Garavi Gujarat USA

ટોોરારી પાથાટોી માથાટોે ચેેતવેણીરીરૂપા સવેે

-

વિવશ્વનાા ઘણેાȏખરા દેશાોમાાȏ હોાલા ચાૂȏટાણેીનાી તૈયોારીઓ ચાાલાી રહોી છેે. આ વર્ષકા એ અથકામાાȏ વિવશ્વનાા રાજર્ારણે માાટાે માહોત્વનાુȏ બનાી રહોેશાે. ભાારતમાાȏ તો ચાૂȏટાણેી જાહોેર થઇ ગઇ છેે અનાે રાજર્ીયો પક્ષોોનાો ચાૂȏટાણેીપ્રચાાર પણે ચાાલાી રહ્યોો છેે. અમાેરિરર્ા અનાે યોુર્ે પણે ચાૂȏટાણેી માાટાે ્સજ્જ થઇ રહ્યોા છેે.

યોુર્ેનાી વાત ર્રીએ તો ્સȏ્સદનાી આગામાી ચાૂȏટાણેીમાાȏ ર્યોા પક્ષો માાટાે ર્ેવી સ્તિÊથવિત રહોેશાે એ અȏગેનાા અનાુમાાનાો અનાે ્સવેક્ષોણેો શારૂ થઇ ગયોા છેે. આ બધીાȏમાાȏથી હોાલા તો એવુȏ ફોવિલાત થઇ રહ્યુંȏ છેે ર્ે વડાપ્રધીાના ઋવિર્ષ ્સુનાર્ અનાે ટાોરી પાટાી માાટાે ્સમાયો ્સારો નાથી. તો વિવરોધી પક્ષો લાેબર પાટાી માાટાે આગાહોીઓ ઉત્્સાહોજનાર્ છેે.

ગયોા ્સપ્તાાહોમાાȏ ્સર ર્ેર Êટાામાકારનાા વડપણે હોેઠોળનાી લાેબર પાટાી વડા પ્રધીાના ઋવિર્ષ ્સુનાર્નાી આગેવાનાી હોેઠોળનાી ટાોરી પાટાી ્સામાે લાેન્ડÊલાાઇડ વિવજયો માેળવી શાર્ે તેવા ચાૂȏટાણેી ્સવેનાા પરિરણેામાો બાદ ર્ન્ઝવેરિટાવ પાટાી વિવમાા્સણેમાાȏ માુર્ાઇ છેે. એર્ તરફો ્સુનાર્ વોર હોીરોનાી જેમા પક્ષોનાે બચાાવવા પ્રયોત્ન ર્રી રહ્યોા છેે તો બીજી તરફો પક્ષોનાો આȏતરર્લાહો અનાે નાેતૃત્વ બદલાવાનાી માાȏગ ટાોરી પાટાીનાે રિદના-પ્રવિતરિદના વધીુનાે વધીુ નાુર્શાાના ર્રી રહોી છેે.

્સવેનાી વાત ર્રીએ તો દ્સેર્ રિદવ્સ પહોેલાા ‘ધી ્સન્ડે ટાાઈમ્્સ’ દ્વાારા ‘બેÊટા ફોોર વિđટાના’ વતી ર્રાયોેલાા આ ‘્સવેક્ષોણે’માાȏ ર્ોન્્સેટાીટ્યુુશાના-લાેવલાનાા પરિરણેામાોનાે માોડેલા ર્રવા ્સાથે માલ્ટાીલાેવલા રીગ્રેેશાના અનાે પોÊટાÊટ્રેેટારિફોર્ેશાના (MRP) પ્રવિĀયોાનાો ઉપયોોગ ર્રીનાે 15,029 વ્યોવિōઓનાો ્સવે ર્રાયોો હોતો. તેમાાȏ વિવરોધી પક્ષો લાેબર પાટાી 19 પોઇન્ટાનાી લાીડ ્સાથે 45 ટાર્ા વોટા શાેર માેળવશાે એવી આગાહોી ર્રાઇ હોતી. આ માેગા પોલામાાȏ શાા્સર્ ર્ન્ઝવેરિટાવ પાટાી માાત્ર 98 બેઠોર્ો અનાે લાેબર પાટાી ર્ંલા 468 બેઠોર્ો જીતીનાે 286 ્સીટાોનાી બહુંમાતી માેળવશાે એવી આગાહોી ર્રાઇ હોતી.

