פֿפֿוס % א פֿפֿו צפֿפֿת ביז אילת — א "'

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - צונויפֿגעשטעלט פֿון בÆ באַרטזאָן ©ישׂראל ®

א סערן" מיניסטער דני אילון און די פֿאָרזיצערין פֿון דער קאָמיסיע פֿאַר אַלט "אייַנגעזעסענע ביר≠ גער לאה נס Æ מען רעכנט ¨ אַז עס האָבן פֿאַרלאָזט די אַראַבישע לענדער ∞∞∞ ¨Πμ∂ ייִדן¨ אַ האַלבער מיליאָן איז געקומען ק ן ישׂראל פֿון מאַראָקאָ און די איבעריקע האָבן זיך באַזעצט אין אַמער יקע ¨ קאַנאַדע און א ראָפּע Æ

בענק באַקלאָג זי& , אַז ז%

פֿאַרדינע % ניק...

די פֿינף גר סע בענק אָס זענען טעטיק אין דער מדינה האָבן איבערגעגעבן¨ אַז ז האָבן אין ל ף פֿון יאָר אַ ר ח פֿון ק ם πÆ≤•± ¨ אָס איז היפּש ניקער פֿון דעם פּראָפֿיט אין Æ≤∞±± די באַנק „מיזרחי "טפֿחות“האָט ד קא געהאַט אַן עליה אין די פֿאַרדינסטןª „הפּועלים“האָט געהאַט אַ ר ח פֿון μπ∂ מיליאָן שקליםÆ א ך די איבעריקע בענק האָבן געהאַט פֿאַרדינסטן¨ נאָר קלענערע י אין די לעצטע יאָרןÆ ז באַקלאָגן זיך¨ אַז די ר חים זייַנען גע אָרן באַשרענקט צוליב די אַסטראָנאָמישע שטייַערן אָס ז דאַרפֿן צאָלןÆ

ראַק — דער גרעסטער שׂונא

פֿו די ישׂראלי

דער צענטראַלער סטאַטיסטישער אַמט האָט פֿאַרעפֿנטלעכט אַ באַריכט עגן די סיבות אָס דערפֿירן צום ט ט פֿון ישׂראליםÆ מען דער יסט זיך אַז אַרום¨ אַז א נער פֿון יעדע פֿיר ישׂראלים שטאַרבט פֿון — קאַנצערÆ

דער באַריכט באַציט זיך צום יאָר Æ≤∞±∞ אין יענעם יאָר זענען געשטאָרבן Π± ¥¨ π≥ פֿון כּלערל ראַק" קראַנק טן און Π∞≥ ¨±∞ פֿון האַרץ" פּראָבלע מעןÆ אין משך פֿון יאָרן זענען די האַרץ" קאָמפּליקאַציעס גע ען דער פֿאַקטאָר נומ4 ± אָס האָט גורם גע ען אַז ישׂראלים זאָלן אַ עקג ן פֿון דער עלט פֿאַר דער צייַטÆ איצט פֿאַרנעמען די האַרץ" פּראָבלע מען דאָס צ טע אָרט¨ ייַל ז זענען אַראָפּ פֿון π•≤ פֿאַלן אין πΣ∞± א ף Æ≥•±∂ אין Æ≤∞±∞

אָס ש ך דאָס דריטע אָרט — דיאַבעטעס ©צו≠ קער" קראַנק ט® איז זי גורם μÆΠ• פֿון אַלע ט ט≠ פֿאַלןÆ דאָס גלייַכן די מוח" דערשיטערונגען¨ און דאָס פֿינפֿטע אָרט — אָטעמונגס" פּראָבלעמען אָס האָבן גורם גע ען μÆΠ• פֿון אַלע שטערבלעכק ט" פֿאַלןÆ סומעס געלט א ף האָטעלן¨ לוסט" רייַזעס איבער דער עלט ¨ רעסטאָראַנען¨ אד1 גלÆ

די איצטיקע הוצאָות זענען גרעסער פֿון די געלטער אָס ז האָבן א סגעגעבן אינעם זעלביקן פּעריאָד פֿון פֿריִערדיקע יאָרןÆ

די „קאַל“"געזעלשאַפֿט ¨ עלכע פֿאַרנעמט זיך מיט דורכפֿירן אַנקעטעס¨ האָט איבערגע געבן¨ אַז אין א גוסט ≥±∞≥ האָבן די ישׂראלים א סגעגעבן ÆΣ•∂ מער י אינעם זעלבן חודש פֿאַראַיאָרןÆ

