דער מענשעוויק מ רק כינ י

ייִדיש) פּפּינטעלע ס (ד

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

דעם 7טן נ וועמבער וועלן טויזנטער לייַט אין רוסל נד, ווי אויך אין נדערע לענדער, פּמערקן ג נץ קייַלעכדיקע ד טע — 95 י ר ון דער ב לשעוויסטישער רעוו לוציע. אין רוסל נד ה ט מען עס, ג ט צו ד נקען, אוי געהערט צו ייַערן ווי נ צי נ לן יום-טו . בער די ק מוניסטן און זייערע סימפּ טיקער וועלן די ד טע סייַ-ווי- סייַ פּמערקן. אין ווייַסרוסל נד, וווּ די ס וועטישקייט איז גלייַך ווי ר רוירן געוו רן, בלייַבט עס נ ך לץ נ צי נ לער יום-טו .

ס$ איז געווען צייַט, אין ג נצן אין משך ון דרייַ י ר, ווען מיט דער ב לשעוויסטישער רעוו לו ציע ה ט זיך רומגעטר גן אויך דער „ רווערטס“. אין י ר 1917 זייַנען קיין אמתע ב לשעוויקעס אין דער רעד קציע ניט געווען. בער ג נץ שט רק זייַנען געווען די מענשעוויקעס צי, ריכטיקער, די בונדיסטן, וועלכע זייַנען אויך געווען מענשעוויקעס, ווייַל דער „בונד‟ ה ט געמ כט שותּ ות מיט דעם מענשעוויסטישן טייל ון דער רוס ישער ס צי ל-דעמ קר טישער ב וועגונג. ד איז כּד י צו דערמ נען, ז די ד זיקע ב וועגונג ה ט זיך צעשפּ לטן אין י ר 1903 — די לעניניסטן ה ט מען גענומען רו ן „ב לשעוויקעס“, און די, וו ס זייַנען ניט געווען מסכּים מיט לענינס רעצעפּטן ון רעוו לוציע, זייַנען ב ק נט געוו רן ווי „מענשע- וויקעס“. די ב לשעוויקעס ה בן געפּרי ידיקט מיליט נטישע, נטי- דעמ קר טישע סטר טע- גיעס, בעת די מענשעוויקעס זייַנען געווען געשטימט מער דעמ קר טיש — אין דעם נוסח ון דייַטשישע ס צי ל-דעמ קר טן.

ס$ רו מענשעוויקעס-בונדיסטן ה בן זיך ב וויזן צווישן די „ רווערטס“- לייַט אין רום 1907 און שפּעטער, נ ך דער מפּלה ון דער ער- שטער רעוו לוציע אין רוסל נד. דעמ לט זייַנען סך קטיווע ס צי ליסטן וועק אין עמיגר ציע; סך ון זיי זייַנען געקומען אין די ראייניקטע שט טן. די השפּעה ון די נייַ- נגעקומענע ה ט זיך דער ילט אין לע ס צי ליסטישע קרייַזן, ב רט אין די ייִדישע קרייַזן, וווּ ריִער ה בן ד מי- נירט ס צי ליסטן ון ב. ק ה נס דור. צווישן די „יונגע“זייַנען געווען זעלכע לייַט ווי משה לגין, צ יון (בן- ציון ה מ ן) און ליליפּוט (ג ריאל- הירש קרעטשמער).

נ ך דעם דער לג ון די ב לשעווי קעס אין ה רבסט 1917, ווען זיי ה ט זיך אייַנגעגעבן ר פּצוּוו ר ן די רעגירונג און נעמען די מ כט אין זייערע הענט, ה בן זיך די מענשעוויקעס, און ממילא די בונדיסטן, צעטיילט אין דרייַ גרופּעס: אייניקע ון זיי זייַנען גלייַך, דער זייער גיך, ר- כּישו ט געוו רן מיט דער רעוו לוציע און זייַנען ריבער צו די ב לשעוויקעס. עס זייַנען געווען אויך זע לכע, וו ס ה בן די רעוו לוציע ניט נגענ ומען, ווייַל איר סצענ ר ה ט, לויט זייער מיינונג, געה ט ווייניק וו ס צו ט ן מיט קל סישן מ רקסיזם און, בכלל, מיט שׂכל-הישר.

