יל ¿ ווערטערש

Forward (Yiddish Edition) - - יו כּיפּור מאָטי -

די ווייטערדיק­ע ווערטער וועט איר געפֿינען פֿון רעכטס צו לינקס און פֿארקערט ¨ פֿון אויבן אראָפּ און אונטן ארויף ¨ און דיאגאָנאל Æ רינגלט די אוציות ארום און שטרייכט אויס די ווערטער אין דער רשימה ווען איר געפֿינט זיי∫

®ª אשמנוª גוטÆÆÆ יארª גורלª דינוחשבונ ©דין וחשבון וידויª חתימהטובה ©חתימה טובה® ª ימימנוראימ ©ימים נוראים® ª כלנדרי ©כל נדרי® ª כפּרותª ליכטª מחזורª מנהגª משפּטª מעתÆÆÆ לעתª נעילהª נשמהליכט ©נשמה "ליכט ®ª סליחותª עבודהª עלחטא ©על חטא® ª פּיוטª פֿאסטנ© ן® ª פֿארגעבנדיזי­נד ©פֿארגעבן די זינד® ª פֿייערטאגª קרעפּלעכ© ך® ª שולª שופֿרª תעניתª תפֿילהזכה ©תפֿילה זכה® ª תקיעהª תפֿילהª תשריÆ

די געבליבענע 15 אותיות רמירן צוויי ווערטער צו וועלכע די

אויסגערעכנ­טע ווערטער ה בן א שייכות.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.