યોુગોવ દ્વાારા 7થી 27 માાચાકા દરવિમાયોાના 18,761 લાોર્ોનાા ઇન્ટારવ્યોુ પછેી 3 એવિપ્રલાનાા રોજ ર્રાયોેલાા એર્ બીજા ્સવેમાાȏ પણે ર્ન્ઝવેરિટાવ પાટાીનાો ્સફોાયોો થઇ જશાે એવી આગાહોી ર્રાઇ હોતી. આ ્સવેમાાȏ વિવપક્ષોી લાેબર પાટાી આરામાથી 403 બેઠોર્ો જીતશાે, જ્યોારે

ટાોરીઝ માાત્ર 155 બેઠોર્ો માેળવી શાર્શાે એવી આગાહોી ર્રાઇ હોતી. ્સમાાના પધ્ધીવિતથી ર્રાયોેલાા ્સવેનાા તારણેો માુજબ 1997માાȏ ભાૂતપૂવકા ટાોરી વડા પ્રધીાના જ્હોોના માેજર લાેબરનાા ટાોનાી બ્લાેર ્સામાે હોાયોાકા તે ર્રતાȏ પણે આ વખતે ્સુનાર્ વધીુ ખરાબ રીતે હોારશાે તેવી ધીારણેા છેે. આગાહોી તો એવી ર્રાયો છેે ર્ે આ વખતે ટાોરી 100 ર્રતા પણે ઓછેી બેઠોર્ો માેળવશાે. જ્હોોના માેજરે 1997માાȏ 165 બેઠોર્ો માેળવી હોતી.

ર્ોન્ઝવરિે ટાવ પાટાીનાી આ ્સભાȏ વિવત હોારનાા ર્ારણેો તપા્સવા માાટાે બહું દરૂ ્સધીુ ી જવાનાી જરૂર નાથી. ર્ોન્ઝવરિે ટાવ્્સે 2010નાી ્સામાાન્યો ચાટાૂȏ ણેી જીત્યોા પછેી 14 વર્ષમાકા ાȏ દશાે માાȏ 5 વડા પ્રધીાનાો બદલાાયોા છે.ે ્સનાુ ર્નાી ર્હોવે ાતી ઘટાતી લાોર્વિપ્રયોતાનાુȏ બહોાનાુ ર્ાઢીીનાે હોજુ પણે ર્ટાે લાાર્ ટાોરી વિવદ્રોોહોીઓ દશાે માાȏ ચાટાȏૂ ણેી યોોજ્યોા વગર ત્રીજા અનાે 2010 બાદ છેઠ્ઠાા વડા પ્રધીાના લાાદવા માથી રહ્યોા છે.ે ટાોરી ્સા્સȏ દોનાુȏ એર્ જથૂ ્સનાુ ર્નાા ભાતૂ પવૂ હોરીફો અનાે હોવે તમાે નાી જ ર્વિે બનાટાે માાȏ ્સવે ા આપતા હોાઉ્સ ઓફો ર્ોમાન્્સનાા નાતે ા, પનાે ી માોડન્કા ટાનાે પક્ષોનાા નાતે ા બનાાવવા આતરુ છે.ે આગામાી તા. 2 માનાે ા રોજ થનાારી Êથાવિનાર્ ચાટાૂȏ ણેીઓનાા પરિરણેામાો બાદ ર્દાચા ્સનાુ ર્નાે નાતૃે ત્વનાા પડર્ારનાો ્સામાનાો ર્રવો પડશા.ે તે ચાટાૂȏ ણેી પરિરણેામાો ર્ન્ઝવટાે ીવ પાટાીનાી રન્ે ર્માાȏ બળવાનાી ચાચાાનાકા પનાુ ર્જીવિવત ર્રી શાર્ે છે.ે ચાટાૂȏ ણેી ટાાણેે આ બળવાખોરીનાી ભાાવનાા પક્ષોનાી પ્રવિતષ્ઠાાનાે ધીળૂ માાȏ માળે વે છે.ે

ટ્રેાન્્સપોટાટ ્સેĀેટારી માાર્ક હોાપકાર ્સવિહોત પક્ષોનાા અગ્રેણેી નાેતાઓ આȏતરર્લાહો દૂર ર્રવા પ્રયોા્સ ર્રે છેે. પણે ર્હોેવાયો છેેનાે ર્ે ‘જો બુȏદ ્સે ગઇ, વો હોોજ ્સે નાવિહોં આતી.’ ટાોરી પાટાી પક્ષોનાી પ્રવિતષ્ઠાા બચાાવવા ભારચાર્ પ્રયોા્સ ર્રી રહોી છેે પરંતુ તેનાુȏ પરિરણેામા પક્ષોનાે માળતુȏ નાથી.

વડા પ્રધીાના ઋવિર્ષ ્સુનાર્ ્સાથે ર્ેટાલાાયો ર્ેવિબનાેટા વિમાવિનાÊટા્સકાનાી બેઠોર્ો આ વખતે જોખમામાાȏ છેે. ચાાન્્સેલાર જેરેમાી હોંટા, ર્ોમાન્્સ લાીડર પેનાી માોડકાન્ટા, હોોમા ્સેĀેટારી જેમ્્સ ક્લેેવલાી, ડીફોેન્્સ ્સેĀેટારી ગ્રેાન્ટા શાેપ્્સ ્સવિહોત અન્યો ર્ેટાલાાર્ ર્ેવિબનાેટા પ્રધીાનાો તેમાનાી બેઠોર્ો ગુમાાવશાે એવી આગાહોી છેે. અȏદાજે 28 વતકામાાના ર્ેવિબનાેટા ્સભ્યોોમાાȏથી ફોō 13 જ ફોરીથી ચાૂȏટાાયો તેવી શાક્યોતા છેે.