דער גרעסטער טייל מענשעוויקעס און בונדיסטן זייַנען רייַן אין דער דריטער גרופּע — ון די, וו ס זייַנען געווען „ניט הין און ניט הער“. די רעוו לוציע גו א ה ט זיי דווקא גע רייט, בער זיי זייַנען געווען ניט צו רידן מיט לענינס דרך צו דער רעוו לוציע און מיט דער אוי ירונג ון זייַן פּ ר- טיי און רעגירונג נ ך דער רעוו לוציע. ד ך ה בן זיי געה ט, ז סוף-כּל- סוף וועט דער מצ זוי דער נדערש זיך אויסמענטשלען, די עקסטרעמ- קייטן ון דער רעוו לוצי נערער צייַט ( ון דעם „מיל יטערישן ק מוניזם“) וועלן זיך אייַנשטילן, און די געשעענישן אין ל נד וועלן זיך נטווי קלען אין הסכּם מיט ן עכטן מ רקסיסטישן סצענ ר, מיט מער דער ווייניקער דעמ קר טישע רמען אין פּ ליטישן און געזעלש טלעכן לעבן. מענטשן ון דער ד זיקער, דריטער, גרופּע, זייַנען, סוף-כּל- סוף, דער ר יבער אין דעם ב לשעוויסטישן ל גער, דער געוו רן ביטערע קעגנער ון ק מוניזם.

מיט 91 י ר צוריק, אין 1921, איז די ר - גע „וווּהין און מיט וועמען צו גיין ווייַטער?“ש רף געשטעלט געוו רן אויך אין מעריקע, אין די ייִדישע ס צי ליסטישע קרייַזן. ווי פּועל-יוצא, ה ט מען זיך צעטיילט — ס$ רו זייַנען וועק אין דער ב לשעוויסטישער ריכטונג, די איבעריקע ה בן זיך ר עסטיקט אין דעם נטי- ק מוניסטישן ל - גער. דער ד זיקער גט ה ט, אין גרויסער מ ס, רויִנירט די ס צי ליסטישע ב וועגונג. זי איז שוין קיין מ ל ניט געוו רן זוי שט רק ווי אין די ריעִרדיקע י רן.

צוז מען מיט דער ג נצער מעריק נער ס - צי ליסטישער ב וועגונג, ה ט די רעד קציע ון „ רווערטס“דעמ לט איבערגעלעבט זייער ש ר ן קריזיס. זי ה ט רלוירן צ ל ט ל נ- טירטע זשורנ ליסטן און ה ט געה ט מורא צו רלירן געוויסן חלק ון די לייענער. אייניקע ון די „ נטל ענע“ה בן זיך דערנ ך אומגעקערט, און הלל ר ג ף, אויך צווישן די „דיס ידענטן“, ה ט ילו דערנ ך רעד קטירט די צייַטונג.

די צייַטונג איז אין יענער צייַט געוו רן לץ מער נטי- ק מוניסטיש. תּחילת ה ט עס געה ט שייַכות, דער עיקר, צו היגע ק מוניסטן. ביסלעכ- ווייַז איז דער ט ן ון די פּובליק ציעס געוו רן אויך לץ מער ן נטי- ס וועטישער. בינו-לבינו, ה בן זיך אין דער רעד קציע ב וויזן מענטשן, געקנ טן ון ן נדערן אידע ל גישן טייג — זיי ה בן גע- הערט צו דער מענשעוויסטישער גרופּע, וועלכע ה ט גלייַך פּגעוו ר ן די קט בער- רעוו לוציע. צווישן די ד זיקע ה רטע מענשעוויקעס איז געווען אויך מ רק כינ י (1884 1968—.(

