די ליבע פֿו אַ בלעכער

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש - שירה גאָרשמאַ

בייַ† יונה† סטעלמאַך† איז† גע2 ען† אַ† שבת( צו( נאַכטס† 2י† אַלע† מאָלÆ † ער† האָט† געשפּאַנט† איבערן† שטיבל† און† נישט† געהערט¨ † 2י† זייַן† 2ייַב† נעכע† האָט†אים† גערופֿן†עסן† 2עטשערע∫

—† נו¨ †2 יפֿל†מאָל† דאַרף†מען† רופֿןø † די†בוריקלעך† 2ערן† דאָך†קאַלט°

—† קאַלטע† בוריקלעך( ראָסל† איז† נאָך†געשמאַקער ¨†—† האָט†יונה† געזאָגט† און†זיך† געזעצט†עסן Æ

—† פֿרומקע¨ †ג 4† א3 ך†צום† טיש°†—† האָט†נעכע† אַ†רוף† געטאָןÆ

נאָר† פֿרומקע† איז¨ † 2י† פֿריִער¨ † גע≠ זעסן† אויף† דער† הילצערנער† שלאָפֿ≠ באַנק¨ †מיטן† אָפֿענעם†ביכל† א3 ף†די† קניÆ † זי†האָט† פֿאַרפֿלאָכטן†און† פֿונאַ†נדע† רגע≠ פֿלאָכטן†דעם† העל( בר3 נעם†צאָפּ Ɔ אירע† באַקן†האָבן† זיך†געצונדן† און†געלאָשן Ɔ אַ† טיפֿער† אומעט† האָט† אַראָפּגעקוקט† פֿון†איר† פּנים†און† פֿון†אירע† גיך( גיך†זיך† פֿלעכטנדיקע†בל 4כע† פֿינגערÆ

יונה† איז† נאָך† 2עטשערע† אַר3 ס† אין† דר3 סןÆ † נעכע† האָט† 2ידער† דער≠ מאָנט† פֿרומקען∫† ”2 עטשערעÆ“† דאָס† מ4 דל†האָט† זי†פֿאַרצ 24 פֿלט†אָנגעקוקט† און†שטיל† געפֿרעגט∫

—† מאַמע¨ † דער† גר3 סער† טשוהון† איז†ל 4דיק ø

—† 2אָס† פֿרעגסטו¨ † דו† האָסט† דאָך† אַל4 ן† אייַנגע2 יקלט† אין† אים† באָב† א3 ף†זריעה Æ —† איך†דאַרף† האָבן†ה 4ס† 2אַסער Æ —†שטעל† צו†די† קאַןÆ —† איך†דאַרף† אַ†סך† 2אַסער Æ —† 2אָס† פֿאַר†אַ† באָד†אין† מיטן†שבת ( צו( נאַכטø †2 אָס†ג 4סטו† אַרום†2 י†אַ† הון† נאָך†כּפּרות† שלאָגן¨ †זינט† דער†שמירער ¨† דער†שעל 3ע ¨† איז†אַ 2עקגעפֿאָרן ø

—† שטילער¨ † דער† טאַטע† 2עט† דע†רהערן ÆÆÆ

—† נו¨ † זאָל† ער† הערן¨ † 2אָסי ¨† ער† זעט†נישט ø† סודותø †—†איז† נעכע†בל 4ך† גע2 אָרן† 2י† קרייַד¨ † א3 סגעשריגן† —† יונה°†יונה°† אַהער†ג 4°

יונה† איז† אַרייַנגעגאַנגען¨ † שט4 ן† געבליבן† † לעבן† ש2 על† און† אַר3 סגע≠ ברומט∫ —† 2י† 2ייַט† איז†דער† אומגליק ø —† צ2 4† חדשים¨ †טאַטע Æ —†מיט† אַ†שעה† צוריק†האָסטו† געהאַט† אַ†טאַטן ¨† חצופֿה†א 4נע°† פֿון†2 אַנען†איז† ער†כאָטשבע ø† דעם†צאָפּ† לאָז†צו† רו°†די† טריפֿהנע†א 3גאַנעס† ה4 ב†א 3ף°

פֿרומקע†האָט† 2י† נישט†געהערט Ɔ יונה† האָט† געשפּאַנט† איבער† דער† שטוב† מיט† אימפּעט¨ † אַזש† די† פֿענצ≠ טער† האָבן† געקלונגעןÆ † נעכע† האָט† זיך† אייַנגע2 יקלט† אין† דער† גר3 סער† פֿאַטש4 לע† און† פֿאַרגראָבן† די† באַ≠ האַלטענע†הענט Æ

