זייַ ש ייַב

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

אפֿרי קאַגאַנאָ סקי

זייַן† ייַב†איז† גע ען†אַ† ש נעÆ †פֿון† איר†פּנים† האָט† געשלאָגן† אַ† אַרעמע† לי כטיק ט¨ † אירע† א! גן† האָבן† געל! כטן¨ †אירע† הענט†האָבן† געהאַט†אַ† אַרעמע† פֿולק ט† און†יעדע† באַ עגונג†פֿון† איר†קערפּער† האָט†גערופֿן† און† גער צטÆ

זי† האָט† געשמ כלט† צו† אַלע† מענער ¨† און† ען† די† מענער† האָבן† גערעדט† מיט† איר ¨† זענען† ז † גע ען† אומרויִק†און† נאַריש†צעשמ כלט Æ

אָבער†ער ¨† איר†מאַן ¨† האָט†זי† פֿייַנט†געהאַט Ɔ ער†האָט† פֿייַנט† געהאַט† די† ל! כטנדיק ט† פֿון† אירע† א! גןÆ † ער† האָט†פֿייַנט† געהאַט†דאָס† שפּיל†פֿון† אירע†ליניעס† און†די† קערנדיקע† פֿולק ט† פֿון† איר† לייַב† איז† פֿאַר† אים† גע ען† ל דיק† און†ה !ל Æ

ס איז† גע ען† ערשט† דרייַ† יאָר† נאָך† ז ער† חתונהÆ † אָבער† געקענט† האָבן† ז † זיך† ש! ן† פֿון† לאַנגÆ † כּמעט† דאָס† גאַנצע† לעבן† זייַנס† איז† דורכגעגאַנגען† אין† באַדינען† איר† ש נק טÆ † צו† אַלע† מענער† אַרום† פֿונעם† גאַנצן† קרייַז† באַקאַנטע† און† פֿרייַנד† האָט† זי† גערעדט†לייַכטע ¨† צו†גאָרנישט† פֿאַרפֿליכטנדיקע†ר ד ¨† אָס† האָבן† געפֿלאַטערט† י†סערפּענטין #פּאַסן ¨† באַל! כטן†מיט† דעם†ליכט† פֿון† איר†פּנים Ɔ נאָר†צו† אים†האָט† זי†גערעדט† ש ערע¨ †זאַכלעכע† ר דÆ † אַלע†אַנדערע† פֿר! ען¨ † אָס†ער† האָט†באַ יזן† צו†קענען† אין†זייַן† יוגנט¨ † האָט† ער† נישט† געהאַט¨ † מיט† אָס† צוצוציִען¨ † און† אַפֿילו† די¨ † עלכע†זענען† אים†געפֿעלן ¨† זענען†אַ עקגעריסן† גע אָרן†פֿון† אים† דורך† עפּעס† אַ† כּוח¨ † אָס† איז† געגאַנגען† פֿון† איר¨ † ייַל† זי† האָט† פֿאַרפֿולט† מיט† זיך† זייַן† גאַנצע† צייַט¨ † זייַנע† טעג† און† זייַנע† אָ נטן¨ † און† יעדע† שעה¨ † אָס† ער† איז† גע ען† אָן† איר¨ † איז† אים† באַפֿאַלן†אַן† אומרויִק ט¨ †אַז† עמעצער†זאָל† בייַ†אים† נישט†צונעמען† די†פֿאַרפֿליכטנדיקע† ש ערע†ר ד ¨† אָס† זי†רעדט† צו†אים Æ

