געפֿונענע „מעפּילי “ לידער אי ייִ אָ אַרכי

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

אין† דעם† ייִ! אָ אַרכי! † האָט† די† אָנגעזעענע† פּראָפֿעסאָרין† ח! ה† לאַפּין† לעצטנס†געפֿונען† עטלעכע†לידער† פֿון† די† מעפּילים† אין† דער† זאַמלונג† פֿון† !אָלף† יוני†ןÆ ††יונין †¨ †† !אָס† איז† גע! ען† אַ† פּאָעט† און† זשורנאַליסט †¨ ††איז† א5 ך† גע! ען† אַ† מיטגליד† פֿון† דער† גרופּע† „†יונג ! ילנע“†¨ ††און† אין† זייַן† זאַמלונג† געפֿינט†זיך† אַ†טעקע† פֿון†מאַטעריאַלן †¨ † ברי! † וכדומה †¨ † †פֿון† „יונג ! ילנער“† פּאָעט†ן¨ ††צ !ישן† ז4 † די† לידער† פֿון† שמע†רקע† קאַטשערגינסק†יÆ † †! עגן† שמע†רקע† קאַטשערגינסקי ן†האָבן† מיר† געשריבן† † עטלעכע† מאָל† אין† די „†פּערל Ɔ“† ער†איז† גע! ען†אַ† פּאָעט†פֿון „†יונג ! י†לנע “†¨ ††דערנאָך† אַ† פּאַרטיזאַןƆ נאָך† דער† מלחמה†האָט† ער† געזאַמלט און† אָ†פּגעדרוקט †הונדערטער† לידער פֿון† די† געטאָס† און† קאָנצענטראַציע לאַגער†ן¨ ††צ !ישן† ז4 ¨† זייַנע† א4 גענע לידער†¨ †! אָס† זייַנען† גע! ען† פּאָפּולער אין† דער† !ילנער† געטאָ †Æ † †©זייַנע† באַ≠ רימטסטע† לידער† זייַנען†† „†שטילער †¨ שט†ילער “†¨ † †„יוגנט הימען“און††„†פֿרי≠ לינג“†® Ɔ† אין† דער† טעקע† געפֿינען† זיך עטלעכע† ניט געדרוקטע† לידער†¨ † !אָס ער† האָט† געשריבן† !עגן† די† מעפּילים — די† ט5 זנטער† פּליטים† !אָס †האָבן געשטרעבט †¨ † †נאָך† דער† צ! 4טער !עלט מלחמה †¨ ††אַרייַנצוקומען† אומ≠ לעגאַל†¨ † פֿאַרבאָטענערה4 ט†¨ † אין† אַרץ ישׂרא†לÆ ††ז 4† האָבן† געשטראָמט† א5 ף הונדערטער†שיפֿן† און†געליטן†† פֿון†די ש! ערסטע† באַדינגונגע†ןÆ ††מי ר†האָבן אַ† מאָל† געדרוקט† דאָס† ליד††„†עקזאָדוס πΣ¥“± פֿון†יצחק† פּערלאָ! לאָלאַ† פֿאָל≠ מאַ†ן† —†הייַנט† דרוקן† מיר† עטלעכע לידער† געשריבן† אין† יענער† צייַט !עגן† דער†היסטאָרישער† עפּאָכעƆ†

דאָס†ערשטע† זינגליד†¨ †מיט† מוזיק† פֿון† בערלאַנד †¨ ††איז† גע! ידמעט†† †„די† ייִדישע† מעפּילים† און† ז4 ערע† פֿירער†¨ די†ייִדישע† מאַטראָסן†“∫ † רייַ ש$ ימען שי ן אין ים זיך, די מ סטן ל טערן צום בל … מייַן עלנטע שיף! מייַן שי ל ב ה לטן $יל זיך א< ן דנ … מייַן שיף $יל אין טי ן נטרינען , עס ז ל איר ק/ נער ניט גע ינען, , $/ און $ינד , , דערברענג, שטורעמ$ ינט, אונדז צום ברעג דעם געג רטן, גענוג ש< ן גע$ רט !

רעפֿרע†ן∫† ס‘$ עט געשען, ס‘$ עט געשען און מיר לע $עלן $ידער זייַן צוז מען, איר $עט זען, איר $עט זען, ש$ ימען רייַ $עט אונדזער שיף א< ך

איבער ימען, ס‘ייִדיש לק מיט געז נג קערן $עלן זיך אין ל נד ון די נ= יאים , ערד און הימל $עלן בענטשן אונדזער

ג נג מיט דער ברכה — ברוכים הב ים !

רעפֿרע†ן∫† דער נ צי ון שטוב ט‘אונדז רטריבן, מיר מוזן לץ בייַ אים נ ך זייַן, יתומים מיר זייַנען רבליבן, , $ער $עט זיך מרחם זייַן? ל נד יעדעס לק ה ט ב קומען, ר$ גלטע מיר מוזן שטומען… , ברידער, ז גט, $ען $עט קומען דער ט ג, אונדזער ט ג, דער געג רטער, גענוג ש< ן גע$ רט !