כינ י איז געבוירן געוו רן אין אוקר יִנע, אין משפּחה ון וו לד- נגעשטעלטן, וו ס לעגט ט ריבער רן ון איין רט אויף ן נדערן. ווי סך ייִנגלעך ון זייַן דור, ה ט ער זיך געלערנט סייַ אין חדר סייַ אין רוסישער שול. עפּעס צייַט ה ט ער גע רבעט אין ן פּטייק און זיך גע- לערנט אויף רמ צעווט. אין י ר 1899 איז כינ י וועק קיין ווילנע, וווּ ער איז צוגעשט נען צו דער רעוו לוצי נערער ב וועגונג, געווען טעטיק, לעג ל און אומלעג ל, אין רשיידענע שטעט ון דער רוסישער אימפּעריע. סוף 1908 ה ט ער רל זט רוסל נד און זיך ב זעצט אין פּ ריז.

אין אינטערנעץ ה ב איך זיך נג עשטויסן אויף כינ יס אייגענער ב שרייַבונג ון זייַן וועג קיין מעריקע : rus-)group/ org/newberry. flps. 146page= html?data. sian/(

קיין† שיקאַגאָ† זייַנען† מיר† געקומען† פֿון† פּאַריז† דורך† סאַוטהעמפּטאָן ¨† גלאַזגאָ¨ † לאָ†נדאָן† און†ניו≠ יאָרק Æ„† מיר“†מיינט† דאָ†מייַן† ווייַב ¨† דינע† זאַריעווסקי≠כינאָי ª† איך¨ † מאַרק† כינאָי ¨† און† אונ≠ דזער† טאָכטער† אַלעקסאַנדרע Ɔ אָנגעק†ומען† זייַ≠ נען† מיר† אין† אָקטאָבער † π±≥Ʊ † מיר† זייַנען† גע≠ ק†ומען† ווי† פּאָליטישע† עמיגראַנטן† פֿון† צאַרישן† † רוסלאַנד † ¨† וווּ† יעדערער† פֿון† אונדז† האָט† דער≠ פֿילט† דעם† טעם† פֿון† צאַרישע† טורמעס Ɔ אַלעק≠ סאַנדרע†האָט† עס†דערפֿילט ¨† ווייַל†זי† איז†ג עבוירן†† געוואָרן† אין† דער† פּעטערבורגער† פּאָל†יט† ישער† תּפֿיסה† פֿאַר† פֿרויען Ɔ מייַן† ווייַב† און† איך† זייַ≠ נען†אין† די†יאָרן† פֿון†אונדזער† אונטערע†רד† ישער† טעטיקייט† געווען† אַרעסטירט ª† זי†—† זעקס† מאָל ¨† איך†—† פֿיר† מאָל Ɔ איידער† מיר† זייַנען† אַנטלאָפֿן† † פֿון† רוסלאַנד ¨† האָב† איך† פֿאַרבראַכט† דרייַ† און† פֿערציק† חדשים† אין† תּפֿיסה† און† כ ,בין† געווען† † צוויי†מאָל† אַרויסגעשיקט†אין† סיביר Æ

אין די זעלבע זכרונות ב שרייַבט ער, ווי עס ה בן אויסגעזען די רוסישע ס צי ליסט ישע קרייַזן אין שיק ג ער דער ערשטער וועלט-מלחמה. אים איז צוניץ געקומען דער ך ון שרי ט- זעצער — ער ה ט עס ב הערשט נ ך אין ווילנע און גע רבעט אין דרוקערייַען ון רשיידענע שטעט. חוץ רבעטן אין דרוקערייַ, ה ט ער אויך געשריבן ר דער רוסישער ס צי ליסט ישער פּרעסע. בער נ ך ג נץ צו עליקער ב געגעניש מיט ב. ק ה נען ה ט זייַן לעבן זיך קערעווע געט ן אין ן נדער זייַט. וועגן דעם ד זיקן גורל- דיקן מ מענט ה ט כינ י דערציילט אין י ר 1961 אין בלעטל זכרונות (געשריבן, פּנים, צום 10טן י רצייַט ון ב. ק ה ן), וו ס איך ברענג ד מיט אייניקע קירצונגען:

מייַ ערשטע באַגעגעניש

מיט אַב. קאַהאַ

סוף† אָקטאָבער† π≤±†± איז† דער† רעדאַ†קטאָר† פֿון† „פֿאָרווערטס “¨ † אַבÆ † קאַהאַן¨ † געקומען† קיין† שיקאַגאָ† אויפֿקלערן† די† דאָרטיקע† פּאַ†רטיי≠ גע≠ נאָסן† די† סיבות† פֿון† דער† שפּאַלטונג† אין† דער† ייִדישער† סאָציאַליסטישער† פֿעדעראַציע † ¨† וואָס† איז† פֿאָרגעקומען† מיט† עטלעכע† וואָכן† פֿריִער¨ † און†קלאָר† מאַכן†פֿאַר† זיי†די† שטעלונג¨ †וואָס† די† „פֿאָרווערטס“≠ אַסאָסיִעישאָן† האָט† גענ†ומען† צו† דער†טראַגישער† פּאַסירונגÆ

ווען† עס† איז† באַקאַנט† געוואָרן† די† כּוונה† פֿון† קאַהאַנס† וויזיט† האָבן† מיר† אַלע† געוואַרט† מיט† אומגעדולד† אויף† דעם† עפֿנטלעכן† מיטינג¨ † וואָס† איז† אין† פֿאַרבינדונג† מיט† דעם† אַנאָנסירט† געוואָרןÆ †בייַ† דעם†וויזיט† האָב†איך† צום†ערשטן† מאָל†באַגעגנט† קאַהאַנען¨ †און† בייַ†דער† באַגעגע≠ † ניש†האָט† קאַהאַן†אַרויסגעוויזן† אַזאַ†שטריך† אין† זייַן† כאַראַקטער¨ † וואָס† מען† זעט† זייער† זעלטן† בייַ†באַרימטע† פּערזענלעכקייטןÆ †איך ¨† יעדנפֿאַלס¨ † וועל†אָט† די†דאָזיקע† גורלפֿולע†באַגעגעניש† קיין† מאָל†ניט† פֿאַרגעסןÆ

מיך†האָט† באַזונדערס†שטאַרק† אינטער † עסירט†† וואָס† קאַהאַן† האָט† צו† זאָגן† וועגן† דער† שפּאַל≠ טונג¨ † וואָס† איז† פֿאָרגעקומען† אין† זייַן† אָ†פּוועזנ≠ הייט† איידער† ער† האָט† זיך† צוריקגעקערט† פֿון† זייַן†לעצטער† רייַזע†איבער† אַ†צאָל† אייראָפּע†יִשע† לענדערÆ † בייַ† דער† קאָנפֿערענץ† האָט† די† מער≠ הייט† פֿון† דער† ייִדישער† פֿעדעראַציע† פֿאַ†רלאָזט† די†סאָציאַליסטישע† פּאַרטיי†און† געהאַלטן†בייַם† פֿאַראייניקן† זיך† מיט† די† קאָמוניסטןÆ † נאָך† מער† אומפֿאַרשטענדלעך†איז† געווען†דער† פֿאַקט¨ †וואָס† צוזאַמען†מיט† דעם†פֿעדעראַציע≠ פֿירער†סאַלוצקי† זייַנען†אַוועק† פֿון†„פֿאָרווערטס“† אַכט†ווי† כט†יקע† שרייַבער†און† זשורנאַליסטןÆ †