છેેલ્લીી ત્રણે ટામાકાથી ્સરર્ાર ચાલાાવતી ર્ોન્ઝવેટાીવ પાટાીનાા ર્ેટાલાાર્ નાેતાઓ દલાીલા ર્રે છેે ર્ે ચાૂȏટાણેી પહોેલાા 10 ટાર્ા માતનાી લાીડ પણે માળી જાયો તો તેઓ લાેબર ્સાથે બરાબરી ર્રી શાર્ે. આ માાટાે ્સરર્ાર દ્વાારા VATથી લાઇનાે ર્રવેરામાાȏ ઘટાાડો, ચાાઇલ્ડ બેનાીફોીટ્્સમાાȏ વધીારો, માફોત ચાાઇલ્ડ ર્ેર, લાધીુŧમા વેતનામાાȏ વધીારો જેવા શ્રેેણેીબધ્ધી પગલાા લાેવામાાȏ આવ્યોા છેે. બીજી તરફો ્સરર્ાર ફોંગાવો ઓછેો ર્રવા ્સવિહોત માંધીવારી પર ર્ાબુ માેળવવામાાȏ ્સફોળ થઇ છેે. વડાપ્રધીાના ્સુનાર્ દેશા માાટાે યોોગ્યો અનાે ્સમાજદારીભાયોાકા વિનાણેકાયોો લાેવા પર ધ્યોાના ર્ેસ્તિન્દ્રોત ર્યોુɖ છેે. પણે સ્તિÊપ્રȏગ બજેટા ટાોરી પક્ષોનાી તરફોેણેમાાȏ જનાતાનાા માત અȏર્ે ર્રવામાાȏ વિનાષ્ફોળ ગયોુȏ અનાે ર્માના્સીબે આ બધીા પ્રયોા્સો છેતાȏયો ્સરર્ાર પોતાનાી શાાખ બચાાવી શાર્ી નાથી.

ભાારતીયોોનાી વાત ર્રીએ તો લાેબરનાી ર્હોેવાતી માુસ્તિÊલામા તુવિર્ષટાર્રણેનાી નાીવિત અનાે ર્હોેવાતી ભાારત વિવરોધીી નાીવિતનાા આક્ષોેપોનાે પગલાે લાેબર પક્ષોનાી છેાપ ભાારતીયોોનાા માનામાાȏ ખરડાઇ છેે. લાેબરે ભાારતીયોો અનાે વિહોન્દુઓનાે માનાાવવા માાટાે ખાÊ્સા પ્રયોત્નો ર્રી ભાારતીયો એમાપીઓ અનાે નાેતાઓનાે ર્ામાે લાગાવ્યોા છેે પરંતુ ર્ેટાલાાર્નાે બાદ ર્રતા તેઓ ઉત્્સાહોીત જણેાતા નાથી.

બીજી તરફો ્સુનાર્ પોતે ભાારતીયો હોોવાનાા ર્ારણેે ભાારતીયોો તેમાનાુȏ ્સમાથકાના ર્રે તે Êવાભાાવિવર્ છેે. પણે શાુȏ ભાારતીયોો ્સુનાર્નાે જીતાડવા માોટાી ્સȏખ્યોામાાȏ માતદાના ર્રશાે ખરા? શાુȏ પોતાનાા વિમાત્રો ર્ે ્સȏબȏધીોનાે માનાાવી શાર્શાે ખરા?

્સામાે પક્ષોે ગાઝા યોુધ્ધી પછેી ્સામાાન્યો જનામાાના્સમાાȏ ઇઝરાયોેલા ્સામાે લાોર્ો દ્વાારા અનાે ખા્સ ર્રીનાે પેલાેÊટાાઇનાનાુȏ ્સમાથકાના ર્રતા માુસ્તિÊલામા ્સમાુદાયો દ્વાારા લાેબરનાે ્સમાથકાના અપાયો તેવી વધીુ શાક્યોતાઓ છેે.

આ બધીુȏ જોતાȏ વડાપ્રધીાના ્સુનાર્ દેશામાાȏ ચાૂȏટાણેીઓ ક્યોારે યોોજવી એ અȏગે અવઢીવમાાȏ જણેાયો છેે. વિનાયોમા પ્રમાાણેે, ્સામાાન્યો ચાૂȏટાણેી દર પાȏચા વર્ષે યોોજાવી જોઈએ. તે જોતાȏ જાન્યોુઆરી 2025 ્સુધીીમાાȏ ્સુનાર્ે ચાૂȏટાણેીઓ ર્રાવવી જરૂરી છેે.

Newspapers in English

Newspapers from United States