דאָס† צ! 4טע† לי ד†ה 4סט†† †„דעם† קאַפּיטאַן†“∫ † אונדזער ל נד איז

אין ל מען , ון דער לו ט, ון יבשה, ון ימען, $ערן ברעגעס שט רק געהיט, “ס‘ ז ל ניט נקומען ק/ ן ייִד“, ניט דערגר/ כן ז ל ק/ ן מעפּיל טריט.

רכ פּט איצט מעפּילים צעברעכט זשע די צ מען ון דער לו ט, ון יבשה, ון ימען. ז/ ער שט רקער, גר< סער ל ט , ז/ ער מולך, ז/ ער ג ט ז ל דער ילן דעם מעפּילים טר ט. ק פּיט ן, ק פּיט ן, ק פּיט ן, כּוחות זייַנען נ ך בייַ אונדז ר ן. ק פּיט ן, ק פּיט ן, ק פּיט ן, הערצער שטורעמען אונדז $י דער ים. יר ון ט< טן ל נד $ עק יר אונדז צו דעם נייַעם ברעג. ס‘ה רץ צעריסן $ערט און שרייַט: “ניט רגעס די ש$ ערע צייַט! “ק פּיט ן, ק פּיט ן, ק פּיט ן! כּוחות זייַנען נ ך בייַ אונדז ר ן. ק פּיט ן, א< ב דו

ט< טער, זייַ ד ן $יס ן, ס‘ רבייַט דיר צ$ /טע ר, יעדער חלוץ, פּ רטיז ן,

לסט $וּ יעדע ר < און יעדער מ ן ון דער שיף $עט $ערן ק פּיט ן! מיט דעם טר< ער ון גלות אין ה רצן, $עלן מיר זיך דורך גרענעצן ש$ רצן . $עט דער $/ און אונדזער מוט, ק/ ן מ ל $ערן ניט ב רוט, ביז מיר ענט ערן ניט „בלוט

בלוט! “

ר אונדזער ל נד איז אין ק מ ן געהילט

איצט, ס‘$ רט „נקמה“

געקריצט איז, הילכט אין ב< דער ה מער קל נג, טר גט ון עלד זיך געז נג. שפּ נט דער חלוץ אינעם דר/ סטן

ג נג, ב $ ן מיט ביקס און מיט ה מער, מיר ברעכן דעם שט לענעם קל מער. יר אונדז, יר אונדז, $ער ניט מיד, ס‘קומט דורך שטורעמס ן דער ייִד, צו זייַן ל נד מיט דעם נצחון ליד:

אין

הערצער

צו†דעם† ליד†האָט† קאַטשערגינסקי† צוגעשריב†ן∫†

„††© די† לעצטע† שורה† זינגט† זיך∫ †† †’מיר† זעען†ש 5ן† דעם†ברעג† פֿון†לאַנ ד†°‘†† πΣ¥†± μƆ ΣƆ† †©א 5סגעפֿירט† אין† לאָדזש† א5 ף†אַ† רע! †י® “†Æ

אין† דער† טעקע† געפֿינט† זיך† א5 ך† דאָס†† „†חלוצים ליד “†¨ ††טעקסט —ש Ɔ† קאַטשערגינסקי†¨ † †מוזי† ק† — דÆ †באָט !יני ק†¨ † †! אָס† די† ערשטע† סטראָפֿע†און† רעפֿרען†זינגען† זיך∫† ון געט ס, ס $יענטשים , פּ נ ר

און מייַד נעק, ון ר נטן און $עלדער , ון היץ און

ון קעלט, עס ה לט זיך די ביקס נ ך בייַ אונדז

א< ן קסל , עס שטורעמט ד ס ה רץ נ ך, עס

זידט און עס ק$ עלט: מיר $עלן , מיר

צ< מען, מיר שטעלן, מיר שטעלן ד ס לעבן

אין ק ן, חלוצים, חלוצים צעשפּ רן די ר< מען און ה/ בן דעם ק מף ערשט נ ך ן ,

ערשט נ ך ן .

$עלן , צעברעכן די

דאָס†גאַנצע† ליד†איז† געדרוקט†אין† דעם†בו ך††„†פֿון† חורבן†צום† לעבן“פֿון† דוד†באָט !יניק Ɔ†† א5 פֿן†ליד† אין†כּתבֿ יד† שרייַבט†קאַטשערגינסקי צ†ו∫†††„ ניט†פֿון† באַש4 דנק4 ט∫† †דאָס† לי ד†האָט† גר 5ס† דערפֿאָלג†געהאַט Ɔ†† אַפֿילו†אין† פּאַריז Ɔ“††

צי† געדענקען† ל 4ענערס† אַנדערע† לידער†פֿון† דער†עפּאָכ ע† ø

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.