ווען† איך† בין† אַרייַן† אין† זאַל† ©אויב† איך† מאַך† קיין† טעות† ניט¨ † איז† דאָס† געווען† די† דאָג≠ לאַס≠אוידיטאָריע ®¨ † איז† ער† געווען† געפּאַקט† און† צווישן† עולם† האָבן† זיך† געוואָרפֿן† אין† די† אויגן† אַ† גאָר† גרויסע† צאָל† קעגנער† פֿון† דער† סאָ†ציאַליסטישער† פּאַרטיי†און† קעגנער†פֿון† דעם† נייַ≠געגרינדעטן† ייִדישן† סאָציאַליסטישן† פֿאַר≠ באַנד† און† זייַן† נייַעם† אָרגאַן¨ † „דער† וועקערÆ“† דאָך¨ † ווען† קאַהאַן† האָט† זיך† באַוויזן† אויף† דער† בינע¨ † האָבן† די† פֿאַרזאַמלטע† אים† אויפֿגענומען† מיט†שטו† רמישע†אַפּלאָדיסמענטן† און†אַ† גרויסע† צאָל†האָט† זיך†אויפֿגעשטעלט† און†דעמאָנ סטראַ≠† טיוו†פֿאָרגעזעצט† צו†אַפּלאָדירן Æ

נאָך† אַ† קורצן† אַרייַנפֿיר† האָט† דער† פֿאָרזי≠ צער† פֿאָרגעשטעלט† דעם† גאַסטÆ † דאָס† איז† גע≠ ווען†צום† ערשטן†מאָל† וואָס†איך† האָב†ג עהערט†† קאַהאַנען† רעדןÆ † מיט† זייַן† אויסזען¨ † מיט† זייַן† הויכער† שלאַנקער† פֿיגור† און† קלוגן¨ † ענע†רגישן ¨† ווי† אויסגעטאָקטן† פּנים¨ † האָט† ער† אויף† מיר† געמאַכט† אַ† שטאַרקן† אייַנדרוקÆ † אָבער† ניט† מיט† זייַן† רעדנער≠קראַפֿט Ɔ אַמווייניקסטן¨ † ניט† בייַם† אָנהייב†פֿון† זייַן†פֿאָרטראָג Ɔ וואָס†לענגער† אָבער† ער† האָט† גערעדט¨ † האָבן† זיך† אַלץ† שטאַרקער† געלאָזט† פֿילן† די† אומזעבאַרע† פֿעדעם¨ † וואָס† האָבן† זיך† געצויגן† כּמעט† אָן† אַן† איבעררייַס† צווישן† דעם† רעדנער† און† דעם† עולם† אין† זאַלÆ † מיט†אַ† מאָדנער†שפּאַנונג† האָבן†די† פֿאַרזאַמ†לטע† זיך†צוגעהערט† צו†די† ווערטער†און† אַרג†ומענטן† פֿון†אָראַטאָר Ɔ אייניקע†האָבן† אַפֿילו†פֿון† צייַט†צו† צייַט† איבערגעריסן† זייַן† רעדע† מיט† שטאַ†רקע† אַפּלאָדיסמענטןÆ †

