דער רופֿא או דער שוסטער

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

אַמאָל† האָבן† אונטער† איין† דאַך† געוווינט†אַ† רופֿא†און† אַ†שוסטער Ɔ דער† רופֿא†האָט† זיך†געטאָן† זייַן†מלאָכה ¨† און† דער† שוסטער† זייַנעÆ † דער† רופֿא† האָט† געהיילט† קראַנקע¨ † און† דער† שוסטער† האָט†פֿאַרראָכטן† שיךÆ †אין† דעם†שטעטל† האָבן† די† ייִדן† אַ† סך† געקרענקט¨ † און† אַז†מע† קרענקט¨ †רייַבט† מען†ווייניקער† אויס†די† שיך¨ †ווייַל† מע†ליגט† אין†בעט Ɔ פֿלעגט†דער† שוסטער†זיצן† אָן†אַרבעט Ɔ האָט† ער† געטראַ כט† בייַ† זיך∫† וואָס† וועל† איך† זיצן¨ † לאָמיך† אַרייַנקומען† צום†רופֿא† און†קוקן† ווי†ער† היילט†די† קראַנקע¨ †וועל† איך†אויך† ווערן†אַ† רופֿא† און† האָבן† פּרנסהÆ † ער† האָט† געקוקט¨ † געקוקט¨ † אָבער† גאָרניט† אין† דעם† ניט† פֿאַרשטאַנעןÆ † מיט† איין† וואָרט† —† אַ† שוסטער†בלייַבט† אַ†שוסטער° איין† מאָל† האָט† ער† געזען¨ † ווי† דער†רופֿא† גיט†דעם† קראַנקן†ריצנאייל Ɔ דווקא†דאָס† האָט†ער† יאָ†פֿאַרשטאַנען Ɔ ריצנאייל†פֿלעגט† ער†אויך† אייַננעמען¨ † ווען† ער† האָט† געכאַפּט† אַן† איבעריקן† ביסןÆ † אויב† אַזוי† קאָן† ער† שוין† אויך† זייַן† אַ† רופֿאÆ † צוויי† רופֿאים† אונטער† איין† דאַך† איז† צו† פֿילÆ † טרעפֿט† זיך¨ † אַז† דער† אמתער† רופֿא† איז† פּלוצעם† געשטאָרבןÆ † ניט† אומזיסט† זאָגט† מען¨ † אַז† אַ† שוסטער† גייט† באָרוועס¨ † און† אַ† רופֿא†שטאַרבט† פֿון†אַ† קרענקÆ האָט†דער† שוסטער†איבערגענומען† דעם† רופֿאס† מלאָ כה¨ † און† האָט† אָנ≠ געהויבן† היילן† קראַנקעÆ † אויב† איינער† איז† צו† אים† געקומען† מיט† אַ† קאָפּווייטיק¨ † האָט† ער† אים† געהייסן† אויסטרינקען† אַ† גלאָז† ריצנאיילÆ † אויב† אַ†צווייטער† איז†צו† אים†געקומען† מיט† אַ† צאָנווייטיק¨ † האָט† ער† אים† געהייסן† שווענקען† דאָס† מויל† מיט† ריצנאיילÆ † אויב†אַ† דריטער†איז† צו†אים† געקומען† מיט† אַ† צעהאַקטן† פֿינגער¨ † האָט† ער† אים† געהייסן† דעם† פֿינגער† האַלטן† אין† ריצנאיילÆ † „ריצנאייל ¨† †— האָט† געטענהט† דער† שוסטער¨ † †— איז† די† בעסטע† רפֿואה∫† עס† שטערט† קיינעם† ניט†אָפּרייניקן† דעם†מאָגן° 6 איין† מאָל† איז† קראַנק† געוואָרן† דעם† קייסערס† טאָכטערÆ † וואָס† איזø † זי† האָט† געקראָגן† אַ† מכּה† אין† האַלדזÆ † דעם† קייסערס† אַ† טאָכטער† האָט† פֿון† וואַנען† צו† קרענקעןÆ † די† בעסטע† דאָקטוירים†פֿון† דער†וועלט† האָט†מען† צונויפֿגערופֿן† אין† זייַן† פּאַלאַץÆ † עס† האָט†אָבער† ניט†דעם† קייסער†און† נאָך† מער†זייַן† טאָכטער†—†ניט† געהאָלפֿןÆ אַזאַ† נייַעס† פֿאַרשפּרייט† זיך† גיךÆ † איז† די† נייַעס† דערגאַנגען† אויך† צום† שוסטערÆ † און† אַז† דער† שוסטער† האָט† עס† דערהערט¨ † האָט† ער† גענומען† אַ† פֿעסל† ריצנאייל¨ † מיט† זייַן† שוסטער( העמערל† און† זיך† אַוועקגעלאָזט† אין† שטאָט†אַרייַן Ɔ קומט†ער† צום†קייסערס† פּאַלאַץ¨ † גיט† אים† דער† וואַכמאַן† בייַם† טויער†אַ† פֿרעג∫†„וואָס† ווילסטוø 6† זאָגט† דער† שוסטער∫† „איך† וויל† אַרייַנגיין† אין† פּאַלאַץ6 Æ„†—† וואָס† וועסטו† דאָרט† טאָןø 6† †— „איך† וועל† אויסהיילן† דעם† קייסערס† טאָכטער6 Ɔ קוקט† אים† דער† וואַ כמאַן† אָן¨ † קוקט† אויף† זייַן† פֿעסל† און†פֿרעגט† ווידער∫†„וואָס† האָסטו†אין† דעם†פֿעסל ø6 †ענטפֿערט† דער†שוסטער∫† „די† גרעסטע† רפֿואה°6 †—†„אַזוי† גאָרø † וואָס†זשע† איז†די† רפֿואהø 6†—† גיט†דער† שוסטער† אַ† טרייסל† מיט† זייַן† בערדל∫† „אַ ז†כ’ וועל† דיר† זאָגן† וואָס¨ † וועסטו† דאָך† אַליין† קאָנען† אויסהיילן† דעם† קייסערס†טאָכטער 6Æ †

