„אָשמענער הישפּאַנער“

Forward (Yiddish Edition) - - פּפּאָאָעזיע דער ייִדישער פּפּערל פֿפֿו - שמענער הישפּ נער מיר זייַנען צ4 / עכטע הישפּ נער, ק רשט ון דעם נ דל ר +ס,

מייַן מ ן איז ש+ ן ן עכט בר זילי נער, שמשׂ אין שוסטערשן קל+ ז. און איך בין זייַן 4ייַב שׂרה חיה און ער שלמה י סל מייַן מ ן, מיר זייַנען הישפּ ניער צ4 / נייַע, געקומען ק רשט ון ר ן.

רע ר ן: הער זשע מיר א+ ס, מייַן 4ייַבעל … איך בין ש+ ן ן עכטער שפּ ני ל, איך ר/ ד ש+ ן הישפּ ניש יל יקום פּורקן מין שמ י . ט הער זשע 4 ס ז גט דייַן חיעל , 4ייַב איז מיט צירינג פּ ר, א+ ף לץ 4 ס זי ז גט מן סעל , ז ניט בעטסטו א+ ס גוט י ר! מיר שפּילן ד ך א+ ך מ נד לינ … 4י ל , גיט ר , ב נדזש ל, עס 4ילט זיך לירט סעני רינ , נ ר שרייַען 4עט מייַן פּל+ נעסט . שמענע ה ט ש/ נע מ ניערן, און מ/ דלעך קר ס 4צעס, איך ש4 ער… ג/ ען ז/ מיט ק 4 ליערן, ביז שפּעט אין דער נ כט. און נ ך מער. ז/ עלט בער לע נ ד נ , ל /ן, א+ , קבצן איך בין, ט רן מיר צוריק ק/ ן שמי נ , ד ס שטעטל ון 4 נען איך בין… ה/ …

מיכל†באַראָן† איז†צוגעקומען† צו†אונדזער†„ קלוב“†פֿון† די† π∞ער ¨† צוזאַמען† מיט† די† נאָר† אָס† געיובֿלטע† נינאַ† ראָגאָף ¨† חיהלע†פּאַלע סקי† און†בי† קאָרנבלאַט Ɔ מזל טובֿ° פֿון† אונדזערע† פֿרייַנד¨ † די† אָנגעזעענע† קולטור טוערס† און† לערערס† מיכל† און† מלכּה† ©מילע ¨† מילי® † באַראָן† האָבן† מיר†באַקומען† אַ†קאָמיש† ליד† אָס†ז †האָבן† געזונגען†א ף† ז ער† פֿר לעכער† יום טובֿדיקער† שׂימחה† לכּבֿוד† מיכלס† π∞סטן† געב רן טאָג† און† ז ער†∞∂סטן† חתונה יובֿלÆ † אינעם† באַגל טברי †האָבן† ז †געשריבן∫ טייַערע†חנה ¨ מיט†אייַער† אָנ עזנה ט†בייַ† אונדזער†שׂימחה ¨† האָט†איר† אונדז† פֿאַרשאַפֿט† גר ס† פֿר ד† און† כּבֿוד¨ † און† מיר† דאַנקען† אייַך†פֿון† גאַנצן†האַרצן Æ

מיט† דעם† ברי עלע† שיקן† מיר† איבער† די† ערטער† פֿונעם† ליד† „אָשמענער† הישפּאַנער“† גע ידמעט† אונדזער† חרובֿן† שטעטלÆ † איר† האָט† דאָס† רעכט† צו† טאָן† מיט† דעם† אָס† אייַך†גלוסט Æ

מיט†גר ס† דרך ארץ†און† ליבשאַפֿט ¨† אייַערע†מלכּה† און† מיכלÆ

מיר† האָבן† זיך¨ † פֿאַרשטייט† זיך¨ † געפֿרייט† צו† ענטפֿער∫ באַקומען†דאָס† בריוול†מיטן† ליד†וועלכן† מיר†האָבן† געבעטן† די†באַראָנס† אונדז†צוצושיקן Ɔ זיי†האָבן† געזונגען†דעם† דועט† אויף†דער† שׂימחה†מיט† אַ†סך† חן†און† הומאָרÆ †דער† עולם†איז† געווען†אַנטציקט Ɔ דאָס†ליד† האָט†זיי† צוגעשיקט†זייער† חבֿרטע† רבֿקה† פֿאַביאַן† ז2 לÆ † מיר† ווילן† בעטן† די† טייַערע† באַראָנס† אונדז†צו† לאָזן†וויסן† מער†פּרטים† וועגן†דעם† אָפּשטאַם†פֿונעם† לידÆ †מיר† שיקן†זיי† אונדזער†דאַנק† און†אָנערקענונג Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.