פּאַסירט†האָט† דאָס†ווען† ער†האָט† חוזק†גע≠ מאַכט†פֿון† די†ר≠ ר≠רעוואָלוציאָנערן† אָלגין¨ †צבֿיון ¨† ליליפּוט¨ † נאָוויק† און† זייערע† חבֿרים¨ † וועלכע† האָבן† געקראָגן† אַ† דראַנג† צום† קאָמוניזם† און† צו† אַ† באַלדיקער† רעוואָלוציע† אין† אַמעריקע† אויפֿן† רוסישן†שטייגער∫† ר≠ר≠ רעוואָלוציאָנערן¨ †ווע† לכע† האָבן†איבערגעריסן† מיט†דער† סאָציאַליסט†ישער פּאַרטיי¨ † ווייַל† זי† איז† ניט† גענוג† ראַדיקאַל† פֿאַר זיי¨ † און† מיטן†„פֿאָרווערטס “¨ † וועלכער† שטיצט אָט†די† פּאַרטיי¨ †וואָס† איז†אַזוי†„ רעאַקציאָנער † “¨ †אַז זי† וויל† זיך† ניט† אונטערוואַרפֿן† דער† דיסציפּלין † פֿון†דעם† דריטן†קאָמוניסטישן† אינטערנאַצי † אָנאַל†ª וויל† ניט† אָננעמען† לענינס† פּלאַן† פֿון† באַלד†יקער רעוואָלוציע†אין† אַמעריקע†און† וואָס†איז† אפֿשר נאָך† מער† „סקאַנדאַליעז“† —† האָט† קאַהאַן† גע≠ זאָגט†—† זאָגט† זיך† אָפּ† אויסצושליסן† פֿון† אירע רייען† אַזעלכע† „רעאַקציאָנערן“† און† „פֿאַ† ררע≠ טער“¨† ווי∫† מאָריס† הילקוויט¨ † וויקטאָר† בע†רגער ¨ מאיר† לאָנדאָן¨ † אַלדזשערנאָן† לי¨ † יודזשין† אָניל און† אַבÆ † קאַהאַן† —† ווי† דאָס† האָט† געפֿאָדערט דער†קאָמוניסטישער† אינטערנאַציאָנאַל†אין† זייַן ענטפֿער† אויף† דער† אַפּליקאַציע¨ † אַז† מע† זאָל† די אַמעריקאַנער† סאָציאַליסטישע† פּאַרטיי† אַרייַנ≠ נעמען† אין† דעם† נייַ≠געשאַפֿענעם† „דריטן† אינ≠ טע†רנאַציאָנאַל Æ“

ווען† קאַהאַן† האָט† געענדיקט¨ † האָט† דער פֿאָר†זיצער† געמאָלדן¨ †אַז† די†פֿאַרזאַמלטע† קענען שטעלן† פֿראַגן¨ † אויף† וועלכע† גענאָסע† קאַהאַן וועט† גערן† ענטפֿערןÆ † פֿראַגן† זייַנען† געווען† אַ סך¨ † אַ† טייל† פֿון† די† פֿראַגן≠שטעלער† האָבן† זיך אָבער†ניט† באַנוגנט†מיט† פֿראַגן¨ †זיי† האָבן†פּרו≠ בירט†אָפּפֿרעגן† קאַהאַנס†מיינונג† וועגן†די† סיבות פֿון†דער† שפּאַלטונג†אָדער† די†מאָטיוון† פֿון†די ¨ ווע†לכע† זייַנען† אַרויס† פֿון† דער† סאָציאַליסטי≠ שער† פּאַ†רטיי† און† זיך† געשטעלט† אויפֿן† וועג¨ וואָס†פֿירט ¨† לויט†קאַהאַנס† מיינונג¨ †צום† מאָסק≠ ווער† נוסח† פֿון† קאָמוניזם Ɔ אַנדערע† האָבן† ניט נאָכג † עפֿאָלגט†† דעם† בייַשפּיל† פֿון† די† אָלגינס¨ די† צבֿיונס¨ † די† ראָגאָווס¨ † די† נאָוויקס† און† די ליליפּוטסÆ

