ש ינדל¨ ע עס קומט צו די עלטערע מענטש

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

מיר† האָבן† אַמאָל† פֿאַרמאָגט† אַ†כאָפּטע† טאַשנציִערס† א3 ף† יענער†זייַט† ים†פֿאַרן† חורבןÆ †בלאַטע ¨† קל4 נע†און† גרעסערע†גנבֿים ¨† אַזעלכע†2 אָס†זייַנען† באַפֿאַלן†מענטשן† אין†מיטן† גאַס¨ †אין† 2עג† און† 2וּ† ס& האָט†זיך† געמאַכטÆ †הייַנט† לעבט†מען† אין†אַ† פֿרייַער†מדינה† 2וּ† מ& גנבֿעט†א 3טאָס ¨† מ& באַגנבֿעט†בענק ¨† מ& כאַפּט†אַר 3ס† בייַטלען† בייַ† פֿאַרבייַג4 ערÆ † יעדן† טאָג† הערט† מען† אַ† נייַ† שטיקל† אַרבעט† 2אָס† אַ† סך† מאָל† ענדיקט† עס† זיך† מיט† אַ† ביטערן† סוףÆ † ש2 ינדל† איז†גע 2אָרן† אונדזער†טעגלעך† בר3 ט†אין† דער†גאָלדענער† מדינהÆ † בענק¨ † 2אָל (סטריט ¨† געשעפֿטסלייַט¨ † ה3 זבאַזיצער¨ † פּראָפֿ†יט† ירער† 2י† מייַדאָף†און† אַנדערע†גנבֿים ¨† באַנדיטן†און† ספּעק†ולאַנטן Ɔ יעדעס† מאָל†2 אָס†איך† הער†אַ† ייִדישן†נאָמען† פֿאַרבונדן†מיט† אַ†ש 2ינדל† 2ער† איך†פֿאַרציטערט Ɔ נאָך†אַלעמען ¨† מיר†זייַנען† פֿאָרט†אַן† אַתּה† בחרתּנו( פֿאָלק¨ †אַן† א3 סדער2 4לטע† אומהÆ

איצט† האָט† מען† זיך† אַראָפּגעלאָזט† א3 פֿן† עלטערן† דור† אין† אַמעריקע†2 י†די† ר3 בפֿ4 גלÆ †דאָס† ה4 סט¨ †מ &האָט† זיך†אַראָפּג עלאָזט†† א3 פֿן† עלטערן† דור† פּענסיאָנירטע¨ † יענע† 2אָס† פֿאַרמאָגן† ז4 ער† א4 גענע† ה4 ם¨ † יענע† נאַיִ2 ע† מענטשן† 2אָס† גל4 בן† יעדעס† מאָל† 2אָס† דער† טעלעפֿאָן† קלינגט† אַז† מען† איז† גר4 ט† אַר3 סצוהעלפֿן† מיט† ז4 ערע† קרעדיט( קאַרטלעך† 2אָס† זייַנען† כּלומרשט† א3 סגע≠† גאַ†נגען ¨† און† נ4 טיקן† זיך† אין† נייַע† געלטערÆ † מען† 2אָרנט† אייַך¨ † אַז† די† חשבונות† אין† באַנק† האַלט† מען† בייַם† קאָנפֿיסקירן† צוליב† עפּעס† אַ† געפֿערלעכער† סיבהÆ † אַלץ† 2אָס† ז4 † 2ילן† פֿון† אייַך† איז† דעם†נומער† פֿון†אייַער† חשבון†אין† באַנק¨ †דעם† נומער†פֿון† אייַער† סאָציאַלער†פֿאַרזיכערונג ¨† און†אייַער† אַדרעסÆ †דער† עיקר¨ †צי† איר† 23 נט†אַל 4ן Æ