י אַז האָבן ז באַקומען דאָס דאָזיקע געלטø יש אומרים¨ אַז ז האָבן באַקומען באַנק" הל אָות און איצט עלן ז דאַרפֿן אומקערן די הל אָות צוזאַמען מיט די פּראָצענטערÆ דאַן עלן ז פּראָטעסטירן פֿון דאָס נייַ¨ הלמאַי ז ערע הכנסות קלעקן נישט צום לעבןÆÆø

ישׂראל פֿאָדערט פֿאַרגיטיקונגע פֿאַר קאָנפֿיסקירטע פֿאַרמעגנס

אי אַראַבישע לענדער

אין די לעצטע טעג איז בייַ אונדז דורכגעפֿירט גע אָרן אַן אינטערנאַציאָנאַלער קאָנגרעס צו שאַפֿן אַ פֿאָנד מיט די געלטער אָס מען עט א פֿפֿאָ≠ דערן בייַ די אַראַבישע מדינות אָס האָבן קאָנפֿיס≠ קירט דאָס רייַכטום פֿון ייִדן אָס האָבן פֿאַרלאָזט ז ערע לענדער ערבֿ ז ער עליה ק ן ישׂראלÆ

עגן דעם ענין רעדט מען ש ן לאַנגע יאָרן¨ נאָר איצט איז עס גע אָרן מער אַקטועל¨ צוליב דעם אָס א ך די פּאַלעסטינער פֿאָדערן פֿון ישׂראל אַן אינדעמניזאַציע אין דער ה ך פֿון מיליאַרדן דאָלאַרÆ ז זאָגן¨ אַז ז ילן נישט מ תּר זייַן א ף די פֿאַרמעגנס¨ אָס ז האָבן איבערגעלאָזט בייַם אַנטל פֿן פֿון ז ער ה מען¨ נאָכן פֿאַרשפּילן די מלחמות אָס ז גופֿא האָבן פּראָ אָצירטÆ

י מען גיט איבער¨ עלן די ישׂראל" באַמיִונ≠ גען טראָגן אַן אַל עלטלעכן כאַראַקטערÆ כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז אין די לעצטע חדשים האָט דאָס א סערן" מיניסטעריום א סגעאַרבעט אַ פּלאַן אין שייַכות מיט דער דאָזיקער איניציאַטי Æ דער פֿאָר≠ לייגער פֿון דעם דאָזיקן פּלאַן איז דער גענעראַל " סעקרעטאַר פֿונעם ייִדישן עלט "קאָנגרעס דן צייַגער און עס עלן מיט אים מיטאַרבעטן דער יצע " מיט קריגס" עראָפּלאַנען¨ שאַפֿן ערטער צו באַזייַ≠ טיקן מיסט¨ אַרשטאַטן פֿאַר כעמיע" לאַבאָראַטאָ≠ ריעס¨ עלעקטרישע צענטראַלעס און לאָקאַלן פֿאַר געשעפֿטן¨ ביוראָען און אַרשייַנדלעך א ך דירותÆ

איראַ דראָט מיט די געפֿערלעכסטע ראַקעט

דער יצע "שוץ "מיניסטער פֿון איראַן גענעראַל מאַהאַדי פֿאַרכי האָט די טעג געמאָלדן¨ אַז זייַן לאַנד עט גאָר אין גיכן באַקאַנט מאַכן אַ נייַעם סאָרט ראַקעטע אָס איז געפֿערלעכער פֿון די ביז איצט באַקאַנטע מיסלעןÆ

די סכּנה פֿון דעם דאָזיקן אָפֿן באַשט ט אין דעם אָס ער קאָן גר כן אויף אַ שטח פֿון ∞∞∞ ¨≤ קילאָמעטער ¨ דאָס הייסט¨ אין יעט עדן פּונקט פֿון מדינת" ישׂראלÆ

דער דאָזיקער מיסל קאָן א סגעשאָסן ערן פֿון אַן עראָפּלאַן¨ פֿון אַ שיף אָדער פֿון אַ יבשה" באַזע און עט זייַן¨ זאָגט דער דערמאָנטער גענעראַל¨ דער ייַטגר כנדיקסטער גע ער" מיטל אָס איראַן עט פֿאַרמאָגןÆ

