Garavi Gujarat USA

કોંંગ્રેેસમાંંȏ ઇન્ડિºિયન અમાંેરિકોંન સભ્યોએ હિ¦ºદુુઓ સંમાંેનં હિ’સ્કોંંનો માંુદ્દોો ઉઠાંવ્યો

-

અમેેરિકન કંગ્રેેસના પાંાȏચ ઇન્ડિºિયનઅમેેરિકન સભ્યોએ દેેશમેાȏ હિ¦ºદેુ મેȏરિદેોમેાȏ તોોિફોોિની ઘટનાઓમેાȏ થયેલાા "હિચȏતોાજનક વધાાા"ને ટાȏકીને, હિ¦ºદેુ-અમેેરિકનોમેાȏ "સામેૂહિ¦ક હિચȏતોામેાȏ વધાાો" થયો ¦ોવાનુȏ જણાાવીને યુએસ િીપાંાટટમેેºટ ઓફો જન્ડિÊટસ પાંાસેથી મેાહિ¦તોી મેાગીી છેે. તોેમેણાે "આવા ગીુનાઓ" સȏબંȏહિધાતો તોપાંાસની ન્ડિÊથહિતો અને હિ¦ºદેુઓ હિવરુદ્ધ હિતોÊકાના ગીુનાઓમેાȏ કાયયવા¦ી કવા મેાટેની તોેની વ્યૂ¦ચના હિવશે

મેાહિ¦તોી આપાંવા જણાાવ્યુȏ ¦તોુȏ.

આવુȏ કદેાચ પ્રથમેવા બંºયુȏ છેે કે, સમેોસા કોકસના તોમેામે સભ્યો- આ અનૌપાંચારિક નામેનો ઉપાંયોગી દેશે ી સભ્યો તોેમેના સામેૂહિ¦ક જૂથને પાંોતોાની ઓળખ મેાટે કે છેે, તોેમેણાે નાગીરિક Êવતોȏત્રતોાનો મેુદ્દોો ઉઠાાવ્યો ¦તોો, જે હિ¦ºદેુ-અમેેરિકનોની ધાાહિમેયક Êવતોȏત્રતોાના ઉપાંયોગી અને તોેમેની હિવરુદ્ધ દ્વેેષપાંૂણાય ગીુનાઓની સીધાી હિચȏતોા કે છેે.

કંગ્રેેસના સભ્યો પ્રહિમેલાા જયપાંાલા, ો ખન્નાા, ાજા કૃષ્ણામેૂહિતો,ય શ્રીી થાનેદેા અને એમેી બંેાએ મેાચયના અȏહિતોમે સપ્તાા¦મેાȏ િીપાંાટટમેેºટમેાȏ હિસહિવલા ાઇટ્સ રિિહિવઝનના આહિસÊટºટ એટની જનલા હિĀÊટન ક્લાાકકને આ પાંત્ર મેોકલ્યો ¦તોો. આ પાંાȏચેય સભ્યો િેમેોĀેટ્સ છેે અને અમેેરિકાના ાજકાણામેાȏ મે¦ત્વનો ¦ોદ્દોો ધાાવે છેે. જયપાંાલા પ્રગીહિતોશીલા કોકસનુȏ નેતૃત્વ કે છેે, ખન્નાા ભાાતોના કોકસના સ¦-અધ્યક્ષ છેે, ાજા કૃષ્ણામેૂહિતોય ચીન સાથેની Êપાંધાાય અȏગીેની મેુખ્ય ¦ાઉસ કહિમેટીના ેન્ડિºકȑગી સભ્ય છેે, બંેા ¦ાઉસ ફોોેન અફોેસય કહિમેટીના સભ્ય છેે, અને થાનેદેાે હિ¦ºદેુ કોકસની Êથાપાંના કી ¦તોી.

કંગ્રેેસના આ નેતોાઓએ તોેમેના પાંત્રમેાȏ "હિ¦ºદેુ મેȏરિદેો સહિ¦તો" તોમેામે ધાાહિમેયક Êથાનોમેાȏ તોોિફોોિની ઘટનાઓમેાȏ વધાાો થયાનુȏ જણાાવ્યુȏ ¦તોુȏ. ત્યાપાંછેી તોેમેણાે આ ઘટનાઓની તોપાંાસની ન્ડિÊથહિતો અને ફોેિલા બ્યૂો ઓફો ઇºવેન્ડિÊટગીેશન, Êથાહિનક કાયદેા એજºસી અને

િીપાંાટટમેેºટના નાગીરિક અહિધાકા હિવભાાગી વચ્ચેે સȏકલાનની પાંદ્ધહિતો હિવશે 18 એહિપ્રલા સુધાીમેાȏ મેાહિ¦તોી આપાંવા જણાાવ્યુȏ ¦તોુȏ.

ગીતો વષે, હિમેહિશગીનના પ્રહિતોહિનહિધા, શ્રીી થાનેદેાે કંગ્રેેસમેાȏ હિ¦ºદેુ, બંૌદ્ધ, હિશખ અને જૈન અમેેરિકન કોકસની Êથાપાંના કી ¦તોી. તોેમેણાે દેાવો કયો ¦તોો કે બંȏને પાંક્ષોના 27 લાેહિજÊલાેટસય કોકસમેાȏ જોિાયા ¦તોા અને કહ્યુંȏ ¦તોુȏ કે અમેેરિકામેાȏ 30 લાાખથી વધાુ હિ¦ºદેુઓ વસે છેે અને એક ¦જાથી વધાુ મેȏરિદેો છેે.

Newspapers in English

Newspapers from United States