Garavi Gujarat USA

માંુન્ડિસ્લેમાં સમાંુદુંયે વ્¦ંઇટે ¦ંઉસનં ઇફ્’ં રિિનનુȏ આમાંȏત્રણી ઠાુકોંંવ્યુȏ

-

પાંેલાેÊટાઇનમેાȏ મેાનવતોાવાદેી હિચȏતોાઓ ઊભાી થઈ ¦ોવા છેતોાȏ ઇઝાયેલાને અમેેરિકાના સમેથયનનો હિવોધા કવા મેુન્ડિÊલામે સમેુદેાયના સભ્યોએ વ્¦ાઇટ ¦ાઉસના ઇફ્તોા ાહિત્રભાોજનના આમેȏત્રણાને નકાી કાઢ્યુંુȏ છેે, એમે મેીરિિયા અ¦ેવાલામેાȏ જણાાવાયુȏ ¦તોુȏ.

ધા ºયૂ યોકક ટાઇમ્સ અખબંાે બંુધાવાે અ¦ેવાલા આપ્યો ¦તોો કે "ગીાઝા યુદ્ધમેાȏ ઇઝાયેલાને પ્રેહિસિºટ બંાઇિનના સમેથયનથી વ્યહિથતો ઘણાા આમેȏહિત્રતોોએ જણાાવ્યુȏ ¦તોુȏ કે ઘણાા પાંેલાેન્ડિÊટહિનયન ઘેાબંȏધાી ¦ેઠાળ છેે, ત્યાે તોેઓ મેȏગીળવાે સાȏજે પ્રેહિસિºટ સાથે ઇફ્તોા ભાોજનમેાȏ ભાાગી લાેશે ન¦ં."

પાંેલાેન્ડિÊટહિનયન અમેેરિકન િૉ§ટ િૉ. થે અ¦મેદેને ટાȏકીને ધા ºયૂ યોકક ટાઈમ્સના અ¦ેવાલામેાȏ જણાાવાયુȏ ¦તોુȏ કે "અમેે તોમેાી સાથે બ્રાેિ એºિ Êટીક પાં દેુષ્કાળ અને ભાૂખમેો હિવશે કેવી ીતોે વાતો કી શકીએ?" િૉ. અ¦ેમેદેે સમેુદેાયના નેતોાઓ અને પ્રમેુખ બંાઇન સાથે એક અલાગી-અલાગી ીતોે કલાાક લાાȏબંી બંેઠાકમેાȏ ¦ાજી આપાંી ¦તોી. મેȏગીળવાે મેળેલાી બંેઠાકમેાȏ વાઇસ પ્રેહિસિºટ કમેલાા ¦ેરિસ અને ાષ્ટ્રીીય સુક્ષા સલાા¦કા જેક સુહિલાવાન ¦ાજ હ્યાા ¦તોાȏ.

આયોજનથી પાંરિહિચતો સૂત્રોના જણાાવ્યા અનુસા મેȏગીળવાે વ્¦ાઇટ ¦ાઉસના કાયયĀમેોમેાȏ ¦ાજી આપાંવા મેાટે આમેȏહિત્રતો કાયેલાા કેટલાાક લાોકોએ Êપાંષ્ટપાંણાે ઇનકા કયો ¦તોો. તોેમેણાે કહ્યુંȏ ¦તોુȏ કે ઘણાા પાંેલાેન્ડિÊટહિનયન ¦ાલામેાȏ ભાૂખમેો અને કુપાંોષણાનો સામેનો કી હ્યાા છેે, ત્યાે આમેȏહિત્રતોો પ્રેહિસિºટ સાથે ઉજવણાી કવા મેાગીતોા નથી.

મેુન્ડિÊલામે સȏગીઠાન એમેગીેજે વ્¦ાઇટ ¦ાઉસના આમેȏત્રણાને નકાી કાઢીીને જણાાવ્યુȏ ¦તોુȏ કે લાાખો લાોકો ¦વે દેુષ્કાળ અને હિબંમેાીનો સામેનો કી હ્યાા છેે ત્યાે મેાનવતોાવાદેી આપાંહિŧ ઊભાી થઈ છેે. જબંદેÊતો પાંીિા અને વેદેનાની આ ક્ષણામેાȏ અમેે વ્¦ાઇટ ¦ાઉસને આ મેેળાવિો મેુલાતોવી ાખવા અને વ્¦ાઇટ ¦ાઉસ દ્વેાા પાંસȏદે કાયેલાા પ્રહિતોહિનહિધાઓને બંદેલાે સમેુદેાયની પાંસȏદેગીીના પ્રહિતોહિનહિધાઓ સાથે યોગ્ય નીહિતો બંેઠાક બંોલાાવવા અનુોધા કયો છેે.

અમેેરિકામેાȏ મેુન્ડિÊલામે સમેુદેાય બંાઇિન સકાથી ¦તોાશ અને ગીુÊસામેાȏ છેે. તોેઓ મેાને છેે કે સકાે ગીાઝામેાȏ હિનદેોષ લાોકોની ¦ત્યા ોકવા મેાટે તોેની ક્ષમેતોાનો ઉપાંયોગી કયો નથી. હિમેહિશગીન જેવા કેટલાાક હિનણાાયયક બંેટલાગ્રેાઉºિ ગીણાાતોા ાજ્યોના ઘણાા મેુન્ડિÊલામે અમેેરિકન જૂથોએ જા¦ેાતો કી છેે કે તોેઓ નવેમ્બંની સામેાºય ચૂȏટણાીઓમેાȏ બંાઇિનને મેતો આપાંશે ન¦ં.

Newspapers in English

Newspapers from United States