מיטן† קרעדיט( קאַרטל† איז† די† מעשׂה† אַזאַÆ † מ& קלינגט† אייַך† אָן†און† מ& זאָגט†אייַך† אָן†אַז† עמעצער†האָט† גענוצט†אייַער† קרע≠ דיט( קאַרטל†און† דער†אייַנק 3ף† געהערט†ניט† צו†אייַך Ɔ ז4 †ק ענען†† א3 ך† אַמאָל† ציטירן† אינפֿאָרמאַציע¨ † חשבונות¨ † און† אַלץ† 2אָס† ז4 † דאַרפֿן† איז† איר† זאָלט† ז4 † לאָזן† 2יסן† די† דרייַ† נומערן† 2אָס† זייַנען†אָפּגעדרוקט† א3 ף†דער† צ2 4טער† זייַט†פֿון† אייַער†קרעדיט ( קאַרטלÆ † די† מינוט† 2אָס† די† ש2 ינדלער† דער2 יסן† זיך† פֿון† אייַך† די†נומערן ¨† נעמען†ז 4† איבער†און† לאָזן†זיך† 23 לג4 ן†א 3ף† אייַער† חשבוןÆ

מיר† איז† די† טעג† א3 סגעקומען† צו† קריגן† אַ† טעלעפֿאָן (קלונג† אַזש†פֿון† פּערוÆ †ערשטנס ¨† האָב†איך† זיך†שטאַרק† דערשראָקן† 2ען† איך†האָב† געהערט†מייַן† א4 ניקל†2 4נען† און†קלאָגן∫

„גרענדמאַ°† איך† בין† דאָ† אין† פּערו† און† איך† בין† ביטער† אַרייַנגעפֿאַלןÆ †איך† בין†א 3ף† גר3 סע†צרות Ɔ געקומען†אַהער† מיט† מייַן†חבֿרטע ¨† געדונגען†אַן† א3 טאָ¨ †געהאַט† אַ†געפֿערלעכע† קאַטאַ≠ סטראָפֿעÆ † מ& האָט† געפֿונען† בייַ† אונדז† מאַריכואַנע† אין† אונדזער† טאַשÆ † איך† זיץ† אין† תּפֿיסה† און† דאַרף† ש3 ן† האָבן† צ2 4† און† אַ† האַלב†ט 3זנט† דאָלאַר°“

צ2 4† זאַכן†זייַנען† מיר†גלייַך† געקומען†א 3פֿן† זינען Ɔ ערשטנס¨ † רופֿן† מיך† מייַנע† א4 ניקלעך† „באָבע ¨†“און† ק4 ן† מאָל† נישט† „גרענדמאַ ¨†“און† צ2 4טנס ¨† 2אָלט† מייַנס† אַן† א4 ניקל† זיך† נישט† געפֿונען† אין† פּערו† 2ען† איך† 24 ס¨ † אַז† זי† איז† אין† פֿלאָרידע† און† ג4 ט†אין† שולÆ †זאָג† איך†דער† ספּאַזמירנדיקער†מ 3ד∫

„הער† מיך†א 3ס°† איך†2 על†קלינגען† דייַן†טאַטן† און†ער† 2עט† ש3 ן†מוזן† דערל4 דיקן†די† זאַךÆ “

„א 3† נ4 ן°†חס (וחלילה ¨† טו†עס† נישט†’גרענדמאַ°‘† ער†2 עט†מיך† דערהרגענען† אַז† ער† 2עט† זיך† דער2 יסן† אַז† איך† געפֿין† זיך† אין† פּערו†און† בין†דאָ† א3 ף†גר 3סע† צרותÆ “קלינג†איך† אָן†מייַן† זוןÆ †לאַכט† ער∫ „זי† זיצט†דאָ† גלייַך†לעבן† מיר¨ †מאַכט† איר†ה 4מאַ† רבעט†און† די† גאַנצע†מעשׂה† איז†נישט (געשט 3גן† נישט( געפֿל3 גןÆ †אַ† ש2 ינדלÆ “

אָבער† מייַנס† אַ† גוטע† פֿרייַנדין† איז† ביטער† אַרייַנגעפֿאַלןÆ † זי† האָט†געקראָגן† דעם†זעלבן† טעלעפֿאָן( קלונג¨ †מיטן† זעלבן†פּי† זמון¨ † דאָס†מאָל† פֿון†איר† א4 ניקל†דוד Ɔ ער†האָט† גע2 4נט† און†ג עקלאָגט†† און†געג 2אַלדע 2עט∫

