דער בידנער מצבֿ פֿו די איבערגעבליבענע פֿו חורב

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

6י† לאַנג†6 עט†הערשן† דער†דאָזיקער† מישט7 נס† געזאָגט†„6 אָפֿן שטילשטאַנדø“

דאָס†6 7סט† נאָר†גאָט† אַל7 ןÆÆÆ°

די† „תּישרי ימים טובֿים“† —† ראָש השנה¨ † יום כּיפּור¨ †סוכּות ¨† שׂימחת תּורה†—†6 י†מען† רופֿט† ז7 †בייַ† אונדז†אין† ישׂראל¨ †מיט† ז7 ערע†6 אַרעמע¨ † אָפֿט†ה 7סע† טעמפּעראַטורן¨ †זענען† ש5 ן†פֿאַרבייַ Ɔ עס†זענען† ש5 ן†אָנגעקומען† די†קאַלטע ¨† 6ינטיקע† טעג†און† נעכטÆ †עס† רעגנט†אָפֿט† אין†אַלע† ט7 לן† פֿונעם† לאַנדª † א5 ף† די† בערג† פֿון† חרמון† פֿאַלט† ש5 ן†אַ† לייַכטער†שנ 7ÆÆÆ

די†באַפֿעלקערונג† גר7 ט†זיך† ש 5ן† צו†חנוכּה ¨† צו† דעם† אָנקום† פֿון† דעם† ישׂראלדיקן† קאַלטן† 6ינטער ¨† מיט†די† אַלע†הוצאָות† 6אָס† זענען†פֿאַר≠ בונדן†מיט† אים¨ †כּדי† זיך†אייַנצושאַפֿן† די†נ 7טי≠ קע†מיטלען ¨† צו†פֿאַרזיכערן ¨† אַז†ז 7† 6עלן† קענען† איבערקומען†די† קאַלטע†6 ינטערדיקע†6 עטערן¨ † געזונטערה7 טÆ

ל7 דער¨ † ניט† אַלע† צווישן† דער† ישׂראלדי≠ קער† באַפֿעלקערונג† זענען† ביכולת† צו† האָבן† די† נ7 טיקע† סומעס† געלט† צו† דעקן† די† דאָזיקע† ש6 ערע†הוצאָות† פֿאַר†ה 7צונג ¨† עלעקטריע¨ †6 אַ≠ רעמע† בגדים† און† די† פֿאַרש7 דענע† רפֿואות† צו† ה7 לן† די† אַלע† קראַנק7 טן¨ † 6אָס† באַפֿאַלן† אונדז† אין†די† קאַלטע†6 ינטערדיקע†טעג Æ

באַזונדערס†6 ירקט†דער† 6ינטער† מיט†אַלע† זייַנע† ש6 ערע† פּראָבלעמען† א5 ף† די† אָרעמע† שיכטן†פֿון† דער†באַפֿעלקערונג ¨† 6עלכע† 65 נען† אין†שלעכטע† 65 נונגס באַדינגונגעןÆ †ז 7† 6אַרטן† א5 ף† דער† הילף† פֿון† די† פֿאַרש7 דענע† שטאָט אינסטאַנצן† און† 65 לטעטיקע† אינסטיטוציעס† 6אָס† פֿאַרנעמען† זיך† מיט† העלפֿן† די† קראַנקע† און†עלנטע ¨† נ5 ט באַדערפֿטיקע†אין† לאַנדÆ

צ6 ישן†ז 7† געפֿינען†זיך† אַרום∞∞† ∞¨ †∂ניצולי שואה¨ †געראַטע 6עטע† פֿון†חורבן ¨† 6עלכע† לעבן† א5 ף† דער† שטיצע† פֿון† די† דייַטשע† „6 ידער≠ גוטמאַכונג געלטער“¨† 6אָס† 6ערן† פֿאַרט7 לט† דורך† גע6 יסע† אָפּט7 לונגען† פֿון† ישׂראלס† פֿי≠ נאַנץ מיניסטעריוםÆ

ניט†שטענדיק† 6ערט† די†דאָזיקע† פּראָצעדור† דורכגעפֿירט† צו† דער† צופֿרידנק7 ט† פֿון† די† געליטענע¨ †און† ז7 ער†אָפֿט† הערן†מיר† און†ל 7ע≠ נען† 6עגן† דעמאָנסטראַציעס† און† אָנקלאַגעס קעגן† ז7 ערע† פֿעלערהאַפֿטע† ביוראָקראַטישע האַנדלונגען†און† אַפֿילו†מיסבר 5כן Æ