פֿאַרכי באַטאָנט¨ אַז „ביז איצט האָט מען א ס≠ געאַרבעט פֿינף סאָרטן מיסלען און איצט גר ט מען זיך צו פּראָדוצירן אַנדערע נייַןÆ“ער פֿאַרזיכערט ¨ אַז „אַפֿילו די אַמעריקאַנער און ישׂראלים האָבן נישט ק ן פֿאַרט דיקונגס" מיטלען קעגן אַזעלכע סאָרטן גע ערÆ“ עט אָנגריף אַן פֿון פֿאַל אין

אַז מ נט ער¨ צה1 ל ש ייַגןøÆÆÆ

ישׂראלי קאָנע נישט צ" מע

ז% ערע הוצאָות

מיט העכער אַ יאָר צוריק¨ זענען בייַ אונדז פֿאָר≠ געקומען דעמאָנסטראַציעס פֿון ט זנטער ישׂראלים¨ עלכע האָבן פּראָטעסטירט קעגן דעם יקרותÆ די ישׂראלים האָבן ש ן אין דעם פֿאַרגעסן און די באַריכטן פֿון פֿינאַנציעלן כאַראַקטער אָס זענען לעצטנס פֿאַרעפֿנטלעכט גע אָרן ייַזן ¨ אַז פֿיל פֿון די אָס פּראָטעסטירן הלמאַי ז פֿאַרדינען נישט גענוג¨ האָבן דעם לעצטן זומער א סגעגעבן גר סע

העכער אַ מיליאָ ישׂראלי געפֿייַערט יו טובֿי אי חו

לאָר

י שטענדיק אין דער צייַט פֿון יאָר ¨ נוצן א ס די ישׂראלים די טעג פֿון אורל ב א ף צו פֿאָרן ק ן א סלאַנד און זיך באַקענען מיט דער עלט Æ ל ט י עס האָט איבערגעגעבן דער סטאַטי סטישער אַמט¨ זענען במשך די יום" טובֿים אַר סגעפֿאָרן Æ≤± מיליאָן ישׂראליםÆ די רייַזנדיקע זענען גע פֿאָרן מיט עראָפּלאַנען¨ שיפֿן און באַזוכט די שכנותדיקע לענדער מיט עלכע מיר האָבן געשלאָסן אַ שלוםÆ אַנדערע זענען געפֿאָרן ק ן אַמעריקע¨ דייַטשלאַנד ¨ רוסלאַנד און א ך קיין טערקייַ¨ נישט געקוקט אָס די באַציִונגען מיט דער דאָזיקער מדינה האָבן זיך נאָך אַלץ נישט נאָרמאַליזירט¨ אָבער דאָס לעבנס" מיטל איז דאָרט ביליקער י אין אַנדע רע לענדער Æ

כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז פֿון יאַנואַר הייַיאָר ביז איצט זענען פֿאַרבייַגעפֿאָרן דורך דעם לוד" עראָ≠ דראָם דרייַ מיליאָן ישׂראליםÆ בל ז אין א ן חודש — א גוסט — זענען אַר סגעפֿאָרן ∞∞∞ ¨πΠ ≤ ישׂראלים און עס זענען אָנגעקומען ∞∞∞ ¨∂∞∞ פֿרעמדע טוריסטן¨ דאָס הייסט¨ מיט π• מער פֿון די טוריסטן אָס האָבן אונדז באַזוכט אין דער זעלבער תּקופֿה פֿאַראַיאָרןÆ

קינסטלעכע אינדזלע על אָפּקאָסט 20 מיליאַרד שקלי

אינסטינקטי ג ען אָן די צוגר טונגען צו שאַפֿן אַ ר קינסטלעכע אינדזלען א פֿן מיטלענדישן ים¨ פּאַראַלעל צו תּל" אָבֿיבֿ¨ חיפֿה¨ אַשקלון און אַשדודÆ מען רעכנט¨ אַז אין דער דאָזיקער איניציאַטי עט מען אינ עסטירן ∞≥ מיליאַרד שקליםÆ

די אינדזלען עלן נישט געב ט ערן מיט געלטער פֿונעם מדינה" בודזשעטÆ נייַערט דורך אַ קאָנקורס פֿון פֿאַראינטערעסירטע מיליאָנערן אָס עלן ק פֿן אַקציעס אויף דער תּל" אָבֿיבֿער בער≠ זעÆ אַז אַרום עט פֿאַרגרעסערט ערן דער מדינה" שטחÆ אַרשייַנדלעך עלן א ף די אינדזלען א פֿגעב ט ערן עראָדראָמען פֿאַר עקספּערימענטן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.