פֿר! ען† האָבן† אים† געזאָגט† קאָמפּלימענטן† פֿאַר† אירÆ † דאָס† זענען† גע ען† אַלץ† א נע¨ † טראַפֿאַרעטע† ערטער ¨† אָס† האָבן† מאָדנע†גרינג† גע !גן∫ —†איר† האָט†אַ† גוטן†געשמאַק ÆÆƆ זי†איז† אַ†ש נע ÆÆÆ און† אים† האָט† זיך† א! סגע יזן¨ † אַז† ז † ר צן† זיך† מיט† איםÆ † ער† האָט† געהאַט† אַ† סך† דער! ף† צו† ענטפֿערן¨ † אָבער† ער† האָט† געשמ כלט† פֿאַרלעגן† און† גע וּסט¨ † אַז† די† ייַבער† סן† זייַן† געמיט† ייַל†ז † האָבן†שטענדיק† צוגעגעבן∫ —†איר† דאַרפֿט†זייַן† צופֿרידןÆÆÆ דעמאָלט† איז† אים† גע אָרן† אומעטיקÆ † עס† זענען† געקומען† גע יסע† צייַטן¨ † ען† ער† איז† גע ען† א פֿערזי כטיק† א! ף† אַלע† פֿר! ען†אַרום† און†מקנא† גע ען†ז ערע† מענער†און† געליבטעÆ †אים† האָט†זיך† גע אָלט†אַ עקג ן† צו† דער† מינדסטער¨ † צו† דער† אַמ≠ מ סטן† אומבאַמערקטער† פֿר! ¨† אָס† ער† האָט† געקענט¨ † אַ עק≠ געבן†זיך† איר†און† אָפּרועןÆ

די†טעג† פֿון†ז ער† פֿאַרבינדן† זיך†זענען† גע ען†ר !שיקע ¨† מיט† אַ†סך† פֿרעמדע†מענטשן Ɔ און†פֿאַר† די† אַלע† פֿרעמדע† מענטשן† האָט† זי†אָן† א! פֿהער†געל !כטן ¨† און†די† מענער† אַרום† אירע† א! גן† האָבן† א! סגעזען† נאָך† מער† אומרויִק† און† נאַריש# דערה! בןÆ † אָבער† ער† האָט† געהאַט† דאָס† געפֿיל¨ † י† ער† אָלט† זיך† באַט ליקט† אין† עפּעס† אַ† גר! סער† אַפֿערע¨ † אַן†אָפּנאַרערייַ ¨† פֿון† עלכער†ער† האָט† גאָרנישטÆ † ער† האָט† גע וּסט¨ † אַז† א! בן¨ † בייַ† די† אַקסלען¨ † האָט†זי† אייַנגעפֿאַלענע¨ †אָרעמע† הענט¨ †און† העכער†איבער† די†קני† זענען†אירע† פֿיס†דאַרע† און†אומעטיקע Ɔ אין†א נער† אַ†נאַכט ¨† ען† ער†איז ¨† מיד†פֿון† באַדינען†איר† טריומף¨ †ש ייַגנדיק† געלעגן†נעבן† איר¨ †האָט† זי†אים† געמאַכט†דעם† ערשטן†פֿאָר אָרף∫

—† דו† דאַרפֿסט† זייַן† גליקלעךÆÆÆ † אַנדערע† אָלטן† גע ען† גליקלעךÆÆÆ

א! ף† אים† האָט† זיך† אָנגערוקט† אַ† גר! סער† אומעט Ɔ דערנאָך† איז†עס† אַריבער†אין† אַ†כּעס Ɔ עפּעס†אַ† ילדן† אומפֿאַרשטענדלעכן† כּעסÆ †ער† האָט†גע אָלט† שרייַען∫ —†איך† בין†נישט† גליקלעךÆÆÆ †מיר† איז†אומעטיק ÆÆÆ אָבער†אַנשטאָט† דעם¨ †האָט† ער†פֿאַרל !רן† געזאָגט∫ —†איך† בין†גליקלעך ÆÆÆ ער†האָט† איצט†דערזען ¨† אַז†זי† איז†מיאוס† און†שטאַר Ɔ אים†האָט† זיך† געדאַכט¨ † אַז† ער† האָט† זי† ביז† איצט† אַלע† מאָל† געזען† שפּילן† א! ף†דער† בינע¨ † י†זי† איז†גע ען† באַל !כטן† און†פֿאַרשמירט† מיט† שמינקעÆ †איצט† איז†ער† אַרונטערגעקו­מען†הינטער† די†קוליסן ¨† וּ† אַלץ†איז† קאַלט†און† א! סגעלאָשטןÆ

