Garavi Gujarat USA

અમાંેરિરીકાંમાંંȏ ઇલિમાંગ્રન્ટ્સની વકાક પરીલિમાંટ 540 રિ”વસ લોȏબાંવવંની જાહેેરીંત

-

અમાંેદિરકના એજેન્સંી યાંનાાઇટેડે સ્ટેર્ટ્સસં લિસંદિટઝનાલિશપ એન્ડે ઇલિમાંગ્રેેશના સંલિવસલિસંસં (USCIS)એ ભાારતીયાો સંલિહાત કેટલોીક વકક ઇલિમાંગ્રેન્ર્ટ્સસં પરલિમાંટનાી માંં”ત લોં™ાવવાનાી જાહાેરાત કરી છેે. USCIS એ આ ™ા™ત ટેમ્પરરી ફેાઇનાલો રૂલોનાી જાહાેરાત કરાઈ છેે, જેેનાા કારણાે એમ્પ્લોોયામાંેન્ટ ઓથોરાઇઝેશના ડેોક્યાંમાંેન્ર્ટ્સસં (ઇએડેી) માંાટેનાો વેલિલોદિડેટી લિપદિરયાડે આપમાંેળે લોં™ાઇ ગયાો છેે.

આગામાંી આઠ એલિપ્રલોથી અમાંલોી ™નાી રહાેલોા નાવા રુલો અનાંસંાર વેલિલોદિડેટી લિપદિરયાડે 180 દિ”વસંથી વધીીનાે 540 દિ”વસં કરાશે. ટેમ્પરરી ચોેન્જે અનાંસંાર ™ે ગ્રેંપનાે લોં™ાવાયાેલોા લિપદિરયાડેનાો લોાભા માંળશે, જેેમાંાં ફેોમાંસ આઇ-765 માંાટે 27 ઓક્ટો™ર 2023નાા રોજે કે તે પછેી અરજી કરી હાોયા અનાે 8 એલિપ્રલો, 2024નાી લ્ડિંસ્થલિતએ અરજી પડેતર હાોયા તેવા તથા ફેોમાંસ આઇ-765 માંાટે 8 એલિપ્રલો 2024થી 30 સંપ્ટેમ્™ર, 2025 ”રલિમાંયાાના અરજી કરનાારા અરજે”ારોનાો તેમાંાં સંમાંાવેશ થાયા છેે.

આ ફેેરફેાર 24 એલિપ્રલો 2024નાી લ્ડિંસ્થલિતએ સંંભાલિવત લોોસં ઓફે સ્ટેટસંનાો સંામાંનાો કરી રહાેલોા ઇએડેી ધીારકો માંાટે એમ્પ્લોોયામાંેન્ટ સ્ટેટસં લોોસં ટાળશે. ટેમ્પરરી રુલોનાા પદિરણાામાંે લોાયાકાત ધીરાવતા ઇલિમાંગ્રેન્ર્ટ્સસં તેમાંનાા ઇએડેી રીન્યાૂ ના થાયા ત્યાાં સંંધીી વધીારાનાા 360 દિ”વસંનાા સંમાંયાગાળા માંાટે તેમાંનાી રોજેગાર માંાટેનાી પાત્રતા જાળવી શકશે. USCISનાા ડેાયારેક્ટર ઉર. એમાં. જેદ્દેૌએ લોેટેસ્ટ રુલો અંગે કહ્યુંં હાતં કે છેેલ્લાા એક વર્ષસ ”રલિમાંયાાના USCISનાા કમાંસચોારીઓએ માંોટાભાાગનાી ઇએડેી કેટેગરીઝ માંાટે પ્રોસંેલિસંંગ ટાઇમાં ઘટાડેી ”ીધીો છેે, જેે લોાયાક લોોકો સંંધીી વકક એક્સંેસંમાંાં સંંધીારો કરવાનાા એકં”ર લોક્ષ્યાનાે સંમાંથસના આપે છેે. અમાંારા રીન્યાૂઅલો લિમાંકેલિનાઝમ્સંનાે અસંર કરતી રેકોડેસ સંંખ્યાામાંાં એમ્પ્લોોયામાંેન્ટ ઓથોરાઇઝેશના એલ્ડિંપ્લોકેશન્સં પ્રાપ્ત થઇ છેે.

હાાલોનાા ઓટોમાંેદિટક એક્સંટેન્શનાનાે અસ્થાયાી રીતે 540 દિ”વસં સંંધીી લોં™ાવવાથી રોજેગાર અલિધીકૃતતામાંાં ƒલિતઓ ટાળી શકાશે. સંાથે જે આ લિનાયામાં ડેીપાટટમાંેન્ટ ઓફે હાોમાંલોેન્ડે લિસંક્યાોદિરટીનાે લોાં™ા ગાળાનાા ઉકેલોો પર લિવચોારણાા કરવા માંાટે અનાે એમ્પ્લોોયામાંેન્ટ ઓથોરાઇઝેશના માંાટે લોાયાક એવા નાોના-લિસંદિટઝન્સં તેનાો લોાભા જાળવી રાખોી શકે તેનાી ખોાતરી કરવા માંાટે નાવી વ્યાૂહારચોનાાઓનાી ઓળખો કરવા માંાટે વધીારાનાી લિવન્ડેો પંરી પાડેે છેે.

સ્ટેટમાંેન્ટમાંાં વધીંમાંાં સંમાંજાવાયાં છેે કે 12 માંે, 2023 થી 13 માંાચોસ, 2024 સંંધીીમાંાં ડેીપાટટમાંેન્ટ ઓફે હાોમાંલોેન્ડે સંીક્યાોદિરટીએ 6,17,000થી વધીારે વ્યાલિōઓનાે હાટાવી છેે અથવા તેમાંનાે સ્વ”ેશ પરત માંોકલોી છેે. જેેમાંાથી માંોટાભાાગનાા લોોકો ”લિƒણા-પલિżમાં સંરહા” પાર કરી ચોંક્યાા છેે. તેમાંાં 97,000થી વધીં વ્યાલિōગત ફેેલિમાંલોી માંેમ્™સંસનાો સંમાંાવેશ થાયા છેે. છેેલ્લાા ત્રણા વર્ષસમાંાં ”લિƒણા-પલિżમાં સંરહા”ેથી માંોટાભાાગનાા લોોકોનાે ”ૂર કરાયાા છેે અથવા પરત માંોકલોાયાા છેે કે પછેી ”ેશમાંાંથી હાાંકી કાઢવામાંાં આવ્યાા છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States