָט† אַראָפּגעטאַנצט† פֿון† פֿורל¨ † נאָכגעשפּאַנט† פֿון† הינטן¨ † גע≠ נישטערט† † מיט†די† א! גן†אין† דער†פֿינצ≠ טערניש∫† #וּ† זייַנען† די† דרייַ† ה! כע† טאָפּאָלן†בייַם† #עג ø† אָט†זייַנען† די†דרייַ† ה! כע† טאָפּאָלן† בייַם† #עג ÆÆƆ #וּ† איז† דעם† גלחס† בלעכענער† דאַךø † אָט† איז† דעם† גלחס† בלעכענער† דאַךÆ † #וּ† איז† די† ק# יטשענדיקע† קערניצעø † אָט† איז† די† ק# יטשענדיקע† קערניצעÆ † זע† נאָר∫† דאַכט† זיך¨ † שמעון† קאָ# עלס† קוזניעÆ † מיט†אַ† צעבראָכענער†הילצערנער† ראָד† אין† דר! סןÆ † מיטן† סלופּ† פֿערד† צוצו≠ בינדןÆ †מיט† דער†קאָ #אַלדע קלינגערייַ Æ שמעוןÆÆÆ° †ה † שמעון° דאָ†און† דאָרט†אין† מאָלדאַ# אַנישע† הייַזלעך† האָט† זיך† אָפּגעצונען† ליכטÆ † ר! ך† ה בט† זיך† פֿון† די† ק! מענסÆ † אַ† קיל†# ינטל†צע #יגט† די†טאָפּאָלן Æ און†שמעון ¨† #וּ† איז†שמעון ¨† שיליפּø נישטאָÆÆ° †אָ≠ אָ¨ †ש !ן† לאַנג†נישטאָ† שמעוןÆÆ°

#וּ† איז†אַהינגעקומען† מרדכי†בע≠ סאַראַבערס†פֿר לעכק ט ø

אין†שיליפּס†„ קאַסע†מאַרע“† שמעקט† מיט†# ייַרעך†און† מיט†חלבֿ– טשאַד¨ †# י†אין† אַ†קל !סטער Ɔ אַ†לייַעצע† איז†פֿאַרשפּר ט† מיט† אַ† ר! ט† קילימל† ¸ט† עפּעך˛ Ɔ א! ף† אַ† בל! –געשפּריצטן† א! פֿן–א !# ן¨ † אין† אַ קל ן† פֿענצעטרל¨ † שט ט† אַ† גר! סער צעצ# ייַגטער† עפּל סאָדÆ † אַן† איקאָנע הענגט†אין† אַ†# ינקלÆ †די† איקאָנע¨ †אַ† בל! – א! גיקע† און† גאַסטפֿרייַנדלעכע † ¨† ג ט נאָך†מיטן† בליק†אירן† פֿוס–טריט† די†אַלטע ברכה¨ † #אָס† פּלאָנטערט† זיך† אום† אין שטוב†מיט† אַ†נאַסן† האַנטעך†א !פֿן† קאָפּ¨ †אַ קל ן†גע #אָרענע ¨† אַ†פֿאַרפֿר !רענע ¨† מיט אַ†שטילער† תּפֿילה†א !ף† די†ליפּן∫†„ גאָט גוטערÆÆÆ † טאַטע† האַרציקערÆÆÆ † בעסער דאָרטן¨ † א! פֿן† אוזבעקישן† בית–עולם ¨ גע# ען†פֿאַרבלייַבן ¨† א דער†אַז !נס† מיט די†א גענע† א! גן†זיך† אָנצוזעןÆ “

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.