א! ף† דער† גאַס† האָבן† זיך† מענטשן† א! ף† איר† אומגעקוקטÆ † מענער†האָבן† זי†באַגל ט† מיט† אַרעמע†בליקן† און† ייַבער†האָבן† זי† אָפּגעשאַצטÆ † אין† עפֿנטלעכע† ערטער† האָט† מען† זי† באַגעגנט† מיט† דער† באַזונדערער† זיסק ט¨ † אָס† מען† ייַזט† אַר! ס† ש נע† פֿר! עןÆ †און† מענער†האָבן† איר†אומעטום† אָפּגעטראָטן†דעם† פּלאַץ¨ † איר† געהאָלפֿן† זיך† מאַכן† באַק עם† און† געשלונגען† איר† שמ כלÆ † בל! ז† ער¨ † דער† מאַן¨ † האָט† פֿאַר אָרפֿן† זייַן† בליק† ייַט† פֿון† איר¨ † דעמאָלט†האָט† זי†אָנגעה !בן† בייַ†אים† מאָנען†עפּעס† אַז! נס¨ † אָס† ער† האָט† נישט† פֿאַרמאָגטÆ † זי† האָט† אָנגעה! בן† בייַ† אים† פֿאָדערן† א פֿערזוכטÆ † אירע† ר ד† צו† אים† זענען† גע אָרן† שטרענגע† און† אָרענענדיקע∫

—†האָסט† מיר†צעבראָכן† דאָס†לעבן ÆÆƆ איך†האָב† געקאָנט†האָבן אַ†מאַן ¨† אָס† זאָל†מיך† פֿאַרגעטערןÆÆÆ

און† זי† האָט† אָנגעה! בן† אָנדייַטן† א! ף† מענער† פֿון† ז ער קרייַז¨ † עגן† עלכע† ער† האָט† ק ן† מאָל† נישט† געקלערט¨ † אַז† זי באַמערקט† ז Ɔ אים† איז† גע אָרן† לעכערלעך¨ † ען† ער† האָט† זיך פֿאָרגעשטעלט¨ †אַז† א נער†פֿון† ז †זאָל† ערן† איר†מאַן Æ