„איך† בין†אין† פּערו¨ †ראַטע 2ע† מיך Ɔ די†פּאָליצ 4† מאַכט†איבער† מיר†אַ† פֿאָרשונג¨ †מען† האָט†בייַ† מיר†צוגעגנבֿעט† מייַן†געלט† מיטן† פּאַספּאָרט¨ †און† איך†בין† אומשולדיקÆ †שיק† מיר†גלייַך† אַר3 ס†צ 24 † און†אַ† האַלב†ט 3זנט† דאָלאַר¨ †אַנישט† 2על† איך†דאָ† א3 סג4 ן°“

האָט†די† גוטע†באָבע† זיך†גוט† דערשראָקן†און† גלייַך†געלאָפֿן† אין†באַנק† אַר3 סגענומען†דאָס† געלט†און† טעלעגראַפֿירט†די† צ2 4† און†אַ† האַלב†ט 3זנט† דאָלאַר†ק 4ן† פּערוÆ

אַנדערע†ש 2ינדלערייַען† האָבן†צו† טאָן†מיט† א4 ניקלעך†2 אָס† געפֿינען† זיך† א3 ף† אַ† רייַזע† אין† א4 ראָפּע† און† אַז† מ& האָט† ז4 † באַגנבֿעט¨ † ז4 † זייַנען† געבליבן† אָן† אַ† גראָשן† געלט¨ † אָנעם† פּאַס≠ פּאָרט†און† אַז†ז 4† קענען†זיך† נישט†אומקערן† אַה4 םÆ †ס &איז† ממש† אַן†עפּידעמיע† פֿון†באַש 2ינדלען† די†באָבע Æ

די† בליצפּאָסט† איז† בכלל† אַן† אָפֿן† בוך† פֿון† ש2 ינדלÆ † א4 נער† שרייַבט† אַזש† פֿון† טאַשקענט¨ † אַז† זייַן† מאַמע† שטאַרבט† און† אַז† ער† נ4 טיקט† זיך† אין† פֿאָנדןÆ † א4 נער† שרייַבט† פֿון† די† אַראַבישע† לענדער†אַז† ער†קריגט† בירושה†מיליאָנען ¨† און†קען† עס†נאָך† נישט† אָנרירן¨ †2 עט†ער† מיך†מאַכן† פֿאַר†אַ† שותּף†און† זיך†מיט† מיר†ט 4לן† מיט†די† מיליאָנעןÆ †אָבער† דער2 ייַל†זאָל† איך†אים† צושיקן†אַ† פּאָר† ט3 זנט†דאָלאַר Æ

איך† האַלט† אין† א4 ן† קריגן† טעלעפֿאָנען† 2אָס† האָבן† צו† טאָן† מיט† מייַן† עלעקטרישן† חשבון† 2אָס† געהערט† צו† דער† פֿירמע† „קאָן (עדיסאָן Ɔ“ז4 † זאָגן† מיר† אָן† אַז† די† גר3 סע† עלעקטרישע† פֿירמע†האָט† ז4 †איבערגעגעב­ן† די†שליטה ¨† און†אַז† די†נייַע† פֿירמע† רעכנט† אַ† סך† 24 ניקער† פֿאַר† עלעקטריציט­עטÆ † ז4 † גיבן† אַר3 ס† מיטן† עלעקטרישן† און† גאַזחשבון† באַל3 נונגעןÆ † אַלץ† 2אָס† ז4 † דאַרפֿן†איז† דעם†נומער† פֿון†מייַן† חשבוןÆ †זאָג† איך†ז 4∫

„א 3ב† איר† האָט† איבערגענומ­ען† פֿון† ’קאָן (עדינסאָן‘† אַלע† חשבונות† פֿון† די† קונים¨ † און† האָט† געשלאָסן† אַ† יד( אַחת¨ † דאַרפֿט† איר†דאָך† האָבן†אַלע† מייַנע†דאָקומענטן Ɔ“זאָגן†ז 4¨ †אַז† ז4 †דאַרפֿן† די†דאָקומענטאַציע† דירעקט†פֿון† מירÆ †זאָג† איך†ז 4∫

„הענגט† זיך† א3 ף† א3 ף† אַ† צוקער( שנירל† 2עט† איר† האָבן† אַ† זיסן†ט 3ט°“

האָב† איך† געקלונגען† „קאָן (עדינסאָן“† און† ז 4† האָבן† מיר† פֿאַרזיכערט¨ †אַז† דאָס†איז† אַ†ש 2ינדל Æ