הייבן† זיי† זיך† אָן† אַמפּערןÆ † ס’איז† שווער† צו† זאָגן† ווי† לאַנג† זיי† וואָלטן† זיך† געאַמפּערט¨ † ווען† עס† קומט† צום† טויער† ניט† צו† דער† קייסער† אַלייןÆ † „וואָס† קומט†דאָ† פֿאָרø 6†—† פֿרעגט†דער† קייסערÆ †ענטפֿערט† אים†דער† וואַכמאַן∫† אַזוי†און† אַזוי¨ †אַז† דער†ייִד† איז†געקומען† מיט†אַ† פֿעסל†און† טענהט¨ †אַז† ער†קען† אויסהיילן†דעם† קייסערס†טאָכטער Ɔ

צו†יענער† צייַט†האָט† דער†קייסער† זיך† שוין† אין† גאַנצן† מיאש† געוועןÆ † אַ† קוק† געטאָן† אויף† דעם† ייִד¨ † האָט† ער† געטראַכט† צו† זיך∫†„וואָס† פֿאַרליר† איך¨ †סייַ† ווי†סייַ† קאָנען†ניט† די†בעסטע† דאָקטוירים† זיך† אַן† עצה† געבן¨ † זאָל† דער†ייִד† פּרוּוון6 Ɔ אויף†אַ† קול†האָט† ער† אָבער†געזאָגט∫†„ הער†אויס ¨† ברודערקע† ייִד¨ †אויב† דו†וועסט† ניט†אויסהיילן† מייַן† טאָכטער¨ †וועל† איך†הייסן† מע†זאָל† דיר† אָפּהאַקן†דעם† קאָפּ°6 †—†„און† אויב†איך† וועל†זי† יאָ†אויסהיילן ø6 †—†פֿרעגט† דער† שוסטערÆ „†וועסטו† מיט†מייַן† טאָכטער† חתונה† האָבן°6 † האָט† דער† שוסטער† אַ† טראַכט† געטאָן∫† „פֿון† צוויי† צרות† קלייַבט†מען† אויס†די† קלענערע†צרה 6† —†און† זיך†געלאָזט† גיין†נאָכן† קייסערÆ †

דער† שוסטער† קומט† אַרייַן† צום† קייסערס† טאָכטער† אין† צימער¨ † ער† גיט† אַ† קוק¨ † זי† ליגט¨ † נעבעך¨ † אויפֿן† בעט¨ † אַרומגעלייגט† מיט† קישעלעך¨ † דער† האַלדז† אַרומגעבונדן† און† קוים¨ קוים†וואָס† זי†אָטעמט† שויןÆ †נעמט† ער†

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.