גייענדיק† צום† מיטינג† בין† איך† געווען זיכער¨ †אַז† איך†וועל† זיך†ניט† באַטייליקן†אין† דער דיסקוסיעÆ † איך† האָב† ניט† געהאַט† קיין† צוטרוי צו†מייַן† ייִדיש†לשון ¨† מיט†וועלכן† איך†האָב† זיך ניט†גענוצט† מער†ווי† צוואַנציק†יאָר Ɔ דערצו†האָב איך†אין† מייַן†געזעלשאַפֿטלעכער† טעטיקייט†קיין מאָל†ניט† אויסגעצייכנט†זיך† ווי†אַ† רעדנער†פֿאַר† אַ גרעסערן†עולם Ɔ דאָך†האָב† איך†אין† דער†לע צטער† מינוט† ניט† אויסגעהאַלטן¨ † אומדערוואַרט† פֿאַר זיך†אַליין† האָב†איך† געבעטן†דאָס† וואָרט†—†און עס† גלייַך† באַקומעןÆ † ניט† טראַכטנדיק† לאַנג† בין איך† אַרויס† מיט† שווערע† טענות† צו† קאַהאַנען∫ † פֿאַרזיכערט† אים¨ † אַז¨ † לויט† מייַן† מיינונג¨ † האָט ער† געדאַרפֿט† זייַן† דער† לעצטער† צו† קריטיקירן די†אָלגינס† און†די† צבֿיונס†פֿאַר† שטעלן†זיך† מיט דער† פּלייצע† צו† דער† סאָציאַליסטישער† פּאַר≠ טיי† און† פֿאַר† זייער† נייַ≠אַנטדעקטער† ליבע† צום קאָמוניזםÆ † איך† האָב† אים† דערמאָנט¨ † אַז† אין די† לעצטע† דרייַ† יאָר† האָט† דער†„פֿאָרווערטס“או†נטער† זייַן¨ † קאַהאַנס¨ † רעדאַקציע¨ † געהאָלפֿן שטאַרק†אונטערצוהאַלטן† בייַם†ייִדישן† עולם†די אילוזיע¨ †אַז† לענין†און† זייַנע†תּלמידים† פֿירן†אייַן מיט† דער† הילף† פֿון† זייער† „מיליטערישן† קאָ≠ מוניזם“† אַ† סאָציאַליסטישע† אָרדענונג† אין† רוס≠ לאַנדÆ † און† דערמאָנט¨ † אַז† איינצייַטיק† מיט† דעם האָט† דער† „פֿאָרווערטס“† ניט† דורכגעלאָזט† די געלעגנהייט†צו† שילדערן†אין† העלע†פֿאַרבן†„ די גרויסע† זיגן“¨† וואָס† דער† קאָמוניסט†ישער† אינ≠ טערנאַציאָנאַל† זאָל† האָבן† אָפּגעהאַלטן† איבער דעם†סאָציאַליסטישן† אינטערנאַציאָנאַל†אין† אַ†ריי לענדער¨ † און† אין† גאַנצן† פֿאַרשוויגן† די† מפּלות¨ וואָס† די† קאָמוניסטישע† פֿירער† האָבן† געליטן אין†זייער† שטרייַט†מיט† זייערע†סאָציאַלי סט††ישע קעגנער† אין† גאָר† אַ† גרויסער† צאָל† לע†נדער† פֿון מערבֿ≠אייראָפּע Ɔ

ניט† בלויז† אָט† די† זיגן† האָט† דער† „פֿאָר≠ ווערטס“† פֿאַרשוויגןÆ † ער† האָט† סיסטעמאַטיש איגנאָרירט† דעם† העלדישן† ווידערשטאַנד¨ † וואָס אונדזערע† פּאַרטייען† האָבן† אַרויסגעוויזן† צום קאָמוניזם†אין† אַזעלכע†לענדער† ווי∫†פֿראַנקרייַך ¨ עסטרייַך¨ † דייַטשלאַנד¨ † טשעכאָסלאָוואַקיע¨ † ענג≠ לאַנד¨ † בעלגיע† און† די† סקאַנדינאַווישע† לע†נדער Æ ווער† רעדט† שוין† וועגן† דעם† גאָר† העלדישן קאַמף¨ † וואָס† אַלע† סאָציאַליסטישע† פּאַרטייען אין† רוסלאַנד¨ † אַרייַנגערעכנט† די† ראַדיקאַלסטע גרופּירונג†צווישן† זיי†—†די† וואָס†ווערט† אָנגעפֿירט † פֿון† ¸די† אָנגעזעענע† מענשעוויקעס˛ † מאַ†רטאָוון ¨ אַבראַמאָוויטשן¨ † דאַנען† און† זייערע† חבֿרים† — פֿירן† אָן† קעגן† דעם† קאָמוניסטישן† רעזשיםÆ † און אָט†די† אַלע†פֿאַקטן†—† האָב†איך† געזאָגט†—†ווערן אין†גאַנצן† ניט†דערמאָנט† אין†„פֿאָרווערטס Æ“† ניט

מ רק כינ י

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.