איך† קריג† אַמאָל† אַ† ברי2 † פֿון† מייַן† באַנק† אַז3 † און† אַז3 ¨† איך† האָב† געשריבן† אַ† טשעק† 2אָס† האָט† נישט† קיין† גענוגנדיקע† דעקונגÆ †איך† קוק†א 3פֿן† ברי2 Ɔ עס†זעט† א3 ס†לעגיטים ¨† דער†נאָמען† שטימט¨ † דער† אַדרעס† שטימטÆ † אפֿשר† האָב† איך† זיך† פֿאַררעכנטÆ † ג4 † איך† אַרייַן† אין† באַנק† און† דערלאַנג† ז4 † דעם† ברי2 Ɔ לאָזן† ז4 † מיר†2 יסן¨ †אַז† ס& איז†שקר (וכּזבֿ ¨† אַ†ש 2ינדל† שבש2 ינדלÆ †

נאָך† אַ† ש2 ינדל† 2אָס† 2ערט† א3 סגעפֿירט† א3 פֿן† חשבון† פֿו≠ נעם† עלטערן† עולם¨ † 2וּ† די† קרבנות† גל4 בן† די† אַפֿעריסטן† א3 פֿן† 2אָרט Ɔ איז†אַז 3Æ †מ &קען† באַקומען†סייַ† מיט†דער† פּאָסט¨ †סייַ† טעלע≠ פֿאָניש†און† סייַ†מיט† דער†בליצפּאָסט† אַלערל4 †בלאָף (ש 2ינדלען ¨† 2וּ† מען† ל4 גט† אייַך† פֿאָר† שנייַדן† אייַערע† מעדיצינען† א3 ף† אַ העלפֿט† געלטÆ † קודם† 2ילן† ז4 † איר† זאָלט† זיך† פֿאַרשרייַבן† אין ז4 ער† נייַער† אונטערנעמו­נג† און† ז4 † צושיקן† די† ערשטע† געל≠ טערÆ † ז4 † ל4 גן† אייַך† פֿאָר† איר† זאָלט† ז4 † געבן† דעם† נומער† פֿון אייַער† קרעדיט( קאַרטלÆ † די† מעדיצינען† קומען† טאַקע† ק4 ן† מאָל נישט† אָןÆ † איז† ערשטנס¨ † טאָר† מען† בשום( אופֿן† נישט† אַרייַ†נפֿאַלן אין†ז 4ערע† זשעדנע†הענט Ɔ ז4 ער†אופֿן† ה4 בט†זיך† אָן†מיט† רופֿן אייַך† בייַם† ריכטיקן† נאָמעןÆ † צ2 4טנס ¨† רעדן† ז4 † צו† אייַך† 2י אַלטע† באַקאַנטעÆ † און† דריטנס† איז† ז4 ער† ציל† א3 סצוּ2 אַפּן† פֿון אייַך† גע2 יסע† אינפֿאָרמאַציע† 2אָס† 2עט† אייַך† שטעלן† בדלותÆ איך†האָב† געהערט†פֿון† מענטשן†2 אָס†האָבן† געמוזט†אַרייַננ עמען† אַ† מענטשן† אין† ה3 ז† אייַך† אַר3 סצוהעלפֿן† צו† קומען† צו† זיךÆ † נוø האָט† ז4 † אַזאַ† א4 נע† אָדער† א4 נער† א3 סגעל4 דיקט† די† שופֿלאָדן † פֿון†צירונג† און†געלט Æ

מיר† לעבן† אין† אַ† 2עלט† 2וּ† די† קינדער† זייַנען† צעז 4ט† און צעשפּר4 טÆ † ג4 † שרייַ† חי( וקיםÆ † נ4 טיקן† מיר† זיך† אין† הילף† און נישט† יעדע† הילף† איז† פֿאַרלעסלעךÆ † אַ† שאָד¨ † אַ† שאָד† 2אָס† מיר לעבן†אין† אַזאַ†ש 2ינדלערישע­ר† 2עלט ¨† ספּעציעל†2 ען†די† עקאָנאָ≠ † מישע†לאַגע† דערל3 בט†די† ש2 ינדלער†און† פּאַראַזיטן†צו† 2ענדן זיך†צו† הונדערטער†ט 3זנטער† מענטשן†מיט† א4 ן†מאָל Ɔ עס†קומט ממש†א 3ס ¨† אַז†מ &מוז† חושד†זייַן† מענטשן†א 3ף† שריט†און† טריטÆ מ& קען† דאָך† 2ערן† פּאַראַנאָיִשÆ † אָבער† 2אָס† עלטער† מען† 2ערט אַלץ† ש2 ערער† 2ערט† אָנצוקומען† צו† מענטשןÆ † דער† עיקר† נאָך הילףÆ