ערשט† מיט† אַ† 6אָך† צוריק† האָט† דער† פֿאָנד פֿאַרן† 65 ל† פֿון† די† ניצולי שואה† —† „הקרן לר6 חת† ניצולי שואה“†—† אַר5 ס† מיט† אַן† עפֿנט≠ לעכער† דערקלערונג¨ † אַז† ז7 † שטעלן† אָפּ† ז7 ער שטיצע†און† ז7 †נעמען† ניט†אָן† נייַע†בקשות† פֿון די†געליטענע Ɔ די†סיבה ø† ז7 ער†יערלעכער† בוד≠ זשעט†איז† לעצטנס†שטאַרק† רעדוצירט†גע 6אָרן און†ז 7† זענען†אין† אַ†גר 5סן† דעפֿיציטÆ

די† אָפֿיציעלע† אינסטאַנצן† האָבן† באַשול≠ דיקט†דעם† דאָזיקן†פֿאָנד† 6אָס† עקזיסטירט†ש 5ן זינט† ππ±± ¨† אַז† זייַנע† פֿונקציאָנערן† האָבן† מיס≠ געבר5 כט† מיט† געלטער¨ † 6עלכע† ז7 † האָבן באַקומען† פֿון† דער† „6 עדת התבֿיעות“¨† דער אַמעריקאַנער†קאָמיסיע ¨† 6אָס† פֿאַר6 אַלט†מיט† די „6 ידערגוטמאַכונג“ געלטער† פֿון† דייַטשלאַנד צו† די† לעבן געבליבענע† פֿון† חורבן† אין† די פֿאַרש7 דענע†לענדער† אין†דער† 6עלט Æ

אין†די† ראַמען†פֿון† דער†שטיצע† פֿונעם†דאָ≠ זיקן† פֿאָנד¨ † 6ערן† די† דאָזיקע† ניצולי שואה† גע≠ האָלפֿן¨ † באַזונדערס† אין† באַזאָרגן† ז7 † מיט† מע≠ דיצינישער† הילף† פֿון† פֿאַרש7 דענעם† סאָרט∫ 6י† צ7 ן פּראָבלעמען¨ † ברילן¨ † געהער אַפּאַ≠ ראַטן¨ †אָרטאָפּעדישע† מכשירים†און† נאָך†אַ† צאָל נ7 טיקע†אינסטרומענטן† און†מעדיקאַמענטן† פֿאַר די† פֿאַרש7 דענע† קראַנק7 טן¨ † פֿון† וועלכע† ז7 לייַדן†אין† ז7 ער†עלטער Æ

בכלל† זענען† די† שארית הפּליטה† א5 ס≠ געשטעלט† צו† די† שטרענגע† ביוראָקראַטישע פֿאָדערונגען†פֿון† דעם†פֿאָנד ¨† 6ען† מען†6 ענדט זיך†נאָך† הילףÆ †ניט† יעדער†א 7נער† באַקומט†עס לייַכטÆ †ער† דאַרף†זייַן† נאָר†אין† דער†קאַטעגאָ≠ ריע† פֿון† די† 6אָס† באַקומען† ניט† ק7 ן† אַנדערע שטיצע† —† פּענסיע† און† הילף† פֿון† אַנדערע ק6 אַלןÆ

דער† דאָזיקער† פֿאָנד† טענהט¨ † אַז† זייַן† בוד≠ זשעט† 6ערט† קלענער† מיט† יעדן† יאָר¨ † 6ייַל† די נ5 טן†פֿון† די†אַלטע ¨† קראַנקע¨ †6 ערן†אַלץ† גרעסער מיט† יעדן† יאָר† און† דער† פֿינאַנץ מיניסטעריום דעקט†ניט† דעם†אונטערשיד Æ

אַז5 † זעט† א5 ס† דער† מצבֿ† פֿון† די† אָרעמע לעבן געבליבענע† פֿון† חורבן¨ † 6אָס† לעבן† א5 ס ז7 ערע† לעצטע† יאָרן† אין† דער† ייִדישער† מדינה הייַנט צו טאָגÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.