—†שיט† אָן†זאַלץ† דייַן†כודאָזשניק°† דו†2 עסט†אים† זען¨ †2 י†דייַנע† א3 ערןÆ † אַ2 רעמקע† דעם† בלעכער† רוף†—† ער† 2עט† מיט† דיר† ג4 ן† אין†”זאַגס “¨ † דער† בלעכער¨ †ריר† זיך° —† איך†2 על†אין† ערגעץ†נישט† ג4 ןÆ —† אַז† איך† זאָג¨ † 2עסטו† ש3 ן† יאָ† ג4 ן¨ †דו (אַו°†—† האָט†יונה† א3 סגעשריִען† און† אַ† פּאַטש† האָט† אַ† 2אָרף† געטאָן† פֿרומקעס† קאָפּ† א3 ף† לינקסÆ † פֿון† צ2 4טן† פּאַטש†א 3ף† רעכטס¨ †איז† בלוט† גערונען†פֿון† פֿרומקעס†נאָז Ɔ נעכע†האָט† אים†אָנגעכאַפּט† פֿאַר†די† הענטÆ

—† הער† א3 ף°† דייַנע† פּראַלניקעס† נעם† צו°† איך† ג4 † נאָך† אַ2 רעמקען°† האָסט†צען† א3 גן†אין† קאָפּ°

2ען† נעכע† איז† מיט† אַ2 רעמקען† אַרייַן†אין† שטוב¨ †איז† פֿרומקע†געשטאַ≠ נען†א 3פֿן† זעלבן†אָרט Ɔ פֿון†איר† נאָז†האָבן† זיך†געצ 3גן† צ2 4† רינ2 עלעך†בלוט Æ

—† פֿרומעלע¨ †האָסט† געשיקט†נאָך† מירø †ש 2ייַג† נישט¨ †זאָג† אַ†2 אָרט¨ †אָט† בין†איך°

—† גוט( 2אָך ¨† אַ2 רעמקע°†איך† האָב† געשיקט†נאָך† דיר°†געדענקסט† 2אָס† דו† האָסט† פֿאַראַכטאָגן† געזאָגט† צו† מירø קענסט† זי† נעמען¨ † ס& איז† אין† גאַנצן צ2 4† חדשיםÆÆÆ † 24 סט† פֿון† 2עמען ø פֿון† 2ינטן (שרייַבער ¨† 2אָס† האָט† אייַך באַמאָלט† † דעם†קלוב ¨† ריכטיק¨ †2 י†מיר האָבן† הייַנט† שבת( צו( נאַ כט°† —† האָט יונה†געזאָגט Æ

אַ2 רעמקע† האָט† געקוקט† א3 ף פֿרומקעןÆ †זי† האָט†צוגעדעקט† דאָס†פּנים מיט†ב 4דע† הענטÆ †צ 2ישן† אירע†פֿינגער האָבן†זיך† נאָך†געצ 3גן† די†ר 3טע† רי†נ2 ע≠ לעךÆ †עס† האָט†א 3סגעזען ¨† 2י† זי†2 אָלט געהאַלטן† אירע† הענט† פֿאַרן† פֿלאַםÆ אַ2 רעמקע† האָט† זיך† פֿאָרזי†כטיק† צוגע≠ רירט†צו† אירע†הענט† און†ה 3ך† געזאָגט∫

—† שרייַט†נישט† אַז3 ¨† יונה°†ש 2ערט זיך†נישט Ɔ איר†זייַט† דערבייַ†נישט† גע≠ שטאַנען°†ס &איז† פֿון†מיר ¨† נישט†פֿון† ק4 ן אַנדערן°† ג4 סט† מיט† מיר¨ † פֿרומעלעø קום† מייַן† קר3 ן°† —† האָט† אַ2 רעמקע געזאָגט†און† זי†גענומען† פֿאַר†אַ† האַנטÆ

נעכע† האָט† אַראָפּגענומען† די פֿאַטש4 לע† פֿון† זיך¨ † אַ† 2אָרף† געטאָן צו†די† אַ2 עקג4 ענדיקעÆ †נאָר† אַ2 רעמ≠ קע† מיט† פֿרומקען† האָבן† זיך† נישט אומגעקוקט † Ɔ די†פֿאַטש 4לע ¨† אַן†א 3ס≠ געשפּר4 טע¨ † פֿאַרשעמטע† איז† גע≠ בליבן†ליגן† א3 ף†דער† פּאָדלאָגעÆÆÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.