אין† אַמעריקע† לעבט† מען† אָפּגעזונדערט† און† דער2 ייַטערט† א4 נער†פֿונעם† אַנדערןÆ †פֿון† א4 ן†זייַט† איז†עס† טאַקע†גוט ¨† אָבער פֿון†דער† אַנדערער¨ †ט 3ג† עס†א 3ף† צען†ט 3זנט† כּפּרותÆ †איז† כּל( זמן מען†איז† בייַ†די† פֿולע†כּוחות† און†קלאָרע† געדאַנקען¨ †מ 4נט† מען אַז†מ &האָט† אָנגעכאַפּט†גאָט† בייַ†דער† באָרדÆ †מיט† דער†מ† ינוט†2 אָס מען† 2ערט† קראַנק¨ † דר4 ט† זיך† דאָס† רעדעלע† איבער¨ † און† מען איז† א3 ף† געבראָטענע† צרותÆ † איז† געדענקט¨ † פֿאַלט† נישט† אַרייַן אין†די† לאַפּעס†פֿון† יענע†2 אָס†קלינגען† און†זאָגן† אייַך†אָן† אַז†איר האָט†גע 2וּנען† א3 ף†דער† לאָטעריע†מיליאָנען Ɔ אַ†ש 2ינ† דלער†קוקט אַרייַן†אין† אייַער†בליצפּאָסט ¨† טעלעפֿאָן( ביכל†מיט† אייַער†אַ דרעס† און†טעלעפֿאָן (נומער Ɔ דער†זעלבער† אַפֿעריסט†איז† גליקלעך† † אייַך איבערצוגעב­ן†די† א3 סערגע2 4נטלעכע† נייַעס†פֿון† אייַער†ג ע†2 ינסÆ אַלץ†2 אָס†ז 4† דאַרפֿן†איז† אייַער†אַדרעס ¨† דעם†נומער† פֿון†אייַער קרעדיט( קאַרטלÆ

עס†קומען† טעלעפֿאָנען†2 אָס†קלינגען† 2עגן† דעם†ג ע†2 ינס†פֿון פּאָפּולערע†זשורנאַלן† 2אָס† איר†קענט† באַקומען†חצי (חינם ¨† אָדער אייַנק3 פֿן† אַ† לאָטעריע( נומערÆ † זייַט† 2יסן ¨† אַז† עס† איז† פֿאַ†רבאָטן פֿאַר† צייַטונגען¨ † זשורנאַלן¨ † לאָטעריע† און† אַנדערע† צו† פֿאַ†רק 3פֿן ז4 ער†2 אַרע†א 3פֿן† טעלעפֿאָןÆ †געדענקט ¨† 2י† נאָר†איר† קריגט†אַזאַ טעלעפֿאָן¨ †הענגט† א3 ף†דאָס† טרייַבלÆ צו†2 עמען†זיך† צו†2 ענדן∫ א3 ב†איר† זייַט†אַ† קרבן†פֿון† אַזאַ†ענלעכן† ש2 ינדל¨ †מוזט† איר זיך† גלייַך† 2ענדן Ɔ א3 ב† עס† איז† די† באַנק¨ † מוזט† איר† גלייַך† ז4 אינפֿאָרמירןÆ †א 3ב† איר†זייַט† באַש2 ינדלט†גע 2אָרן† זאָלט†איר† זיך גלייַך†2 ענדן†צו∫

Fraud∫Consumer† safetyØfra­udØseniors­ØØwwwÆfbiÆ­govØscams≠ http∫

Reporting∫Fraud† ØØwwwÆcons­umerfraudr­eportingÆo­rghttp∫

FBI∫ safetyØfra­udØseniors­wwwÆfbiÆgo­vØscams≠

אָדער wwwÆstopfr­audÆgov

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.