דער ייַל† זענען† אָפּגעלאָפֿן† צ † יאָר¨ † צ † זומערן† מיט רייַזעס†א !פֿן† דאָרף†און† קורערטער¨ †אין† פּאַרקן¨ †אין† האָטעלן†און קאַפֿעעןÆ †און† אומעטום†האָט† זי†געזיגט Ɔ מען†האָט† געפֿרעגט¨ † ער איז†דער† מאַן†און† מען†האָט† אָנגע יזן†א !ף† אים¨ † י†מען† ייַזט אָן† א! ף† באַרימטע† מענטשןÆ † אין† אַזעלכע† מאָמענטן† האָט† זיך אין†אים† א! פֿגעה! בן†עפּעס† אַ†בריִענדיקער† שטאָלץ¨ † אָס†האָט א! פֿגעה! בן†זייַן† קאָפּÆ †כאָטש† אים†האָט† זיך†גע אָלט† באַפֿרייַען פֿון† דעם† אָרעמען† פֿאַרמעגן¨ † אָס† האָט† אים† גאָרנישט† געגעבןÆ אַז! † י†אַ† באַליבטן† ירטואָז†איז† פֿאַר†אים† אַנטפּלעקט†גע אָרן ¨ י† נישטיק†און† בלינד†עס† איז†דאָס† פּובליקום¨ †ער† האָט†געהאַט† אַ פֿאַרלאַנג† זיך† פֿאַר† עמעצן† צו† פֿאַרטר! עןÆ † דערצ לן¨ † י† ל דיק און† אומעטיק† עס† איז† דאָס† באַזיצן† אַזאַ† פֿר! ¨† נאָר† עפּעס† אַ שרעק† האָט† אים† צוריקגעהאַלטן¨ † און† א ן† מאָל† אין† אַ† ש נער זומערנאַכט¨ † ען†פֿון† יעדן† ינקל†האָבן† אַר! סגעשלאָגן†ריחות† פֿון יוגנט†און† בענקשאַפֿט¨ †האָט† ער†א !ף† אַ† ייַטן†שפּאַציר† איבערן שטראַנד†אָנגעטראָפֿן† אַ†פֿר !Æ †ער† האָט†ק !ם† געכאַפּט†מיטן† א! ג איר†פּנים Ɔ ער†האָט† נאָר†דערפֿילט ¨† אַז†אין† איר†קערפּער† איז†דאָ אַ† אַרעמע† אָגÆ †און† אָנזאַמלענדיק†זייַן† גאַנצע†צערטלעכק ט ¨ האָט† ער† אָנגעה! בן† צו† איר† רעדןÆ † ער† האָט† זי† גע אָלט† מיט אַ† מאָל† צובינדן† צו† זיךÆ † ער† אָלט† ש! ן† מיט† איר† אַ עק¨ † נישט אומקוקנדיק†זיך† א! ף†צוריק ÆÆÆ

די†פֿר !† האָט†אַ† לאַך†געטאָן Ɔ מיט†די† צ ן† און†מיט† דער†גאַל Æ זי†האָט† געזאָגט∫

—† אַך¨ † די† מענערÆÆÆ † איר† האָט† אַזאַ† ש נע† פֿר! ÆÆƆ י† שעמט איר†אייַך† נישטÆÆÆ

עס†איז† גע ען†פֿאַרפֿאַלן Ɔ ער†האָט† פֿאַרשטאַנען¨ †אַז† נאָך†אים ג ען†שטעקברי ÆÆÆ †אַז† פֿאַר†אים† איז†אָפּגעשניטן† יעדער† עגÆ

נאָך† אין† דעם† זעלבן† אָ נט† האָט† זי† אים† אַ† טריומפֿירנדיקע געפֿירט†איבער† א†ליכטיקן† זאַלÆ †זי† האָט†געשטראַלט† און†מענער האָבן†געשלונגען† איר†שמ כל ¨† נאָר†ער† איז†אַ† מאַטער¨ †אַ† קאַלטער און†אומעטיקער ¨† מיט†אַ† בענקשאַפֿט†צו† אַלע†עקן† עלט ¨† געלעגן נעבן† איר† און† גע אַכט† איבער† איר† אָרעמק ט† און† ס האָט† זיך אים†געדאַכט ¨† אַז†נאָר† די†א !סגעלאָשענע† פֿר! †פֿאַרשטעלט† אים דאָס† לי כט† פֿון† לעבן¨ † אַז† עפּעס† אַ† געה מע† קראַפֿט† האָט† אים פֿאַרשאָלטןÆÆÆ † ער† האָט† גע אַכט† און† זיך† אייַנגעגראָבן† מיט† זייַן בליק† אין† דער† געטאָקטק ט† פֿון† איר† פּנים¨ † אָס† איז† געלעגן¨ י† פֿון†קאַלטן† גיפּס†געמאַכט Ɔ דאָס†איז† גע ען†אַן† ענגע¨ †קאַרגע ש נק ט†פֿאַר† אַ†גראָשן ¨† פֿאַר† עלכן†ער† האָט†באַצאָלט† מיט†זייַן גאַנצער†יוגנט† און†פֿר ד ÆÆÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.